religa w kulturze

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
religa w kulturze by Mind Map: religa w kulturze

1. nikopoia

2. Od czasu do czasu obie strony dopuszczają się pogromów religijnych, gdzie giną setki fanatyków po obu stronach

3. Po wojnie prawie calość

4. 15.Rola mediów w kreowaniu konfliktów wokół symboli religijnych

4.1. o Poetyka „fragmentu”, „selekcji” (media pokazują część a nie całość, więc przekaz zmieniony), o Typ synekdochy (pars pro toto)

4.2. o Zmiana sensu przekazu artystycznego

4.3. o Fragmentaryczny przekaz jest multiplikowany, kopiowany, opatrywany nowymi komentarzami

4.4. o Nagłośnienie poza zamkniętymi środowiskami artystycznymi użycia symbolu sprzecznego z tradycyjnym katolickim kontekstem

4.5. o Media często odpowiadają za zmianę treści i kontekstu

5. 14. antysemityzm

5.1. Krzemiński

5.2. a) antysemityzm tradycyjny (antyjudaizm), wykorzystuje konflikt religijny między chrześcijanami i Żydami. Teza, iż między wyznaniem mojżeszowym a chrześcijaństwem panuje stan permanentnej niechęci,

5.3. b) antysemityzm nowoczesny (teorie spiskowe..)

5.4. antysemistyzm wrasta wraz z wiekiem..

5.5. Mord rytualny - trwałość mitu

6. 11. konflikty wokół wykorzystywania symboli religijnych w sztuce

6.1. Nieznalska

6.2. Nergal

6.3. Krzyż z puszek piwa Lech

6.4. Guma Guar

6.5. „Skandalista Larry Flynt”.

7. 1. Przyczyny współczesnych napięć między islamem a krajami Zachodu

7.1. – współczesne podziały ze względu na panujące w krajach ustroje polityczne (demokracja vs dyktatura);

7.2. – chęć obalenia przez USA dyktatury Sadama Husajna w Iraku;

7.3. – trwające od wieków konflikty

7.4. – interesy gospodarcze Zachodu w krajach islamskich (surowce mineralne, ropa naftowa);

7.4.1. Jeszcze przed wojną I światowa, terytorium państwa islamskiego było pod panowaniem zachodu.

7.4.1.1. Protektoraty Brytyjskie i Francuskie

7.5. – USA wspiera w konflikcie Palestyna-Izrael Izraelitów, co powoduje, iż Arabowie czują się szykanowani i odrzuceni przez Zachód;

7.6. – migracje ekonomiczne i zarobkowe ze strony Islamu na zachód (lata 60te i 70te) – problem asymilacji; porażka polityki otwarcia?

7.6.1. Problem asymilacji

7.6.1.1. Drugie pokolenie tych imigrantów o wiele bardziej sfrustrowanych, bo przestało im odpowiadać, że są obywatelami kategorii B

7.6.1.2. Nowe pokolenie które urodziło się już w europie ma problem z wpasowaniem się w społeczeństwo - wymagają wysokiego poziomu bytu

7.6.2. Porażka polityki otwarcia

7.6.2.1. Wszelkie problemy europy związane z przyjmowaniem imigrantów

7.6.2.2. Wzrost postaw narodowych Europejczyków

7.7. – Potrzeba taniej siły roboczej i otwarcie się na migrację

7.8. – Konflikt wartości: tradycja a wolność

7.8.1. – Konflikt wartości cz. 2: w Islamie tradycja (także religijna) stanowi część tożsamości, w Europie natomiast dominuje idea walki o wolność i tolerancję, rezygnacja z idei prawdy najwyższej;

7.8.2. Próby westernizacji Persji/Iranu poniosły porażkę

7.8.2.1. Odpowiedzią na niechciane reformy społeczne było pojawienie się radykalnych odłamki islamu.

7.9. – Islam jest polityką, gospodarką, etyką, filozofią…

7.10. Tak islam i chrzesicianstwo: Są religiami misyjnymi

7.10.1. Walka o jedyna prawdę

8. 2. konflikty na tle religijnym

8.1. a/ islamsko chrześcijańskie;

8.2. b/ hinduistyczno-islamskie;

8.2.1. I Pakistan i Indie mają broń atomowa

8.3. c/ protestancko katolickie;

8.4. d/ judaistyczno-muzułmańskie; (Irlandia Północna, Sudan, Sri Lanka, Liban, Izrael i Bliski Wschód, Irak i in.); Geneza

8.4.1. http://historia.na6.pl/konflikty_na_bliskim_wschodzie

8.5. http://sciaga.pl/tekst/42762-43-wspolczesne_konflikty_religijne_na_swiecie_xx_i_xxi_wiek

8.6. Birma, konflikt między Islamem a Buddyzmem

8.6.1. Dominującą większość buddyjska uciska islamistów

9. 3. Fundamentalizm:

9.1. • Reakcja na modernizację i postęp władzy  relatywizacja prawd wiary • Reakcja na teologię liberalną

9.1.1. • Konferencja biblijna w Niagara on the Lake (USA) 1878-1910

9.1.1.1. Werbalna bezbłędność Biblii

9.1.1.2. Dziewicze narodzenie i bóstwo Jezusa Chrystusa

9.1.1.3. Nauka i ekspiacji zastępczej i zbawieniu z łaski

9.1.1.4. Cielesne zmartwychwstanie Jezusa

9.1.1.5. Autentyczność cudów i literalny powrót Jezusa

9.2. i jego religijne odmiany:

9.2.1. chrześcijański,

9.2.2. muzułmański,

9.2.3. żydowski,

9.2.4. hinduski i inne.

