พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ by Mind Map: พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ

1. หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา

1.1. มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

1.2. มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา

1.3. มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4. มาตรา ๒๕ รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.5. มาตรา ๒๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน

1.6. มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.7. มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ

1.8. มาตรา ๒๙ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล

1.9. มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

2. หมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา

2.1. ส่วนที่ ๑ การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ

2.2. ส่วนที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3. ส่วนที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน

3. หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

3.1. มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

3.2. มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

3.3. มาตรา ๔๙ ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

3.4. มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

3.5. มาตรา ๕๑ 14[๑๔] ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐาน

4. หมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

4.1. มาตรา ๕๒ ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์

4.2. มาตรา ๕๓ ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

4.3. มาตรา ๕๔ ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

4.4. มาตรา ๕๕ ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ

4.5. มาตรา ๕๖ การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

4.6. มาตรา ๕๗ ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วม

5. หมวด ๘ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

5.1. มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ

5.2. มาตรา ๕๙ ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอานาจในการปกครอง

5.3. มาตรา ๖๐ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษา

5.4. มาตรา ๖๑ ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล

5.5. มาตรา ๖๒ ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ

6. หมวดที่ 1บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ

6.1. มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

6.2. มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้อง

6.3. มาตรา ๘ การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก

7. หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

7.1. มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ

7.2. มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคล

7.3. มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4. มาตรา ๑๓ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์

7.5. มาตรา ๑๔ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน

8. หมวด ๓ ระบบการศึกษา

8.1. มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ

8.2. มาตรา ๑๖ การศึกษาในระบบมีสองระดับ

8.3. มาตรา ๑๗ ให้มีการศึกษาภาคบังคับจานวนเก้าปี

8.4. มาตรา ๑๘ การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.5. มาตรา ๑๙ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย

8.6. มาตรา ๒๐ การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ

8.7. มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

9. หมวด ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

9.1. มาตรา ๖๓ รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนาและโครงสร้างพื้นฐาน

9.2. มาตรา ๖๔ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต

9.3. มาตรา ๖๕ ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต

9.4. มาตรา ๖๖ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ

9.5. มาตรา ๖๗ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา