Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thuận Phong by Mind Map: Thuận Phong

1. Nhân sự

1.1. Profile

1.1.1. Job Title

1.1.1.1. 1

1.1.2. Department

1.1.2.1. 1

1.1.3. Province

1.1.3.1. 1

1.1.4. Employment Status

1.1.4.1. 1

1.2. Insurance

1.2.1. 30

1.3. Leave

1.3.1. 30

1.4. Salary

1.4.1. 30

1.5. Recruitment

1.5.1. 30

2. Vận đơn

2.1. Quản lý vận đơn: tạo, xóa sửa

2.1.1. 20

2.2. Các phương thức thanh toán

2.2.1. 4

2.3. Phương thức vận chuyển

2.3.1. 2

2.4. Giá

2.4.1. 4

2.5. Khách hàng

2.5.1. 4

2.6. Lộ trình

2.6.1. 8

2.7. Phân tích, thiết kế hệ thống

2.7.1. 10

3. Kho

3.1. Hàng hóa

3.1.1. Đơn vị hàng hóa

3.1.1.1. 4

3.1.2. Chủng loại

3.1.2.1. 4

3.2. Quy trình xuất - nhập hàng hóa

3.2.1. 20

3.3. Quy trình chuyển kho

3.3.1. 10

3.4. Quản lý kho - hub

3.4.1. 10

4. Administrator

4.1. User

4.1.1. 5

4.2. Role

4.2.1. 5

4.3. Configuration

4.3.1. 5

4.4. Menu

4.4.1. 5

5. Báo cáo

5.1. Các báo cáo của Nhân sự

5.1.1. 10

5.2. Vận đơn

5.2.1. 10

5.3. Kho

5.3.1. 10

6. API Service

6.1. Cập nhật, tra cứu vận đơn

6.2. User login, phân quyền

6.3. Thông báo đến user

7. Mobile App

7.1. Cập nhật tra cứu vận đơn

7.2. Theo dõi vận đơn

7.3. Nhận thông báo