9.3. Gilles Kepl "zemsta boga. religijna rekonkwista świata"

9.3.1. wśród wielkich monoteistycznych rel. zrodziły się ruchy dążące do zmiany świata

9.3.1.1. Lata 70. porzucenie ziemskich utopii "pustka świeckich utopii - liberalnej i marksistowsiej" nowoczesność nie zdążyła wytworzyć żadnych wartości

9.3.1.1.1. strategie zmiany

10. 5. dyspensacjonalizm

10.1. Spór o to czy Biblię należy interpretować dosłownie

10.2. o Cyrus I. Scofield, John Nelson Darby, Edward Irving (19 wiek narodziny)

10.3. niemal 40% społeczeństwa w stanach jest dyspensjonalistami

10.3.1. Wynika z tego ruchu, że amerykańska prawica motywuje Amerykanów walczących na Bliskim Wschodzie do walki ze 'zlem'

10.3.1.1. W takim razie jeden fundamentalizm styka się z drugim

10.3.2. Millenaryzm 1000 letnie Królestwo Chrystusa

10.3.2.1. Paruzja

10.3.2.2. Aby dzieje się dokonały musi nastapić czas wielkiego ucisku i nadejść Antychryst

10.3.2.3. W ciągu tego millenaryzmu uwaga Boga będzie skupiona na Izraelu

10.3.2.3.1. Żydzi powinni wybrać Jezusa na swojego mesjasza, i są narodem wybranym.

10.4. o Żydzi są narodem wybranym a stare przymierze jest nadal aktualne

11. 7. Ruch syjonistyczny

11.1. Ruch polityczny i społeczny, dążący do odtworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenach starożytnego Izraela

11.1.1. Syjonizm doprowadził do powstania państwa Izrael w 1948 r.

11.1.1.1. Wielkie środki od bogatych Żydów szły na ten cel

11.1.2. Współcześnie jego celem jest także utrzymanie jedności narodu żydowskiego żyjącego w rozproszeniu i jego więzi z Izraelem

11.1.2.1. Nowa kultura hebrajska (język, rolnictwo i militarne powinności także)

11.1.2.2. Element religijny – żeby wrócili do kraju obiecanego Żeby zmienili kulturę – odeszli od jidysz i wskrzesili hebrajski, przestali zajmować się handlem a zaczęli np. rolnictwem

11.1.2.2.1. Kibuc – jedyne miejsce, gdzie komunizm ma ludzką twarz, nie jest totalitarny; rezygnuje się z wolności na rzecz bezpieczeństwa wspólnoty

11.1.3. 1897 powstaje Światowa Organizacja Syjonistyczna

11.1.3.1. hasło: Ziemia bez ludu, dla ludu, bez ziemi

11.1.4. W okresie międzywojennym teren ten był mandatem Wielkiej Brytanii (Brytyjski Mandat Palestyny).

11.1.5. Theodor Herzl (1860-1904) początkowo postulat utworzenia prawnie zabezpieczonej siedziby dla ludu żydowskiego w dowolnym miejscu (Uganda?)

11.1.5.1. Ale z czasem zwycięża koncepcja powrotu do Palestyny

12. 10. konflikty w PL

12.1. o Podlasie: prawosławni – katolicy

12.2. o Unia – Kościół Greckokatolicki (Ukraińcy) a katolicy (przykładem konflikt wokół katedry w Przemyślu)

12.3. o Ewangelik – luteranin, Niemiec; prawosławny – „Rosjanin”

12.4. Przed wojną 2/3 ludności polskiej wyznania katolickiego

12.5. Konflikty między tymi stela a niestela

12.6. Śląsk Cieszyński: ewangelicy – katolicy

12.6.1. Wisła wyznaniowe multikulti

12.7. Społeczeństwa wielowyznaniowe szybciej stają się tolerancyjne i szybciej stają się spół. Obywatelskimi bo muszą coś negocjować, cały czas.

13. 12.Dlaczego mniejszości religijne w Polsce współczesnej głosują na lewicę?

13.1. Zwrot w stronę wartości konserwatywnych-tradycji może być (i jest w przypadku Polski) równocześnie zwrotem w kierunku jednej religii i kultury

13.1.1. Lewica w Polsce walczy dla kościołów "mniejszosciowych" o regulacje prawne podobne do tych, jakie posiada Kościół rzymskokatolicki.

13.1.2. Prawica będzie dążyła do uzyskania większość władzy, bagatelizując interesy mniejszości

14. 13.Nacjonalizm a religia – przykłady systemów religijnych, które dokonują narodowości.

14.1. Nacjonalizm a religia- on na wykładnie mówił o sytuacjach gdy religijność identyfikuje się z narodowością- opowiadał o dążeniach królów polskich do wyłączenia polskich prawosławnych spod jurysdykcji moskiewskiej - gdyż Moskwa miała wtedy administracyjną opiekę nad nimi- i to było niejako wtrącanie się w sprawy Polskie ...

14.2. szariat

14.2.1. Islam nie uznaje rozdziału życia świeckiego od religijnego i dlatego reguluje zarówno zwyczaje religijne, organizację władzy religijnej oraz codzienne życie muzułmanina. Szariat nie uznaje co do zasady wolności religijnej[1][2].

14.2.1.1. Szariat opiera się na założeniu, że prawo musi dostarczać wszystkiego, co potrzebne dla duchowego i fizycznego rozwoju jednostki. Wszystkie czyny muzułmanina są podzielone na pięć kategorii – konieczne, chwalebne, dozwolone, naganne oraz zakazane. Podstawą określenia czynów koniecznych jest pięć filarów islamu.

