วิธีระบบ

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิธีระบบ by Mind Map: วิธีระบบ

1. ความหมายของระบบ

1.1. ผลรวมของหน่วยย่อยซึ่งทำงานเป็นอิสระจากกัน แต่มีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้

1.2. ขั้นตอนการดำเนินงานที่องค์ประกอบย่อยแต่ส่วนทำงาน อย่างมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้ภาระงานนั้นบรรลุตามจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้

1.3. ส่วนรวมทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยส่วนย่อยหรือสิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ร่างกายมนุษย์หรือเป็นสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์ออกแบบ และสร้างขึ้นอย่างมีระเบียบและนำมาสิ่งนั้นมารวมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย

2. Notes

3. การจัดระบบการเรียนการสอน

3.1. คือ การใช้กระบวนการเรียนการสอน และการออกแบบการสอนควบคู่กัน

3.2. กระบวนการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน

3.3. การออกแบบการสอน เน้นวิธีการออกแบบการสอน

3.3.1. Included

3.3.2. Included

3.3.3. Excluded

4. ความสำคัญของระบบ

4.1. เป็นการจัดสิ่งต่างๆ ในการทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันความสับสน

4.2. ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และไม่เกิดความซับซ้อนในการทำงาน

4.3. ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น เป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณ

4.4. การทำงานจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างมัประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. องค์ประกอบของระบบ

5.1. ข้อมูล

5.2. กระบวนการ

5.3. ผลลัพธ์ (ผลผลิตที่ได้ออกมา)

5.4. ควบคุมและตรวจสอบ

6. กระบวนการออกแบบระบบการสอน

6.1. การวิเคราะห์

6.1.1. การวิเคราะห์ความจำเป็น

6.1.2. การวิเคราะห์เนื้อหา/งาน

6.1.3. การวิเคราะห์การสอน

6.2. การออกแบบ

6.2.1. วัตถุประสงค์

6.2.2. วิธีการสอน

6.2.3. เนื้อหา

6.2.4. สื่อ

6.2.5. วิธีการส่งผ่านเนื้อหา

6.2.6. วิธีการวัดและประเมินผล

6.3. การพัฒนา

6.3.1. สร้างแผนการสอน

6.3.2. ผลิตสื่อการสอน

6.3.3. ผลิตเอกสารการสอน เช่น แบบทดสอบ แบบฝึกหัด

6.4. การดำเนินงาน

6.4.1. การสอน

6.4.2. การทดลอง

6.4.3. การฝึกอบรม

6.5. การประเมิน

6.5.1. การประเมินผลรูปแบบหรือระบบการสอน

6.5.2. การประเมินผลในภาพรวม

7. ประโยชน์ของการจัดระบบ

7.1. สร้างขั้นตอนดำเนินงาน

7.1.1. Dependencies

7.1.2. Milestones

7.2. สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้

7.2.1. Schedule

7.2.2. Budget

7.3. บรรลุเป้าหมายง่าย

7.3.1. KPI's

7.4. ตรวจสอบและปรับปรุงได้ทุกขั้นตอน

7.5. ดำเนินงานตามหลักการเเละทฤษฎีการวิจัย