Klimatförändringar i Göteborg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Klimatförändringar i Göteborg by Mind Map: Klimatförändringar i Göteborg

1. Förändrade vädersystem

1.1. Kraftigare nederbörd

1.1.1. Förstörelse

1.1.2. Översvämningar

1.1.3. Spridning av föroreningar

1.1.4. Ökad belastning på avloppssystem

1.1.4.1. Utsläpp av orenat vatten

1.1.5. Tillförsel av näringsämnen till havet

1.1.5.1. Övergödning

1.1.5.1.1. Minskat siktdjup

1.1.5.1.2. Minskad turism

1.2. Kraftigare vindar

1.2.1. Förstörelse

1.2.2. Översvämningar

1.2.3. Mer vindkraft

1.3. Torrare somrar

1.3.1. Ökat bevattningsbehov

1.3.2. Bränder

1.4. Ökat antal åskoväder

1.4.1. Bränder

2. Försurning i hav

2.1. Hotade korallrev

2.1.1. Förlust av biologisk mångfald

2.1.2. Minskad turism

2.1.3. Begränsad matförsörjning

2.1.4. Minskat vågskydd

2.2. Minskad biodiversitet

3. Global uppvärmning

3.1. Ökad koncentration av CH4

3.1.1. Animalieindustri

3.1.1.1. Ökad efterfrågan på animaliska produkter

3.1.1.1.1. Befolkningsökning

3.1.1.1.2. Förbättrad levnadsstandard

3.1.2. Issmältning

3.1.2.1. Ökad medeltemperatur

3.1.3. Utvinning av fossila bränslen

3.1.4. Avfallsdeponier

3.2. Ökad koncentration av CO2 i atmosfären

3.2.1. Respiraton

3.2.2. Förbränning

3.2.2.1. Transport

3.2.2.1.1. Urbanisering

3.2.2.1.2. Globalisering

3.2.2.2. Industri

3.2.2.3. Energiutvinning

3.2.2.3.1. Ökad användning av el

3.2.2.3.2. Ökat behov av värme

3.2.3. Minskat upptag av CO2

3.2.3.1. Skövling av skogar

3.2.3.1.1. Ändrad markanvändning

3.3. Ökad koncentration av N2O

3.3.1. Gödsling i jordbruk

3.3.1.1. Kostnadseffektivitet

3.3.1.2. Ökad skörd

3.3.2. Sjukvård

3.3.3. Livsmedel

3.4. Ökad koncentration av O3

3.4.1. Förbränning i bilmotorer

3.4.2. Energiproduktion

3.4.3. Industriprocesser

4. Ökad medeltemperatur i havet

4.1. Ökade havsnivåer

4.1.1. Förändringar i ekosystem

4.1.2. Översvämningar

4.1.2.1. Ny stadsplanering

4.1.2.1.1. Ny kollektivtrafik

4.1.2.1.2. Ny infrastruktur

4.1.2.1.3. Nya byggnader

4.1.2.1.4. Översvämningsskydd

4.1.2.1.5. Nya arbetstillfällen

4.1.2.2. Förstörelse

4.1.2.2.1. Förstörda byggnader

4.1.2.2.2. Förstörd naturmiljö

4.1.2.2.3. Förstörd infrastruktur

4.1.2.2.4. Förstörda kulturvärden

4.1.2.2.5. Nya arbetstillfällen

4.1.2.3. Föroreningar

4.1.2.3.1. Förändringar i ekosystem

4.1.2.3.2. Minskade rekreationsmöjligheter

4.1.2.4. Förändrad landskapsbild

4.1.2.5. Försämrad dricksvattentillgång

4.1.2.5.1. Ökad spridning av sjukdomar

4.1.2.5.2. Ökade kostnader för vattenrening

4.1.3. Ökad kusterosion

4.1.4. Höjd grundvattennivå

4.2. Förändringar i ekosystem

4.2.1. Färre växtplankton

5. Ökad medeltemperatur på land

5.1. Förändrade ekosystem

5.2. Ökad turism

5.2.1. Fler arbetstillfällen

5.2.2. Mer skatteintäkter till kommunen

5.2.3. Ökade transportutsläpp

5.3. Minskad uppvärmning av byggnader

5.3.1. Minskad energianvändning

5.3.1.1. Minskad förbränning av fossila bränslen

5.3.2. Minskade energikostnader

5.4. Förlängd jordbrukssäsong

6. Sjunkande salthalt i havet

6.1. Förändring av arters utbredning