14.2.2. Większość krajów Bliskiego Wschodu oraz północnej Afryki utrzymuje podwójny system sądownictwa: świecki oraz religijny. Sądy religijne zajmują się wyłącznie sprawami małżeństw oraz dziedziczenia.

14.2.2.1. W Arabii Saudyjskiej oraz Iranie sądy religijne sprawują absolutną władzę nad wszystkimi dziedzinami życia

15. 17.Rodzaje wrażliwości symbolicznych w Polsce współczesnej – kultura typu ludowego (religia przeżywana) a „wiara oświeconych”

15.1. Doktryna Kościoła o wizerunkach – Sobór Nicejski II 787 – kończy spór ikonoklastyczny

15.2. Właściwy kult nie jest do rzeźby, tylko do tego, kogo przedstawia ta rzeźba

15.3. Rodzaje czci – w średniowieczu w zachodnim chrześcijaństwie:

15.3.1. o Latria – kult przynależny tylko Bogu

15.3.2. o Dulia – kult świętych i aniołów

15.3.3. o Hyperdulia – kult Maryi

16. 18. „Sensualna nierozróżnialność” jako cecha religii typu ludowego

16.1. Kult obrazów jest dopuszczony ponieważ zwraca się uwagę iż są one jedynie symbolami osób świętych do których się one odnoszą

16.2. Kultura typu ludowego o Stefan Czarnowski o kulcie obrazów w Polsce: dla ludu naszego są czymś więcej, niż wizerunkami. Są symbolami w znaczeniu najbardziej dosłownym

16.3. Joanna Tokarska-Bakir

16.3.1. W religii typu ludowego rozróżnienie to ma miejsce w mniejszym stopniu

16.3.1.1. Ludzie czzą obrazy, jakby były to żywe postaci śiwętych

16.3.1.1.1. Np. kult Maryjny

16.3.1.2. Zeczywistość duchowa mogła się dopełnić tylko przez obcowanie z rzeczywistością zmysłową

16.3.1.2.1. Zabiegi na zasadzie magicznej

16.3.2. Wirtualne cmentarze

17. 19. Rola protestantyzmu w narodzinach kapitalizmu wg M.Webera

17.1. przekonanie, że religia ma wpływ na wyniki gospodarcze

17.1.1. doniosłą rola radykalnych ugrupowań kalwińskich XVII w

17.2. Luter mówił zawód jest twoim powołaniem

17.2.1. Solidność, uczciwość itp. Stąd się wywodzi.

17.3. Narodziny protestanckiego etosu pracy

17.3.1. Protestantyzm odrzuca hierarchię świętości.

17.3.1.1. Idea predystynacji (u jego podstaw leżało przekonanie, że Bóg jednych obdarza łaską konieczną do zbawienia, drugich nie

17.3.1.1.1. Wszyscy z podobną szansa na zbawienie, ale trzeba się starać, by pokazać, że jest się wybranym przez boga

17.3.1.1.2. Proste, cnotliwe życie, powodzenie w życiu doczesnym, powaga, rezygnacja z przyjemności oddalających od Boga miały świadczyć o tym, iż Bóg predestynował dane osoby do zba-wienia

17.3.2. Protestantyzm religią mieszczańską - indywidualizacja i odmagicznienie (racjonalizacja życia)

17.3.2.1. Ewangelicy czują wyższość w wykształceniu i pozycjach społecznych.

17.3.2.1.1. Czują się solą ziemi.

17.4. Jan Kalwin dopuszcza pożyczki na procent

17.5. W krajach protestanckich praktycznie brak korupcji

18. 20.Religijne uwarunkowania ekonomii i współczesnego biznesu

18.1. Chrześcijaństwo - ewolucja postaw

18.1.1. Apokaliptyczne nastroje pierwszych wieków, tendencje “wspólnotowe”, silny solidaryzm, niechęć do trwałości (“ptacy niebiescy”)

18.1.2. Spór o to czy Kościół ma być bogaty, czy nie posiadać nic

18.1.3. Doba Konstantyna Wielkiego i cesarstwa (Bizancjum i Karola Wielkiego) - kompromis z państwem (św. Augustyn)

18.1.4. Uznanie prawa własności za niezbywalne [módl się i pracuj]

18.2. Biblia i Arystoteles

18.2.1. o Jezus: “Nikt nie może służyć dwom panom: nie możesz służyć… i mamonie”

18.2.2. A: pieniądz jest bezpłodny

18.3. Średniowiecze

18.3.1. potępienie lichwy przez sobory do 1830

18.3.1.1. długoterminowy oprocentowany kredyt

18.4. Ruchy heterodoksyjne - radykalne formy sprzeciwu

18.4.1. o Spór o to czy szata Jezusa była jego własnością - kontekst eklezjologiczny > jest to pretekst by zastanowić się, czy chrześcijanie powinni być bogaci czy biedni (sprzeczność: bogactwo i wystawność kościołów, a podążanie za słowami Jezusa)

18.4.2. o radykalni medykanci (zakony żebracze)

18.4.2.1. Bracia i Siostry Wolnego Ducha (Adamici,

18.4.2.1.1. głosili wspólnotę dóbr i wolną miłość, wielu z nich propagowało nagość),

18.4.2.2. Waldensi

18.4.2.2.1. tzw. „ubodzy z Lyonu”, działające we Francji, Włoszech, Niemczech, Czechach i Polsce (Śląsk), występujące przeciw władzy i bogactwu Kościoła. Potępieni przez papiestwo, eks-komunikowani i prześladowani przez inkwizycję)

18.5. Żydzi - funkcja ekonomiczna

18.5.1. o Żyd-lichwiarz - wypełnienie luki w systemie gospodarczym dojrzałego średniowiecza

18.5.1.1. o “od obcych możesz się domagać” odsetek

18.5.2. o co 7 lat w roku szabatowym wygasać miały wszelkie wierzytelności

18.5.3. o Z etosu pracy: “Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach” - szlachta po prostu wydaje pie-niądze, a nie dyskutuje o nich, bo nie jest to eleganckie - z tego brały się później zachowania Polaków (brak odwagi w rozmowach o pieniądzach, nie upominanie się o swoje)

19. 21. Chrześcijaństwo wobec pożyczania na procent

19.1. pozyczanie od innych

19.1.1. 1. Podstawowa zasada - nie pożyczajmy od innych

19.1.2. 2. Gdy musimy od kogoś pożyczyć.

