Туризмдегі менеджмент

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Туризмдегі менеджмент by Mind Map: Туризмдегі менеджмент

1. Туризм индустриясы мен қызмет көрсету саласындағы менеджмент ролі

1.1. Туризм - күрделі ұйымдық құрылым

1.2. Туризм басқару нысаны ретінде

1.3. Менеджменттің дамуының негізгі кезеңдері

2. Туризм менеджментінің теориялық негіздері мен қағидалары

2.1. Басқару құрылымы түсінігі

2.2. Басқарушылық ой эволюциясы

3. Туризмді басқару жүйесі мен құрылымы

3.1. Туризмді басқару жүйелерінің жүзеге асырылу жолдары

3.2. Басқару тетеігі

3.3. Туризмді басқару өкілеттіліктері және олардың сипаттамасы

4. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы ортасы

4.1. Ішкі ортаның өзара байланыстылығы

4.2. Сыртқы ортаға әсер ететін тікелей әсер ету және жанама әсер ету факторлары

4.3. Ішкі ортаның мақсаттары, тапсырмалары, құрылымы, технологиясы және адам ресурстары

5. Туризм менеджментінің функциялары мен принциптері

5.1. Басқару процесінің функциялары

5.2. Байланыстырушы процесс факторлары

5.3. Басқару принциптері мен жүйелі концепция

6. Заманауи менеджмент әдістері

6.1. Менеджмент әдістері туралы ұғым

6.2. Басқарудың экономикалық әдістері

6.3. Басқарудың ұйымдастырушылық - әкімшілік әдістері

6.4. Басқарудың әлеуметтік - психологиялық әдістері

7. Туристік индустриясы кәсіпорындарын басқару стилі

7.1. Басқару стилі ұғымы

7.2. Туризм индустриясындағы адам факторының рөлі

7.3. Туристік фирмадағы лауазымдық құқық пен міндеттерді реттеу

7.4. Кадр саясаты

8. Менеджер ерекщелігі: тұлға, билік, бедел

8.1. Менеджерлерге қойылатын талаптар

8.2. Менеджердің түрлері

8.3. Білімі мен қабілеті, жеке қасиеттері, тиімді басқару қаблеті мен дағдылары

8.4. Менеджердің абыройы

9. Басқару шешімі: қабылдау процессі, іске асыру, нәтиже

9.1. Басқарушылық шешімдер

9.2. Шешім қабылдау технологиясы

9.3. Басқару субъектісі

10. Туристік кәсіпорын персоналын басқару

10.1. Қызметкерлерді іріктеу

10.2. Жұмысқа қабылдау мен бағалау

10.3. Кәсіпорынның кадр саясаты

11. Туризмдегі еңбек процессін басқару

11.1. Еңбек ұжымы басқару объектісі ретінде

11.2. Еңбек ұжымының құрылымы

12. Туризм менеджментіндегі байланыс процессі

12.1. Коммуникациялық үрдіс

12.2. Коммуникация түрлері

12.3. Коммуникациядағы кедергілер

12.4. Коммуникацияны жетілдіру

13. Іскерлік қарым қатынас: іскерлік мәжіліс, іскерлік келіссөз

13.1. Іскерлік мәжілістерді ұйымдастыру және өткізу

13.2. Іскерлік мәжілістің жіктелуі

13.3. Іскерлік келіссөздер жүргізу

14. Шиеленіс, өзгеріс, күйзеліс: алдын алу әдістері мен басқару ерекшелігі

14.1. Шиеленістердің дамуы және оларды шешу жолдары

14.2. Шиеленісті басқару әдістер

15. Туризм менеджментінің тиімділігі

15.1. Басқару деңгейі

15.2. Стратегиялық шешімдер