จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ by Mind Map: จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. แนวคิดสำคัญ

1.1. การพยาบาลเป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม นับได้ว่าเป็นบริการในระดับสถาบันของสังคม ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสังคมโดยส่วนรวม

2. ขั้นสรุป

2.1. อาจารย์

2.2. นักศึกษา

2.3. เนื้อหา

2.3.1. พยาบาลเป็นผู้ดูแลสุขภาพของบุคคล ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสังคมโดยส่วนรวม

3. การประเมินผล

3.1. สอบกลางภาค

3.2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

3.3. การวิเคราะห์กรณีศึกษา

4. วัตถุประสงค์ทั่วไป

4.1. ๑. มีความรู้ความเข้าใจ จริยธรรมทั่วไป หลักจริยธรรมวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้เหตุผล และเกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรม

4.2. ๒. ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมทั่วไป หลักจริยธรรมวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้เหตุผล และเกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรม

4.3. ๓. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้

5. ขั้นนำ

5.1. เนื้อหา

5.1.1. วิชาชีพการพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ถูกคาดหวังในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพราะเป็นการให้การบริการแก่มนุษย์

5.2. กิจกรรมการสอน

5.2.1. เกริ่นนำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงที่นักศึกษาแสดงความคิดเห็น สรุปเข้าสู่บทเรียน

5.3. ระยะเวลา

5.3.1. 15 นาที

6. ข้อสอน

6.1. เนื้อหา

6.1.1. หลักจริยธรรมวิชาชีพ

6.1.2. จรรยาบรรณวิชาชีพ

6.2. กิจกรรมการสอน

6.2.1. PBL 9 ขั้นตอน

6.3. ระยะเวลา

6.3.1. 1 ชม. 30 นาที