Модуль 2                                                 ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНО...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Модуль 2                                                 ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА  СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ by Mind Map: Модуль 2                                                 ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА  СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ

1. Мета модулю

1.1. Ознайомитися з сучасними методами оцінки функціонального стану спортсменів і фізкультурників

1.2. Вміти оцінювати функціональний стан організму спортсменів і фізкультурників, ефективність навчально-тренувального процесу або систематичних занять фізичними вправами

1.3. Навчитися давати практичні рекомендації з оптимізації тренувального процесу

2. Завдання модуля

2.1. Оцінювати функціональні і метаболічні показники фізіологічного стану та фізичну працездатність спортсменів

2.2. визначити за допомогою простих критеріїв ступінь розвитку фізичних якостей

2.3. визначити за допомогою фізіологічних критеріїв відповідність і специфічність напрямку тренувального процесу

3. Навчальне навантаження

3.1. Для засвоєння модуля виділяються такі види робіт: 2 лекції (4 години), 6 практичних занять (12 годин), самостійна робота (128 годин)

4. Теми лекцій

4.1. 1. Фізіологічні основи фізичних якостей і спортивного тренування. Фізична працездатність і методи її визначення.

4.2. 2. Система енергозабезпечення при фізичних навантаженнях. Харчування спортсменів. Заняття спортом і м'язовою діяльністю різних груп населення.

5. Теми практичних занять

5.1. 1.Визначення фізичної працездатності за тестом PWC170

5.2. 2.Визначення загальної фізичної працездатності за допомогою Гарвардського степ-тесту і тесту К.Купера

5.3. 3.Визначення аеробної продуктивності організму шляхом реєстрації максимального споживання кисню (МСК)

5.4. 4.Визначення аеробної, анаеробної продуктивності організму і порогу анаеробного обміну (ПАНО) за методикою багатофакторної експрес-діагностики С.А.Душаніна

5.5. 5.Визначення основних параметрів системи енергозабезпечення за допомогою субмаксимального тесту PWC170 у модифікації М.В.Малікова

5.6. 6.Ергогенні засоби фізіології спорту

6. Теми самостійних робіт

6.1. 1.Фізіологічні основи формування рухових навичок і навчання спортивній техніці

6.2. 2.Оцінка рівня швидкості за даними часу одиночного руху і максимальної частоти рухів за допомогою теппінг-тесту

6.3. 3.Оцінка рівня сили скелетних м'язів

6.4. 4.Оцінка координації рухів

6.5. 5.Фізіологічні основи втоми у спортсменів

6.6. 6.Загальні фізіологічні закономірності (принципи) занять фізичною культурою і спортом

6.7. 7.Фізіологічні особливості уроку фізичної культури в школі

6.8. 8.Фізіологічна характеристика окремих видів спорту

7. Форми оцінювання

7.1. Усне опитування

7.2. Тестовий контроль

7.3. Виконання практичного заняття

7.4. Виконання самостійної роботи

8. Критерії оцінювання

8.1. Дивись "Критерії оцінювання" і "Карта курсу" у розділі "Загальна інформація про курс"

9. Після вивчення модуля ви навчитеся визначати:

9.1. фізіологічне обґрунтування занять оздоровчими фізичними вправами і спортом

9.2. фізіологічні основи формування рухових навичок і розвитку рухових якостей

9.3. фізіологічні фактори, що визначають і лімітують фізичну працездатність

9.4. функціональні резерви організму спортсменів

9.5. фізіологічне обґрунтування основних принципів побудови тренувального процесу

9.6. вікові і статеві структурно-функціональні особливості осіб в зв'язку із заняттям оздоровчими фізичними вправами і спортом

9.7. фізіологічні критерії контролю й оцінки функціональної підготовки осіб, що займаються оздоровчою фізичною культурою і спортом