Спеціальна методика навчання описам

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Спеціальна методика навчання описам by Mind Map: Спеціальна методика  навчання описам

1. І. ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД

1.1. Основним завданням підготовчого періоду є навчити дитину виділяти у спостережуваному частини, ознаки, групувати їх, висловлюватися про них реченням.

1.2. Робота на цьому етапі включає:

1.3. вправи на впізнавання предмета за його описом;

1.4. вправи на складання словосполучень і речень з опорою на зорове і тактильне сприймання предмета.

1.5. Прийоми навчання можуть бути різні: дидактичні вправи на розвиток спостережливості, запитання, порівняння, загадки, доповнення речень, створення їх за зразком.

1.6. порівняння предметів за суттєвими ознаками;

2. ІІ. ОСНОВНИЙ ПЕРІОД

2.1. Навчання опису відбувається у такій послідовності:

2.2. Робота над формуванням монологу опису починається у межах діалогу: відбувається опис основних якісних ознак на основі картинки за допомогою запитань. Попередньо логопедом надається зразок опису.

2.3. Опис предметів за планом, який не тільки встановлює послідовність, але і визначає зміст описової розповіді. Він подається у вигляді карточок-символів.

2.4. З’ясування додаткових визначальних ознак предмета на основі дослідження натуральних предметів, муляжів за допомогою органів чуття. Їх опис за запитаннями та самостійно за допомогою плану у вигляді карточок – символів (зображення кольору, форми, величини тощо).

2.5. Навчання усного розгорнутого опису предметів (із включенням різних ознак і властивостей) за планом на основі встановленої схеми:

2.5.1. назвати сам об’єкт;

2.5.2. зазначити окремі ознаки та властивості у визначеній логопедом послідовності;

2.5.3. складові частини, місце розташування та призначення;

2.5.4. належність предмета до певної групи (узагальнене поняття);

2.5.5. визначення свого ставлення до предмета.

2.6. Самостійний розгорнутий опис на основі встановленої схеми.

2.7. Складання порівняльного опису предметів у визначеному порядку: від найпростіших якісних ознак до розгорнутого порівняльного опису, від фактичного опису за уявленнями, тобто творчого.

2.8. Опис предмета за уявленнями (творчий опис). Предмет відсутній, подається тільки його назва. Дитина повинна представити його за уявле

3. НАВЧАННЯ ОПИСАМ ЗА КАРТИНАМИ

3.1. Картина – натюрморт. Об’єктом зображення є неживі предмети. Діти повинні скласти описову розповідь, маючи перед очима не окремий предмет, а групу предметів, що вимагає узагальнення знань і умінь.

3.2. Опис портрету. Основне в цьому описі - допомогти дитині знаходити характерні особливості зображеного, вчити сприймати зовнішній світ людини, вглядаючись у вираз її обличчя. Це допомагає розвивати у дітей спостережливість і увагу до зовнішності людини, їхнє мовлення збагачується новою лексикою. Ця робота готує дітей до складання розповідей за сюжетними картинами.

4. Навчання зв’язного описового мовлення дітей з вадами мовлення здійснюється поетапно і складається з таких основних видів роботи:

4.1. формування первинних навичок самостійного аналізу, опису;

4.2. опис предметів, явищ за основними ознаками;

4.3. навчання розгорнутого опису предмета, явища ( з включенням різних ознак, мікротем);

4.4. підготовка та навчання порівняльних описів предметів;

4.5. підготовка та навчання описів природи.

4.6. закріплення навичок опису, в тому числі в процесі ігрових і предметно – практичних дій;