L'oració Composta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
L'oració Composta by Mind Map: L'oració Composta

1. Oració i preposició

1.1. Una oració composta és la que presenta dos o més verbs.

1.2. Una proposició és una estructura oracional que forma part d'una oració composta.

2. Proposicions coordinades

2.1. Dues preposicions o més són coordinades

2.1.1. Tenen independencia sintàctica.

2.1.2. Van unides per una conjunció, que te funció de nexe.

2.2. Classes de nexes

2.2.1. Copulatives: i, ni

2.2.2. Disjuntives: o. o bé, o si no.

2.2.3. Distributives: ara...ara, adés...adés, no sols...sinó tambe.

2.2.4. Adversatives: peró, sinó que, ara bé, no obstan aixo, malgrat aixo, tantmateix, encara que, en canvi, per contra, així i tot.

2.2.5. Explicatives: aixó és, es a dir.

2.2.6. Il·latives: doncs, per tant, en conseqüencia.

2.2.7. Continuatives: Encara, a més a més, fins i tot, així mateix

3. Proposicions subordinades

3.1. Sustantives

3.1.1. Son les equivalen a un sustantiu o sintagma nominal, van introduïdes per la conjunció que i les reconeixem substituint per una cosa o aixo.

3.2. Adjectives

3.2.1. Equivalen a un adjectiu que estan encapçalades pel pronom y es por substituir per el qual, els quals, les quals.