19.1.2.1. a/ trwamy w jakimś grzechu

19.1.2.2. b/ niewłaściwie zarządzamy mieniem Bożym

19.1.3. 3. Dług trzeba oddać.

19.1.4. 4. Dłużnik jest niewolnikiem.

19.2. POŻYCZANIE innym

19.2.1. a/ podstawowa zasada - pożyczamy z tego co mamy, i tak aby zbytnio nie obciążać swojego budżetu, oraz z ochotnego serca, bez przymusu:

19.2.2. b/ pożyczamy, ale roztropnie

19.2.3. c/ pożyczamy komuś, nie spodziewając się zwrotu

19.2.4. d/ nie pożyczamy nikomu na lichwę (bardzo wysoki procent), a chrześcijanom pożyczamy bez procentu

19.2.5. - unikamy pożyczania niewierzącym

19.3. Z Biblii wynika jednoznacznie, że nie powinniśmy żyrować (udzielać poręczenia) nikomu:

20. 22.Idea społeczeństwa jako organizmu wg katolickiej nauki społecznej

20.1. Katolicka nauka społeczna

20.1.1. Narodziny to schyłek XIX wieku Rerum novarum Leona XIII 1891

20.1.1.1. Odpowiedź na nierówności społeczne

20.1.1.1.1. Nierówności społeczne są grzechem

20.1.1.2. Teologia wyzwolenia

20.1.1.2.1. Rodzi się w Ameryce Południowej

20.1.2. Niezbywalność prawa własności

20.1.3. Idea sprawiedliwej zapłaty - jako miernik systemów gospodarczych

20.1.3.1. Wszyscy mają mieć warunki bytowe zapewnione, nawet jeśli żona nie pracuje.

20.2. Odpowiedź ta opierała się na porównaniu społeczeństwa do organizmu

20.2.1. różne organy spełniają różne funkcje, wspólnota i dbanie wzajemne

20.2.1.1. Idea solidaryzmu społecznego

20.2.1.1.1. Postulat współpracy: łączenie się i współpraca

20.2.2. Organicystyczna wizja społeczeństwa odziedziczona po św. Tomaszu

21. 23.Nowa duchowość w biznesie i zarządzaniu

21.1. Nowa duchowość w biznesie

21.1.1. o myślenie pozytywne

21.1.2. o coaching duchowy

21.1.3. o repertuar religijnych “chwytów” w działalności ekonomicznej (Amway, Herbalife, in.)

21.1.4. o >>> Kundalini

21.1.4.1. Kundalini uznawana jest za moc i potęgę twórczą, kreatywną, stąd odpowiedzialna jest za wszelkie zdolności i talenty twórcze, artystyczne, architektoniczne oraz wynalazcze. Osoby zdolne do wielkich, bohaterskich czy twórczych, odkrywczych czynów uważane są za posiadające wielką moc kundalini.)

21.1.5. o spirytualizacja pieniędzy (dóbr materialnych)

21.1.6. o miliony, moc i miłość …

22. 24.Religijne wzorce we współczesnym handlu (Amway, Herbalife, in. )

22.1. trzeba wierzyć, w to, że produkt którym się handluje jest najlepszy

22.2. handel bezpośredni

22.2.1. produkty amway dostępne są tylko osobiście przez handlowców, prezentowane w malym gronie i przez osoby znajome, co ma wzbudzić większe zaufanie, a jedna z zasad firmy głosi 'jeśli nie wierzysz, ze nasze produkty sa najlepsze, nie osiągniesz sukcesu' i tutaj ta wiara w produkt jest bardzo ważna. Z herbalife jest podobnie, trzeba wierzyć w lecznicze działanie produktów, którymi sie handluje .

23. 25.Omów główne zasady rynkowej teorii religii R.Starka i W.Bainbridge’a

23.1. “rynkowa teoria religii”

23.1.1. • prawa ekonomii mają zastosowanie do życia religijnego, które tworzy rynek dóbr duchowych

23.1.2. Religie i kościoły - to przedsiębiorstwa

23.1.3. sfera religii zredukowana do kategorii popytu i podaży

23.2. Struktura teorii Bainbridge-Starka

23.2.1. wyznawcy to konsumenci poszukujący indywidualnych źródeł nagród i kompensatorów

23.2.1.1. o Kompensatory - to zapowiedzi nagrody, przedstawione w oparciu o wyjaśnienia, które nie poddają się jednoznacznej ocenie (np. trafiamy do Raju - to pewnego rodzaju obietnica). Nieuchwytne substytuty nagród, których wartość trzeba przyjąć na wiarę. Ludzie traktują kompensatory tak, jakby one były nagrodami.

