КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА by Mind Map: КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

1. Гуманітарний інститут

1.1. Кафедра української мови

1.2. Студенти спеціальності 8.02030301 Українська мова і література, V курс

2. Навчальна дисципліна

2.1. Робоча навчальна програма

2.1.1. Модуль І

2.1.1.1. 2 лекції

2.1.1.2. 2 семінари

2.1.1.3. МК 1

2.1.2. Модуль 2

2.1.2.1. 2 лекції

2.1.2.2. 2 семінари

2.1.2.3. МК 2

2.1.3. Самостійна робота

2.1.4. ПМК

3. Період навчання

3.1. V семестр

3.2. 60 годин

3.3. 2 години на тиждень

4. ІР-ресурс

4.1. http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/resource/view.php?id=79270

4.2. Мультимедійна презентація до курсу

5. Матеріально-технічна база

5.1. Мультимедійний комплекс

5.1.1. ПК

5.1.2. Проектор

5.1.3. SMART-дошка

5.2. Носії інформації (flech-накопичувачі)

6. Джерельна база

6.1. ОСНОВНА:

6.2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. - К. : Академія (Альма-матер) , 2009.

6.3. Бацевич, Флорій Сергійович. Нариси з комунікативної лінгвістики [Текст] / Ф. С. Бацевич ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. - 278 с.

6.4. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікацїі. – К.: Академія (Альма-матер) , 2010.

6.5. Спецкурс з комунікативної лінгвістики : методичні рекомендації для студентів спеціальності "Мова та література (англійська)" / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Гуманітарний ін-т, Кафедра практики та методики навчання англійської мови - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка , 2010 .- 26 с.

6.6. 5. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с.

6.7. ДОДАТКОВА:

6.8. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: опыт системного описания // Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. – М.: Языки русской культуры, 1995. – С. 348 – 388.

6.9. Бацевич, Флорій Сергійович. Основи комунікативної девіатології [Текст] / Ф. С. Бацевич. - Л. : Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2000. - 236 с.

6.10. Гайдаєнко І. Канали комунікації та лексичні засоби їх вираження (на матеріала назв чуттєвої сфери) // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія “Лінгвістика”: Зб. наук. пр. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – Випуск 5. – С. 174-180

6.11. Горох, Галина Василівна. Комунікативна лінгвістика [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. заоч. від-ня / Г. В. Горох, В. С. Карпалюк ; Кам'янець-Подільський національний ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : [Видавець Зволейко Д.Г.], 2009. - 283 с.

6.12. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 16. –М.: Прогресс, 1985. – С. 217-237.

6.13. Дацюк С. Коммуникативные стратеги. – http://www.xyz.org.ua.