Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Dimensions de la Competència digital docent by Mind Map: Dimensions de la Competència digital docent
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Dimensions de la Competència digital docent

Desenvolupament professional

Formació amb suport telemàtic

Xarxa personal d'aprenentatge (PLN)

Entorn personal d'aprenentatge (PLE)

Disseny curricular

Selecció i seqüenciació recursos didàctics digitals

Competència digital

Entorn Virtual d'aprenentatge

Innovació Metodològica

Atenció a la diversitat i NEE

Gestió educativa

Gestió acadèmica

Gestió administrativa

Organització de centre

Biblioteca-mediateca

Comunicació comunitat educativa

Portal de centre

Blogs

Missatgeria

Productivitat personal

Aplicacions ofimàtiques

Editors de creació / agregació de recursos

Internet

Governança de les TIC

Pla TAC de centre

Comissió TIC de centre

Privacitat de les dades

Suport tècnic