23.3. Konkurencja na rynku religijnym

23.3.1. o nieustanna rywalizacja producentów religijnych (pomiędzy sobą i z niektórymi organizacjami świeckimi);

23.3.2. o przedsiębiorstwo religijne jeśli jest preferowane (np. przez państwo) ogranicza konkurencję;

23.3.3. o państwo uzyskuje legitymizację własnych poczynań

23.4. kompercjalizacja sfery sacrum

23.4.1. pielgrzymki, bilbordy, reklamy, zóżnicowane oferty w internece

23.4.2. kościół musi produkować takie towary i usługi, które są dla ludzi atrakcyjne

23.5. monopol

23.5.1. o jedna religia zawłaszcza rynek religijny

23.5.2. o wsparcie państwa

23.5.3. o ograniczenie podaży, nie popytu

23.5.4. • > przykład: luterańska Szwecja (niska religijność)

23.6. Pluralizm religijny

23.6.1. państwo wystrzega się uprzywilejowania któregokolwiek z wyzwań

23.6.2. o większość grup religijnych ma zagwarantowane te same prawa;

23.6.3. o rynek religijny cechuje pluralizm wyznań;

23.6.4. o niski poziom regulacji podaży;

23.6.5. > przykład: USA - sprzyja wysokiej religijności

24. 26.Teoria bezpieczeństwa egzystencjalnego Pippy Norris i Ronalda Ingleharta

24.1. o aksjomat bezpieczeństwa

24.1.1. jeśli rośnie bogactwo

24.1.1.1. to rośnie bezpieczeństwo

24.1.1.1.1. więc nie trzeba religii

24.2. aksjomat tradycji kulturowych

24.2.1. readycje religijne trwale ukrztałtowała kulturę każdego narodu. wartości religijne są więc wpisane w dziedzictwo kulturowe

24.3. 6 hipotez

24.3.1. 1. hipoteza wartości rel

24.3.2. 2. hipoteza kultury rel

24.3.3. 3. hipoteza udziału w praktykach rel

24.3.4. 4. hipoteza zaangażowania obywatelskiego

24.3.5. 5. hipoteza demograficzna

24.3.6. 6. hipoteza rynku religijnego

24.4. mapa wartości kulturowych świata Ingelhart

25. 27.Geneza i zakres praw człowieka i ich prawne zabezpieczenie

25.1. Pryncypia

25.1.1. o wolność człowieka i wyznania podstawowe prawo człowieka i tak traktowana jest przez różnego rodzaju umowy i konwencje międzynarodowe

25.1.2. o problematyka ochrony praw podstawowych na arenie prawa międzynarodowego pojawiła się dopiero w XX w., wcześniej uznawano iż prawa podstawowe czy też prawa człowieka chronione powinny być przede wszystkim przez ustawodawstwo wewnątrzpaństwowe

25.2. Akty międzynarodowe

25.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych:

25.2.1.1. o Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 grudnia 1945 r.

25.2.1.2. o Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r.

25.2.1.3. o Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

25.2.2. Rada Europy:

25.2.2.1. o Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r.

25.2.2.2. o Europejska Karta Socjalna z 18 października 1966 r.

26. 28.Problem granic wolności religijnej

26.1. Granice wolności sumienia i wyznania

26.1.1. Konwencja Rzymska, w art. 9 ust. 2:

26.1.1.1. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

27. 29.Wartości religijne i świeckie w preambule Konstytucji RP

27.1. preambuła Konstytucji z 1997 r. Art. 2 Korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególności: o tworzyć wspólnoty religijne, zwane dalej “kościołami i innymi związkami wyzna-niowymi” , zakładane w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadające własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe, 2) zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyć w czynnościach i obrzędach reli-gijnych oraz wypełniać obowiązki religijne i obchodzić święta religijne, 2a) należeć lub nie należeć do kościołów i innych związków wyznaniowych, 3) głosić swoją religię lub przekonania, 4) wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii, 5) zachowywać milczenie w sprawach swojej religii lub przekonań, 6) utrzymywać kontakty ze współwyznawcami, w tym uczestniczyć w pracach organizacji religijnych o zasięgu międzynarodowym, 7) korzystać ze źródeł informacji na temat religii, 8) wytwarzać i nabywać przedmioty potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych oraz korzystać z nich, 9) wytwarza , nabywać i posiadać artykuły potrzebne do przestrzegania reguł religijnych, 10) wybrać stan duchowny lub zakonny, 11) zrzeszać się w organizacjach świeckich w celu realizacji zadań wynikających z wyznawanej religii bądź przekonań w sprawach religii, 12) otrzymać pochówek zgodny z wyznawanymi zasadami religijnymi lub z przekonaniami w sprawach religii.

28. 30.Prawodawstwo Zachodu a religia - pola konfliktów

28.1. Bezpieczeństwo publiczne jako granica wolności religijnej

28.1.1. o zapobieżenie ingerencji krajów “protektorów”

28.1.2. o tendencje “odśrodkowe”

28.1.3. o ważne, gdy religijność identyfikuje się z narodowością

28.2. Powinności obywatelskie:

28.2.1. o piastowanie urzędów

28.2.2. o służba wojskowa (mennonici, amisze, Świadkowie Jehowy)

28.2.3. o składanie przysięgi (baptyści, radykalne grupy religijne)

28.3. Kontrowersje wokół edukacji i demokracji

28.3.1. spór o kreacjonizm w USA, obecność religii w szkole - na ile państwo powinno wspierać religię, a na ile nie? Czy ocena z religii ma liczyć się na świadectwie?

