Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vận đơn by Mind Map: Vận đơn

1. thông tin hàng hóa

1.1. Ngành hàng, category

1.2. Trọng lượng

1.3. Số lượng

1.4. giá cả

1.5. mã hàng

2. Khách hàng

2.1. mới

2.2. cũ

2.3. giá cả

2.4. mã KH

2.5. mst

3. Người nhận

3.1. địa chỉ

4. thời gian dự kiến/due date

5. người gửi

6. phương thức thu tiền

6.1. thu hộ

6.2. trả trước

7. giá cả

7.1. tính theo hàng hóa

7.2. theo khách hàng

7.3. theo quãng đường

7.4. theo quy trình

7.5. theo due date

8. Quy trình giao nhận

8.1. quy trình full

8.1.1. lấy hàng từ người gửi

8.1.2. đưa về hub

8.1.3. hub đến hub

8.1.4. hub đến người nhận

8.2. quy trình từ người gửi tới người nhận trực tiếp

8.2.1. lấy hàng từ người gửi

8.2.2. chuyển trực tiếp đến người nhận

8.3. quy trình nhờ 3rd party vận chuyển hộ tuyến trục

8.3.1. lấy hàng từ người gửi

8.3.2. đưa về hub

8.3.3. 3rd party tới hub lấy và vận chuyển đến hub khác

8.3.4. hub đến người nhận

9. ghi chú

10. NV tạo vận đơn/thời gian tạo

11. trạng thái, vị trí các món hàng của vận đơn