Soukromá státnice

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Soukromá státnice by Mind Map: Soukromá státnice

1. Obchod

2. Občan hmota B

2.1. 7 - Nabývání vlastnického práva

2.1.1. pojem: situace kdy vlastnické právo k věci nabývá někdo kdo jím doposud nebyl

2.1.2. originální

2.1.2.1. věc nebyla předmětem vlastnictví

2.1.2.2. přešla jinak než z vůle vlastníka

2.1.3. derivativní

2.1.3.1. převod

2.1.3.2. odvozuje se od původního vlastníka a jeho VŮLE

2.1.4. způsoby

2.1.4.1. převod - smlouvou

2.1.4.1.1. konsenzuální princip

2.1.4.1.2. tradiční princip

2.1.4.2. Vydržení

2.1.4.2.1. nepřetržitá oprávněná držba

2.1.4.2.2. lhůty 3, 10 (dvojnásobek od neoprávněného)

2.1.4.3. vytvoření, zhotovení

2.1.4.3.1. okamžik zhotovení

2.1.4.4. přírůstek

2.1.4.4.1. věci (plody půdy, zvířat, stromů)

2.1.4.4.2. výnosy peněz, CP (úroky, dividenda)

2.1.4.4.3. přirozený

2.1.4.5. specifikace

2.1.4.5.1. zpracování

2.1.4.5.2. smísení

2.1.4.5.3. stavba

2.1.4.6. přivlastnění a nález

2.1.4.7. rozhodnutím OVM

2.1.5. nabytí od neoprávněného

3. materiály:

4. Občan hmota

4.1. 1A - Postavení občanského práva

4.1.1. ústřední, obecný v soukromém právu

4.1.2. předmět: osobní, rodinná, majetková

4.1.3. NOZ souvislosti OZ a další zákony

4.1.3.1. ZOK, autorský, ochrana prům vz., ZP,

4.1.4. soukromé x veřejné

4.1.4.1. § 1 odst. 1 NOZ + rovné postavení

4.2. 2A - Zásady občanského práva

4.2.1. definice: základní pravidla ovládající právo

4.2.1.1. aplikace, výklad

4.2.2. prameny: ústava, OZ, Mez.smlouvy

4.2.3. konkrétní zásady

4.2.3.1. hlavní: autonomie vůle, rovnost osob

4.2.3.2. autonomie vůle, testovací, vlastnická, smluvní, rozvoj osobnosti, tvůrčí

4.2.3.2.1. limitace: zákon (smysl a učel), dobré mravy, veřejný pořádek, sml. ujednání, rozhodnutí org. veř. moci

4.2.3.2.2. zásada legální licence x enum....

4.2.3.3. rovné postavení

4.2.3.4. další zásady

4.3. 3A - Občanskoprávní normy kogentní a dispozitivní

4.3.1. definice pr. normy: pravidlo chování - vytvořené, závazné, vynutitelné státem (forma pramen práva)

4.3.2. kogentní: donucujcící, nemožnost odchýlit se

4.3.2.1. v těchto případech:

4.3.2.1.1. dobré mravy, veřejný pořádek, právo týkající se postavení osob, včetně ochrany osobnosti

4.3.2.1.2. spotřebitel

4.3.2.1.3. absolutní majetková práva

4.3.2.2. porušení = relativní neplatnost?

4.3.3. dispozitivní: umožňují se odchýlit, subsidiarita

4.3.3.1. generální klauzule §1 odst. 2

4.3.4. vývoj - OZ 1950 (D), 1964(K), 1991 (D), ...

4.3.5. východisko, jestli K nebo D

4.3.5.1. výslovně, nebo výkladem

4.3.5.1.1. judikatuře

4.4. 4A - Občanskoprávní skutečnosti (pojem, druhy)

4.4.1. definice: skutečnosti, kterou právo bere na zřetel a spojuje s ní právní následky, právní následky = vznik nebo změna nebo zánik subj. pr a pov.

