Arviontimenetelmiä

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Arviontimenetelmiä by Mind Map: Arviontimenetelmiä

1. Tutkimus-projektit

1.1. + arvoitavana voi olla koko prosessi

1.2. + myös väärien toimintatapojen huomaamisesta palkitaan

1.3. + aidot ja haastavat projektit

1.4. + osaamisen soveltamista

1.5. - hyvien tutkimusprojektien löytyminen haastavaa

1.6. - työn ohjaaminen ja arviointi haastavaa

2. Osallistujat opettavat

2.1. + oppilaan itse osattava asia, motivoi opettelemaan substanssin

2.2. + tukee esiintymistaitojen opettelua

2.3. + opettaja voi toimia tarkkailijana ja ohjaajana

2.4. - oppilaat eivät osaa opettaa

2.5. - opetustilanne koetaan ahdistavana

2.6. - opettaja ei osaa vaihtaa roolia

3. 3. Vertaisarviointi

3.1. +Motivoi opiskelijaa panostamaan tekemiseensä koska paikalla arvioijia

3.2. +Kehittää myös arvionantajaa ja toimii hänelle oppimistilanteena

3.3. +Tuloksena saattaa olla uusia näkökantoja joita opettaja ei olisi osannut huomioida

3.4. -Uskaltaako samalla osaamistasolla oleva antaa rehellistä palautetta

4. 1. PBL-tentti

4.1. +Todellisuutta vastaava tilanne

4.2. +Opettaa yhteistyöhön ongelman ratkaisussa

4.3. +Antaa mahdollisuuden käsitellä laajoja aihealueita

4.4. -Saavatko kaikki tasapuolisesti osaamisensa esille?

5. 2. Aineistotentti

5.1. + Tenttitilanne sinänsä opettava tilanne

5.2. + Tentistä mahdollisuus saada laaja erillisistä kysymyksistä etenevä kokonaisuus

5.3. + Vastaa tiedonhankkimisen ja soveltamisen osalta työelämän vaatimuksia

5.4. -Opiskelijat saatava motivoitumaan ennakkovalmistautumiseen

6. Kotitentti

6.1. + aikaa perehtyä aiheeseen kotona

6.2. + opiskelijoiden ei tarvitse opetella ulkoa asioita

6.3. + tentti keskittyy osaamisen arviointiin

6.4. - vaatii opettajalta asetettujen tavoitteiden hyvää tiedottamista

6.5. - opiskelijat voivat aliarvioida tentin vaativuuden

6.6. - opettajalla haastetta osaamista mittaavien tenttikysymysten suunnittelussa

7. 1. Portfolio

7.1. -Tuntuu lähinnä arkistoinnilta

7.2. -Portfolion opetuksellinen teho sinänsä vähäistä

7.3. -Portfolion sisältämät työt sinänsä on arvioitu jo suoritushetkellä

7.4. +Taideopinnoissa sopiva tapa tehdä kooste osaamisesta

8. Posteritentti

8.1. + voidaan keskittyä työn sisältöön ja ulkoasuun sisällön lisäksi

8.2. + jaettu tila mahdollistaa palautteen antamisen ja ohjauksen ilman eri aikaa

8.3. + ymmärrys rakentuu työtä selittäessä ja arviointi helpottuu

8.4. + tiivistää asioita, oppiminen näkyy

8.5. + opettajan kannalta helppo tapa saada kuvaus tehdystä harjoitustyöstä

9. SWOT analyysi

9.1. + Osaamisen kokonaisvaltainen kartoittaminen ja arviointi läpi opintojen

9.2. + Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat kartoitetaan heti lähtötilanteessa, jonka pohjalta opintoja suunnitellaan ja ohjataan sekä arvioidaan.

9.3. + Henkilökohtaista arviointia ja ohjausta oppilaille.

9.4. +Opettajan rooli merkittävä, että arvioinnit ovat objektiivisia.

9.5. - Arvosanojen haasteellisuus.

10. Miellekartta

10.1. + Osaamisen kokonaisvaltainen kartoittaminen läpi opintojen

10.2. +Opiskelijan vahvuuksien ja heikkouksien kartoittaminen heti lähtötilanteessa

10.3. +Hops:n luominen kartoituksen jälkeen

10.4. + Tukee vahvuuksia, vahvistaa heikkouksia

10.5. + Opettajalla merkittävä rooli, että arviointi on objektiivista ja oppilaan ohjauksessa pysytään oppimista edistävällä polulla.

10.6. - Mistä vertailu arvosanaan, vai riittääkö oppilaan hyvä kehittyminen kiitettävään numeroon?

10.7. + Mittaa hyvin kokonaisuuden hallitsemista

11. Kirjatentti

11.1. + Kehittää työelämälähtöisiä ongelmanratkaisumalleja. Ongelma, etsi ratkaisu, ratkaise.

11.2. +Laaja-alainen tentti, joka on myös erinomainen opetustilanne.

11.3. + Aikapaineen luoma stressinsietokyvyn kehittyminen. Paljon materiaalia, laajat kysymykset, niukasti aikaa.

11.4. -Opettajalle haastava arvioinnin muoto, paljon työtä, tentin suunnittelu, korjaus sekä oppilaiden motivointi valmistauduttaessa kokeeseen.

12. Portfolio

12.1. - Soveltuu alakohtaisesti hyvin eri tavalla arviointimenetelmäksi.

12.2. - Luoville aloille soveltuva

12.3. - Pelastusalalla haasteellinen toteuttaa

12.4. + Näyttää kehittymisen koko opintojen ajalta