จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ by Mind Map: จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. ขั้นนำ

1.1. เนื้อหา

1.1.1. วิชาชีพการพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ถูกคาดหวังในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพราะเป็นการให้การบริการแก่มนุษย์

1.2. กิจกรรมการสอน

1.2.1. เกริ่นนำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงที่นักศึกษาแสดงความคิดเห็น สรุปเข้าสู่บทเรียน

1.3. ระยะเวลา

1.3.1. 15 นาที

2. วัตถุประสงค์ทั่วไป

2.1. ๑. มีความรู้ความเข้าใจ จริยธรรมทั่วไป หลักจริยธรรมวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้เหตุผล และเกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรม

2.2. ๒. ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมทั่วไป หลักจริยธรรมวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้เหตุผล และเกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรม

2.3. ๓. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้

3. แนวคิดสำคัญ

3.1. การพยาบาลเป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม นับได้ว่าเป็นบริการในระดับสถาบันของสังคม ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสังคมโดยส่วนรวม

4. ขั้นสรุป

4.1. อาจารย์

4.2. นักศึกษา

4.3. เนื้อหา

4.3.1. พยาบาลเป็นผู้ดูแลสุขภาพของบุคคล ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสังคมโดยส่วนรวม

5. ข้อสอน

5.1. เนื้อหา

5.1.1. หลักจริยธรรมวิชาชีพ

5.1.2. จรรยาบรรณวิชาชีพ

5.2. กิจกรรมการสอน

5.2.1. PBL 9 ขั้นตอน

5.3. ระยะเวลา

5.3.1. 1 ชม. 30 นาที

6. การประเมินผล

6.1. สอบกลางภาค

6.2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

6.3. การวิเคราะห์กรณีศึกษา