28.3.2. o kwestie religijne są naszą prywatną sprawą - nie musimy się z tego tłumaczy

28.3.3. o czy teologia jest nauką - spór o wydziały teologiczne i uczelnie teologiczne. W na-uce nie ma dogmatów - wszystko trzeba sprawdzi

28.3.4. o Kontrola i nadzór nad obiegiem finansowym w grupach religijnych, finanse a religia

28.4. Budowa własnych obiektów kultu

28.5. Import artykułów zwolnionych z cła o na potrzeby kultu, misji (np. poligraficzne)

28.6. Działalność gospodarcza związków wyznaniowych - religijne przedsiębiorstwa

28.6.1. o Stella Maris (https://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_Stella_Maris) - właścicielem była archidiecezja gdańska

28.7. Dostęp do mediów i środków przekazu (licencjonowanie dostępu do platform przekazu) o Spór o dostęp do Telewizji Trwam do przyznania jej koncesji na multipleksie na-ziemnej telewizji cyfrowej (NTC). Zakończony sukcesem - TV Trwam rozpoczęła nadawa-nie 27 kwietnia 2014

28.8. Symbole religijne w przestrzeni publicznej

28.8.1. • spór o burkę we Francji i Niemczech

28.8.2. • spór o krzyż w Sejmie RP

28.8.3. • spór o ubój rytualny - islam i judaizm: wyznawcy wierzą, że życie jest w krwi

29. 31. Religia, prawo i zdrowie obywateli

29.1. praktyki dietetyczne

29.1.1. veg..

29.2. alternatywa medycyna

29.2.1. homeopataia

29.2.2. odmowa szczepień

29.2.3. odmowa korzystania z usług learzy

29.2.4. bioenergoterapeuci

29.3. kontrowersyjne praktyki religijne

29.3.1. near deth expierence

29.3.2. samobójstwo w Gujanie

29.3.2.1. . 18 listopada 1978 roku 909 wyznawców Świątyni Ludu popełniło samobójstwo pod naciskiem przywódcy w wydarzeniu nazywanym przez Jonesa "rewolucyjnym samobójstwem". Dorośli członkowie sekty podali truciznę swoim dzieciom, a następnie sami ją zażyli.

29.3.3. środki psychoaktywne

29.3.4. bioetyka

29.3.4.1. aborcja

29.3.4.2. in vitro

29.3.4.3. zmiana płci

29.3.4.4. eutanazja

29.4. seks a życie publiczne/religijne

29.4.1. homoseksualizm

29.4.2. odmienna praktyka seksualna

30. 32. Ruchy antykultowe – społeczna reakcja na nowe ruchy religijne

30.1. wcześniej dezinformacja i szerzenie nietolerancji

30.1.1. w 200-2005 zaczyna słabnąć, bo nowe afery pedofilskie w kościele

30.2. Zły PR dla nowych ruchów religijnych

30.2.1. problem opieki nad exczłonkami NRR

30.2.1.1. 15%

30.2.1.2. Problem w tym, że media słuchaj raczej tylko tych apostatów

30.3. sekta to "organizacja przestępcza mieniąca się kościołem

30.3.1. na zachodzie ruchy rodziców w obronie ich mająku

30.3.1.1. centra dominikańskie

30.3.1.2. ruch obrony jednostki i rodziny

30.3.1.3. komitet obrony przed sektami

30.3.2. w polsce w latach 90.

31. 35. Religie a sztuki wizualne (monoteistyczne zakazy a praktyka współczesna)

31.1. judaizm i islam

31.1.1. zakaz przedstawień wizualnych boga

31.1.1.1. naruszenie jest świętokradztwem i bluźnierstwem

31.2. chrześcijaństwo

31.2.1. odejście od zakazu we wczesnochrześcijańskiej sztuce - hellenizm

31.2.2. najstarsze wyobrażenia Bizancjum Rawenna V w

31.2.2.1. tam nakaz zniszczenia nie dotarł

31.3. prawosławie

31.3.1. wysoce skanonizowana

31.3.1.1. chrystus pantokrator

31.3.1.2. ikony

31.3.1.3. deesis

31.3.2. 150 lat sporów ikonoklastycznych

31.3.2.1. sobór nicejski II rozwiązał w 787

31.3.2.1.1. dopuszczenie wizerunków Boga

31.4. typy przedstawień

31.4.1. ecce homo -

31.4.1.1. motyw w sztuce chrześcijańskiej przedstawiający ubiczowanego Chrystusa w koronie cierniowej

31.4.2. chrystus frasobliwy

31.4.3. Chrystus Boleściwy

31.4.3.1. mąż boleści

31.5. szuka maryjna

31.5.1. eleonsa

31.5.2. hodegetria

31.6. sztuka współczesna, ludowa, kicz

31.6.1. cechy religijne w sztuce ludowej

31.6.1.1. sensualizm

31.6.1.2. doloyczność???

31.6.1.3. mirakulia

31.6.1.4. archaiczność

31.6.1.5. el. magiczne

31.6.1.6. proste formy

31.6.1.7. echa "wysokich" wzorców

31.6.1.8. zróżnicowanie regionalne

32. 36. Obrazy zła w sztuce religijnej i sztuce współczesnej

32.1. zadaniem każdej religii jest wyjaśnienie skąd bierze się zło

32.1.1. bogowie źli i dobrzy maniheizm

32.1.2. zachód: bunt aniołów

32.1.2.1. zło to brak dobra

32.1.2.1.1. ma charakter osobowy

32.2. egipt i germanowie

32.2.1. Set

32.3. chrześcijaństwo

32.3.1. grecki Faun

32.3.2. satyr

32.3.3. Dionizos

32.3.4. Loki w średniowieczu (ze skrzydłami nietoperzymi)

32.3.5. diabeł w raju

32.3.5.1. wąż, wcześniej symbol mądrości,ale rozdwojony język

32.3.6. Goya, Wielki Kozioł

32.4. opowieść o szatanie jako prometeuszu - new age, kontenstacja

32.4.1. gnostycyzm - niosący światło poznania

32.5. XIX w Lucyfer - brat Jezusa

32.6. prawosławie

32.6.1. ikona sądu ostatecznego

32.7. smok

32.7.1. pozytywne w azji

32.7.2. kuszenie świetego jerzego

32.8. sztuka współćzesna

32.8.1. "akcjoniści wiedeńscy"

32.8.2. Nieznalska

32.8.3. horror i film satanistyczny -zło osobowe

32.8.3.1. "Dziecko Rosmery"

32.8.3.2. "omen"

32.8.3.3. lśnienie

32.8.3.4. harry angel

32.8.3.5. dziewiąte wrota

32.8.4. kultura apokryfu

32.8.5. tajne stowarzyszenie i spiskowe teorie -zło jest w złych organizacjach

32.8.5.1. oczy szeroko zamknięte

32.8.5.2. 9 wrota

32.8.5.3. kod leonarda..