4.4.2. právní důvod

4.4.2.1. zákon

4.4.2.2. právní skutečnost

4.4.3. dělení

4.4.3.1. závislé na vůli

4.4.3.1.1. právní jednání

4.4.3.1.2. protipr. jednání

4.4.3.2. nezávislé na vůli

4.4.3.2.1. právní událost

4.4.3.2.2. protiprávní stav

4.4.4. kauza x právní důvod

4.4.5. další skutečnosti

4.4.5.1. rozhodnutí org. veř. moci

4.4.5.2. vytvoření věci a díla

4.4.5.3. komplexní právní skutečnosti

4.4.5.3.1. např.: právní moc rozhodnutí

4.5. 5A - Právní jednání (pojem, druhy, náležitosti, výklad), protiprávní jednání

4.5.1. definice: projev vůle osoby, který směřuje k vz, zm, zániku práv a povinností

4.5.2. konání x nekonání

4.5.3. složky: subjekt, vůle, projev, předmět

4.5.3.1. subj.: pr. osobnost + svéprávnost (pro dané jednání)

4.5.3.2. vůle: psychický stav jednajícího k vyvolání následku

4.5.3.2.1. svobodná, vážná, prosta omylu a tísně (SV POT)

4.5.3.3. projev: srozumitelný, určitý, forma

4.5.3.4. předmět: možnost + dovolenost

4.5.3.4.1. možnost od počátku, následná?

4.5.3.4.2. nezakázaná zákonem, dobré mravy, veř. pořádek

4.5.4. druhy viz poznámky

4.5.5. výklad: podle obsahu

4.5.6. protiprávní jednání: jednání v rozporu s platným právem

4.5.6.1. důsledek = právní odpovědnost

4.5.6.2. musí se projevit, nestačí myslet

4.6. 6A - Neplatnost právního jednání (konvalidace a konverze)

4.6.1. perfekce: právní jednání které je dovršeno a má veškeré náležitosti

4.6.1.1. pokud není, trpí vadou

4.6.1.1.1. podstatné, vedlejší náležitosti

4.6.2. zdánlivé = nicotné: projev vůle, který nemá náležitosti právního jednání, jako právní se pouze jeví

4.6.2.1. není vůle - násilí, nesrozumitelnost (obsah nelze určit výkladem) (simulované, hra Monopoli)

4.6.3. absolutní x relativní

4.6.3.1. ex lege, soud přihlédne bez návrhu, ex tunc

4.6.3.1.1. rozpor s dobrými mravy, veř. pořádkem,

4.6.3.1.2. se zákonem pokud to účel a smysl vyžaduje

4.6.3.1.3. plnění od počátku nemožné

4.6.3.1.4. následek: BO

4.6.3.2. na ochranu určité osoby, ta se toho musí dovolat, považuje se za platné, dokud soud neprohlásí opak, pak ex tunc

4.6.4. kovalidace = zhojení vad

4.6.5. konverze = když naplňuje jednání jiné, tak platí to

4.6.6. ratihabice = dodatečné schválení

4.7. 7A - relativní neúčinnost právního jednání (odporovatelnost)

4.7.1. účinnost = zda je pr. jednání schopné vyvolat právní následky

4.7.1.1. adresné x neadresné

4.7.2. institut k ochraně věřitele

4.7.2.1. vyhnout se nepříznivým účinků jednání dlužníka

4.7.3. použití: odpůrčí žaloba - jednání D nemá právní účinky vůči věřitelovi

4.7.3.1. krácení věřitele

4.7.3.2. mrhání majetkem

4.7.3.3. bezúplatné převody majetku

4.7.3.4. opomenutí

4.7.3.4.1. pozbytí majetkového práva

4.8. 8A FO (

4.8.1. pojem: člověk

4.8.2. právní osobnost = způsobilost mít v právní řádu práva a povinnosti

4.8.2.1. vznik = narozením, resp. nasciturus, zánik = smrtí, prohlášením za mrtvého

