Dimensions de la Competència digital docent

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dimensions de la Competència digital docent by Mind Map: Dimensions de la Competència digital docent

1. Desenvolupament professional

1.1. Formació amb suport telemàtic

1.2. Xarxa personal d'aprenentatge (PLN)

1.2.1. Xarxes socials

1.3. Entorn personal d'aprenentatge (PLE)

1.3.1. Sindicació RSS

1.3.2. Etiquetat social de recursos

1.3.3. ePortafoli

2. Disseny curricular

2.1. Selecció i seqüenciació recursos didàctics digitals

2.2. Competència digital

2.3. Entorn Virtual d'aprenentatge

2.4. Innovació Metodològica

2.5. Atenció a la diversitat i NEE

3. Gestió educativa

3.1. Gestió acadèmica

3.2. Gestió administrativa

3.3. Organització de centre

3.3.1. Elaboració horaris

3.3.2. Reserva d'espais i recursos

3.3.3. Gestió documental

3.3.4. Gestió de la qualitat

3.4. Biblioteca-mediateca

4. Comunicació comunitat educativa

4.1. Portal de centre

4.2. Blogs

4.3. Missatgeria

4.3.1. Correu electrònic

4.3.2. SMS

5. Productivitat personal

5.1. Aplicacions ofimàtiques

5.2. Editors de creació / agregació de recursos

5.3. Internet

5.3.1. Instruments de cerca

5.3.2. Aplicacions Web 2.0

5.3.3. Propietat intel·lectual

6. Governança de les TIC

6.1. Pla TAC de centre

6.2. Comissió TIC de centre

6.3. Privacitat de les dades

6.4. Suport tècnic