32.8.6. psychoanaliza -zło jest w człowieku

32.8.7. obcy -zło to kosmici

32.8.8. symbole zła

32.8.8.1. polityczne -swastyka

32.8.8.2. pentagram

32.8.8.3. horned head

32.8.9. sztuka "wysoka"

32.8.9.1. dwuznaczność zła

32.8.9.2. postępujący zanik metafizyki

32.8.9.3. społeczne wymiary zła lub jego "psychologizacja"

32.8.9.4. zachód zaczął rozumieć zło na sposób wschodni

32.8.9.4.1. odpowiedzialność, konsekwencja, niejednoznaczność zła

33. 40. Seks a religia

33.1. Religie raczej wstrzymują zmiany kulturowe

33.1.1. postawy religijne dążą do rozszerzenia się na całość zjawisk kulturowych

33.2. kontrola życia płodowego to kontrola całości życia wiernych

33.2.1. nowa krytyka feministyczna

33.3. zróżnicowana definicja seksu

33.4. buddyzm i chrz. uznają wyższość wstrzemięźliwości płciowej nad życiem świeckim (z erotyką, nawet w rodzinie)

33.4.1. daje większe szanse na zbawienie

33.4.2. mnisi

33.4.3. kult dziewictwa

33.4.4. celibat

33.5. judaizm i islam

33.6. shinto

33.6.1. "blogosławiony penis" czczony jako narzędzie powołania do życia

33.7. G. Popek - "święty seks"

33.8. grupa religijna Children of God do lat 80. nawracała seksem [the family international]

33.8.1. Flirty fishing

33.8.2. jedyna w zach. kulturze przykład prostytucji religijnej.

34. 37. Duchowość holistyczna i antyinstytucjonalizm współczesnych społeczeństw Zachodu, prywatyzacja religii.

35. 38. Religie wobec wybranych problemów bioetyki: aborcja, transplantacje, in.

35.1. ABORCJA

35.1.1. judaizm

35.1.1.1. im więcej dzieci tym lepiej

35.1.1.1.1. przed 12 tyg - zabójstwo

35.1.1.1.2. po 12 tyg morderstwo

35.1.2. islam

35.1.2.1. do 40 dni można 40-80 raczej nie powyżej 80 nie

35.1.3. w chinach

35.1.3.1. 2 lata! dopiero po nadaniu imienia

35.2. HOMOSEKSUALIZM

35.2.1. hinduizm

35.2.1.1. potępienie

35.2.2. islam

35.2.2.1. potępienie

35.2.3. buddyzm

35.2.3.1. zróżnicowane podjejście

35.2.4. shinto i taoizm

35.2.4.1. neutralnie

35.2.5. chrz

35.2.5.1. w historii kościoła ewolucja

35.2.5.2. homoseksualizm jest skalowany

35.2.5.2.1. grzechem jest wezwanie do czynności

35.2.5.3. należy ich traktować z szaunkiem współczuciem i delikatnością, unikać dyskryminacji

35.2.5.4. batalia o śluby

35.2.5.5. protestanci

35.2.5.5.1. zróżnicowane

35.2.5.6. prawosławie

35.2.5.6.1. grzech

35.3. Transplantacja

36. 39. Religijne utopie społeczne i polityczne, (tu m.in. millenaryzm New Age)

36.1. W powieściach z utopijnymi wizjami pojawiają się wątki New Age'owe. Nawet gdy sam termin nie istniał.

36.1.1. T. Morus "Utopia" - równość, powrót do natury, kultura duchowa ważniejsza od materialnej, uwol-nienie od materialnych trosk

36.1.2. Campanella "Miasto Słońca" - harmonia (ducha i ciała), rozwój.

36.1.3. J. Szacki " Spotkania z utopią" - możliwość zaczęcia życia społecznego "od nowa", odcięcię się od przeszłości.

36.2. Milenijne cele ONZ (zsekularyzowany millenaryzm):

36.2.1. - likwidacja głodu, skrajnego ubóstwa, rozwój, ochrona środowiska, dostep do edukacji.

36.2.2. wnioski

36.2.2.1. determinizm gwiazd (Bailey) vs synergizm czlowieka i gwiazd (Spangler) - ogólnie albo na czło-wieka wpływają gwiazdy albo to on się musi do nich dostroić

36.2.2.2. sekularyzacja millenaryzmu

36.2.2.3. sensualistyczny dobrobyt (kultura niższa) vs program społeczny (kultura wyższa)

36.3. RELIGIA i NOWE MEDIA

36.3.1. przysięga na tablet z wyświetloną Biblią.

36.3.2. Internet umożliwia: naukę, ogląd i dostęp do informacji oraz PARTYCYPACJĘ

36.3.3. wróżbita Maciej i wysyłanie energii przez telefon (z telewizora) :D

36.3.4. W reklamie: zarówno wątki religijne w reklamach produktów, jak i religie muszą konkurować i re-klamować się jak produkty.