4.8.3. nezvěstnost = nezdržuje bydlišti, nedal zprávu, neví se kde se zdržuje

4.8.4. důkaz smrti

4.8.4.1. veřejná listina úmrtní list

4.8.4.1.1. smrt je jistá

4.8.4.2. prohlášením za mrtvého

4.8.4.2.1. smrt je jako jistá jeví

4.8.5. doměnka smrti

4.8.5.1. § 71

4.8.5.2. § 72

4.8.5.3. 74 odst 2)

4.8.5.4. 75

4.8.6. svéprávnost

4.8.6.1. přiznání svéprávnosti

4.8.6.1.1. manželství

4.8.6.1.2. přiznáním

4.8.6.2. zletilostí

4.8.6.2.1. 18. rokem

4.8.6.3. lze omezit, NE ZBAVIT

4.8.6.3.1. pouze zletilého

4.9. 9A Ochrana osobnosti FO

4.9.1. definice: jedinečné uspořádání fyz., psych., bio, a spol. aspektů, charakt. vlastností a hodnot

4.9.2. prameny: ústava - preambule, čl. 1, Listina (6, 7, 10), Mez. S - úmluva o právech dítěte, Ú o ochraně lidských práv a svobod, o biomedicíně, OZ, autor, tiskový zákon, antidisk., z. o OOÚ

4.9.3. přirozená práva - § 19 OZ

4.9.4. generální klauzule § 81

4.9.5. ochrana - integrita - duš, těl, život, zdraví, čest a důstojnost, podoba, soukromí, vážnost, projevy, příznivé životní prostředí, jméno

4.9.6. způsob realizace ochrany. žaloby - zdržovací, odstranění následků, zadostiučinění

4.10. 10A - PO

4.10.1. teorie fikce

4.10.2. definice: organizovaný útvar + právní osobnost, zákon uzná, nebo stanoví

4.10.3. znaky: PO, svéprávnost (v určitých oblastech), organizace, majetková autonomie, indentifikační znaky

4.10.4. druhy

4.10.4.1. korporace

4.10.4.1.1. členksý princip

4.10.4.2. fundace

4.10.4.2.1. majetkový

4.10.4.3. ústav

4.10.4.3.1. +- oba

4.10.5. druhy

4.10.5.1. veřejnoprávní

4.10.5.2. soukromoprávní

4.10.6. druhy

4.10.6.1. ziskové

4.10.6.2. neziskové

4.10.7. založení

4.10.7.1. vznik

4.10.7.1.1. existence

4.10.8. jednání skrz zastoupení - statutární orgány

4.10.9. OZ + ZOK

4.11. 11A - Zastoupení

4.11.1. definice: oprávnění právně jednat jménem druhého

4.11.1.1. není schopen jednat sámm

4.11.1.1.1. má omezenou svéprávnost

4.11.1.2. nechce, nemůže

4.11.2. podmínky

4.11.2.1. jedná jménem zastoupeného na jeho účet, ale projevuje vlastní vůli

4.11.2.2. svéprávnost

4.11.2.3. zájmy nejsou v rozporu se zastoupeným

4.11.3. druhy

4.11.3.1. zákon

4.11.3.1.1. děti

4.11.3.1.2. PO

4.11.3.1.3. manželé, spoluvlastníci?

4.11.3.2. smlouva

4.11.3.2.1. plná moc

4.11.3.2.2. prokura

4.11.3.3. rozhodnutí soudu

4.11.3.3.1. opatrovnictví

4.11.4. zánik

4.11.4.1. provedením jednání

4.11.4.2. odvoláním

4.11.4.3. výpověĎ

4.11.4.4. smrt / zánik

4.11.4.5. uplynutí doby

4.11.5. exesy

4.11.5.1. zákonná

4.11.5.1.1. musí schválit, pokud ne, tak zavázán zástupce

4.11.5.2. smluvní

4.11.5.2.1. musí nesouhlasit, pokud ne, tak zavázán

4.12. 12A - Občanské právo v subjektivním smyslu (pojem, druhy, výkon, ocherra), občanskoprávní povinnost

