การดูแลเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การดูแลเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย by Mind Map: การดูแลเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย

1. ขั้นนำ

1.1. VDO เด็กที่ได้รับการแทงหลอดเลือด

1.1.1. ถามคำถาม

1.1.1.1. รู้สึกอย่างไร

1.1.1.2. ถ้าท่านเป็นพยาบาลจะทำอย่างไร

1.1.2. reflection

2. ขั้นสอน

2.1. วัตถุประสงค์

2.1.1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม

2.1.1.1. สังเกตุความสนใจ

2.1.2. เพื่อทดแทนการขาดสารน้ำในร่างกาย การให้ยาที่ไม่ต้องการให้ผ่านการดูดซึมที่กระเพาะอาหาร แก้ไขภาวะโซเดียมในร่างกายต่ำ ฯลฯ

2.2. VDO เรื่องการเตรียมผู้ป่วยเด็กในการได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย

2.3. ขั้นตอนการดูแล

2.3.1. ภาวะแทรกซ้อนหลังให้สารละลายทางหลอดเลือดดำและการดูแล

2.3.1.1. infiltration

2.3.1.1.1. สารละลายรั่วซึมออกนอกเส้นเลือด

2.3.1.1.2. เข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

2.3.1.1.3. เนื้อเยื่อไม่ถูกทำลาย

2.3.1.1.4. NSS,sterile water

2.3.1.2. Extravasation

2.3.1.2.1. สารละลายรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด

2.3.1.2.2. ผิวหนังถูกทำลายเกิดเนื้อตาย

2.3.1.2.3. KCL,10%glucose,chemotherapy

2.3.1.3. phebitis

2.3.1.3.1. หลอดเลือดดำอักเสบ

2.3.1.3.2. เยื่อบุชั้นใน

2.3.1.4. การดูแล

2.3.1.4.1. แนะนำให้เด็กและผู้ปกครองสังเกตุความผิดปกติและรายงาน

2.3.1.4.2. สังเกตุความผิดปกติในเวร

2.3.1.4.3. ถ้ามีความผิดปกติ หยุดให้สารละลายและ off IV รายงานแพทย์

2.3.2. การดูแลขณะและหลังได้รับสารละลาย

2.3.2.1. Round IV ทุก 1-2 ชม. โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก

2.3.2.2. การให้ PFE ผู้ป่วย ตรวจสอบ site ก่อนการให้ยาฉีด

2.3.2.3. Drip ยาผ่าน T-way

2.3.2.4. การ flush NSS Lock

2.3.2.5. การประเมิน IV site ก่อน off

2.3.2.6. เทคนิคในการ off catheter

2.3.2.7. การประเมิน Infitration, Phlebitis

3. ขั้นสรุป

3.1. reflection

3.2. Quiz 5ข้อ

4. แผนการสอน