36.3.5. Kościół nie zgadza się na sakramenty przez media. Ale już błogosławieństwo działa (np. w trakcie transmitowanej mszy).

36.3.6. Portale katolickie:

36.3.6.1. mateusz.pl deon.pl (prawie jak normalny portal z newsami, pogodą itp.) strona watykanu

36.4. millenaryzm

36.4.1. millenium, tysiąc

36.4.2. Pawlczuk "ruch religijny zmierzający do zbawienia, które ma charakter społeczny, ostateczny, kolektywny i ma się spełnić niebawem, wewnątrz tego świata"

36.4.3. symbolika interpretacji..

36.4.4. John Nelson Darby (XIXw)

36.4.5. Am. Północna

36.4.5.1. wszystkie 3 największe religie chrześcijańskie

36.4.5.1.1. mormoni

36.4.5.1.2. świadkowie jehowy

36.4.5.1.3. adwentyści dnia 7

36.4.5.2. ewangelikalny millenaryzm w sferze publicznej

36.4.5.2.1. James Watt pozwolił zniszczyć ziemię bo Jezus zaraz wróci...

36.5. NEW AGE

36.5.1. złożony i wielowymiarowy, alternatywny ruch kulturowy[2], zapoczątkowany w latach sześćdziesiątych XX wieku[1], wyrosły z przekonania, że ludzkość, pogrążona w głębokim kryzysie, znajduje się w punkcie zwrotnym pomiędzy dwiema epokami ("erami")[3].

36.5.2. znak przemiany kulturowej

36.5.3. wiara w potrzebę zmiany kultury

36.5.4. ERA WODNIKA

36.5.4.1. epoka ryb

36.5.4.1.1. epoka barana

36.5.4.2. spokój, poszerzanie świadomości, chemiczne zbawienie ;)

36.5.5. Levi H. Dowling

36.5.6. Alice Bailey

37. Konflikty

37.1. 8. Konflikty - IRLANDIA

37.1.1. Konflikt katolicy - protestanci w Irlandii Płn. [przykład konfliktu w odłamach chrz.]

37.1.1.1. dyskryminacja katolików

37.1.1.1.1. IRA

37.1.1.2. Potomkowie kolonistów angielskich (protestanci) chcą nadal unii z Wlk. Brytanią

37.2. 9. Konflikty - Bałkany

37.2.1. Konflikt etniczno-religijny pomiędzy katolickimi Chorwatami, prawosławnymi Serbami a muzułmańskimi Bośniakami.

37.2.2. Była Jugosławia – prawosławie katolicyzm islam

37.2.2.1. o Jugosławia była państwem, w którym używano 2 alfabetów, wyznawano 3 religie, posługując się 4 językami. Kraj ten był zamieszkany przez 5 narodów i składał się z 6 republik

37.2.3. Interwencja NATO w Serbii 1999 tzw. Operacja Allied Force

37.2.3.1. o Kosowo kolebką kultury serbskiej zislamizowaną przez Turków

37.2.3.2. o Pierwsza w dziejach wojna w obronie praw człowieka o Interwencja militarna NATO w Kosowie była nielegalna, ale legitymizowana (raport niezależnej Międzynarodowej Komisji w sprawie Kosowa)

37.3. Konflikt Islam - Hinduizm

37.3.1. Konflikty między islamem a hinduizmem nakł adające się na konflikt między Indiami a Pakistanem

37.3.1.1. Obydwa te państwa był y koloniami brytyjskimi

37.3.1.1.1. W 1947 r. uzyskały niepodległość

37.3.1.2. Z tego powodu wybuchły już 3 wojny.

37.4. Konflikt Buddyzm - Hinduizm

37.4.1. Sri Lanka

37.4.1.1. Tamilowie (gł . hinduizm, pn wyspy)

37.4.1.1.1. Tamilskie Tygrysy organizacja militarna walcząca o prawa Tamilów. 1976 – 2009

37.4.1.2. Syngalezi (buddyści – 70%)

37.5. Konflikt Buddyzm - Islam

37.5.1. Brima

37.5.1.1. Buddyzm 80%

37.5.1.1.1. Religia państwowa ścisły związek z państwem

37.5.1.2. Chrześćijaństwo 8%

37.5.1.3. Islam 4% (prowincja)

38. 16. świętość w nowych mediach

38.1. TV:

38.1.1. kanały religijne i tematyczne:

38.1.2. Trwam, EzoTV, GodTV oraz coś awesome: myzen.tv (telewizja gdzie cały czas lecą krajobrazy natu-ralne z dźwiękami natury)

38.1.3. teleewangelizm

38.2. Kościół nie zgadza się na sakramenty przez media. Ale już błogosławieństwo działa (np. w trakcie transmitowanej mszy).

38.3. przysięga na tablet z wyświetloną Biblią.

38.4. Internet umożliwia: naukę, ogląd i dostęp do informacji oraz PARTYCYPACJĘ

38.5. wróżbita Maciej i wysyłanie energii przez telefon (z telewizora) :D

38.6. "Ścieżka lewej ręki": mniej lub bardziej poważne.

38.7. Joke religions

38.8. Smartphony:

38.8.1. opoka.org.pl - lista

38.8.2. sieć w naszej rodzinie pl - sieć radia maryja (i telefony dla seniorów)

38.8.3. telefony dla islamistów - z tekstem koranu, przypomnieniem o modlitwie i kompasem (kierunek Mekka)

38.9. Gry

38.9.1. gry religijne, biblijne,

38.9.2. symulator boga (populous)

38.9.3. dark fantasy (Diablo czy Dante's Inferno)

39. New Topic