4.12.1. definice objektivního a subjektivního práva

4.12.1.1. objektivní právo je platný právní řád

4.12.1.2. subjektivní právo dává možnosti (míra a způsob chování) chování v rámci objetivního práva

4.12.2. absolutní x relativní

4.12.2.1. mimo jené porušením absolutních vznikají relativní

4.12.3. osobní, majetková, rodinna

4.12.3.1. věcné x závazkové

4.12.3.1.1. právo na ovládání věci

4.12.3.1.2. vztahy mezi věřiteli a dlužníky

4.12.3.2. práva k nehmotným statkům

4.12.4. výkon

4.12.4.1. práva a povinnosti

4.12.4.1.1. dare, facere, omitere, pati

4.12.5. ochrana

4.12.5.1. donucením byla odvrácena ohrožení práva, splněna povinnost, poskytnuto zadosti učinění

4.12.5.2. předpoklady, právo existuje, vykonváno v mezích zákona

4.12.5.2.1. ne v rozporu s dobrými mravy, veř. pořádkem a ne šikanozní výkon

4.12.5.3. druhy

4.12.5.3.1. soudní

4.12.5.3.2. svépomoc

4.12.6. odpovědnost / povinnost

4.12.6.1. porušení primární povinnosti

4.12.6.2. teorie

4.12.6.3. druhy

4.12.6.3.1. prodlení

4.12.6.3.2. vady

4.12.6.3.3. za škodu

4.12.6.3.4. zbvláštní kvazidelikt BO

4.12.6.4. rozlišení

4.12.6.4.1. objektivní

4.12.6.4.2. subjektivní

4.13. 13A - Věci a jejich třídění (součát, příslušenství) Superficiální zásada

4.14. 14A - Cenný papír (pojem, druhy)

4.14.1. pojem/definice: CP je listina, se kt. je právo spojené takovým způsobem, že po vydání CP nelze bez této litiny právo uplatnit ani převést

4.14.1.1. princip celistvosti

4.14.2. CP je věcí movitou!, oproti st. úpravě

4.14.3. odlišení od jiných listin (kvitance, prohlášení o ručení...)

4.14.4. funkce

4.14.4.1. převodní

4.14.4.2. záruční

4.14.4.3. legitimační

4.14.5. forma

4.14.5.1. na doručitele

4.14.5.2. na řad

4.14.5.2.1. CP, který se převádí rubopisem a sml. k okamžiku jeho předání

4.14.5.3. na jméno

4.14.6. Druhy CP

4.14.6.1. akcie; zatímní listy;, dluhopisy,...

4.14.7. imobilizace

4.14.7.1. emitent uschová CP do hromadné úschovy -> CP je vydán dnem, kdy emitent předá listinu schovateli

4.14.8. přeměna CP na zaknihovaný CP a naopak

4.14.9. rozlišovat - EMISE (formální datum) X VYDÁNÍ (faktický úkon s právními následky)

4.15. 15A - Promlčení a prekluze (pojem, počátek běhu, přerušení, stavení)

4.15.1. Přerušení: k uplynuté době se nepřihlíží a začíná běžet lhůta nová

4.15.1.1. uznání dluhu nebo rozhodnutí soudu/orgánu

4.15.2. Stavení: Zákonem předvídané překážky, které staví běh lhůty, po odpadnutí se ve lhůtě dále pokračuje

4.15.2.1. Pravé stavení: lhůta běží, pro překážku běžet přestane, po odpadnutí lhůta pokračuje

4.15.2.1.1. mezi manžely po dobu trvání manželství

4.15.2.2. Nepravé stavení: lhůta ani běžet začít nemůže

4.15.2.2.1. např. nezletilý nemá zákonného zástupce

4.15.3. Prekluze př. § 3062, § 203 odst. 1 a 2

4.16. 16A - Rodinné právo (pojem, funkce a postavení v systému soukromého práva)

4.17. 17A - Manželské majetkové právo

4.17.1. Společné jmění: to, co náleží manželům, má majetkovou hodnotu a není to vyloučeno z právních poměrů, je součástí SJ

4.17.2. 3 režimy:

4.17.2.1. zákonný

4.17.2.1.1. vše, co jeden/oba nabyli za trvání manželství s výjimkami (osobní potřeba, dědictví, dar ,odkaz,...)

4.17.2.1.2. správa: běžná, nad rámec běžné, použití části SJ k podnikání jednoho z manželů

4.17.2.2. smluvní - 3 formy:

4.17.2.2.1. režim oddělených jmění

4.17.2.2.2. režim vyhrazující vznik SJ ke dni zániku manželství

4.17.2.2.3. režim rozšíření nebo zúžení SJ v zákonném režimu

4.17.2.2.4. nelze vyloučit obvyklé vybavení domácnosti (§ 718)

4.17.2.3. režim založený rozhodnutím soudu

4.17.3. vypořádání SJ

4.18. 18A - Věcná práva (pojem, druhy)

4.18.1. pojem: VP jsou subjektivní práva majetkové povahy, jejichž předmětem je věc -> pojem středověký z komentátorské školy

4.18.2. znaky: absolutní, panství nad věcí, numerus clausus, publicita VP

4.18.3. předmět: věc

4.18.4. základní rozlišení

4.18.4.1. VP k věci vlastní

4.18.4.2. VP k věci cizí

4.18.5. druhy VP

4.18.5.1. držba

4.18.5.2. vlastnické právo

4.18.5.3. věcné právo k věcem cizím (právo stavby; zástavní právo,...)

4.18.5.4. předkupní právo - ex lege nebo dle dohody spoluvlastníků /jinak obligace

4.19. 19A - Držba

4.19.1. dva kumulativní znaky:

4.19.1.1. držitel musí mít věc ve své skutečné moci neboli musí věc fakticky ovládat -> CORPUS POSSESIONIS

4.19.1.2. držitel má zároveň vůli s věcí nakládat jako s vlastní, jako by mu patřila -> ANIMUS POSSIDENDI

4.19.1.2.1. animus: possidendi/domini ?

4.19.1.2.2. possidendi: má věc pro sebe /domini: nechová se k věci jako by mu patřila (detence) ??

4.19.2. podmínky kvalifikované držby

4.19.2.1. poctivá

4.19.2.2. řádná

4.19.2.2.1. na platném právním titulu

4.19.2.3. pravá

4.19.2.3.1. férově získaná, tzn. ne krádeží atd.

4.19.3. předmět: dříve držba věci a držba práva -> dnes jen držba

4.19.4. 2 způsoby nabytí:

4.19.4.1. uchopením

4.19.4.2. převodem/přechodem

4.19.5. ochrana držby:

4.19.5.1. soudní

4.19.5.2. svépomoc

4.19.6. zánik držby

4.19.6.1. vzdání se

4.19.6.2. ztráta možnosti výkonu práva

4.19.6.3. vypuzení

4.19.7. pokud držitel právo nevykonává, držba tím nezaniká (ale může ji nabýt/vydržet někdo jiný)

4.19.8. vypořádání

4.19.9. vydžení

4.19.9.1. drží-li poctivý držitel VP po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví

4.19.9.2. podmínky: viz kval.držba + čas

4.19.9.2.1. movité 3 roky, nemovité 10 let

4.19.9.3. mimořádné vydržení

4.19.9.3.1. dvojnásobné lhůty

4.20. 20A - Vlastnické právo (pojem, obsah, ochrana a omezení)

4.21. 21A - Předpoklady dědění

4.22. 22A - Pojem, funkce a systém závazkového práva

4.23. 23A - Závazek - závazkový právní vztah (pojem, druhy a vznik)

4.24. 24A - Smluvní a deliktní závazkové právo

5. