Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ISIKOLE by Mind Map: ISIKOLE

1. KUWAMUKELWA ABAFUNDI ESIKOLENI

2. UKUFAKA ABAFUNDI EMAGUMBINI WABO

3. UKUNIKEZA ABAFINDI IZINCWADI

4. OTHISHA BABHALA INANI LABAFUNDI

5. UTHISHA NHLOKO UKHULUMA NABAZALI BEZINGANE EZIZOFUNA UKUREJISTA

6. ABANYE OTHISHA BAYAFUNDISA

7. KUKISHWA ITHAMUTHEBULA ENTSHA

8. ABAFUNDI ABASANDA KUREJUSTA BAFAKWA EMAGUMBINI WABO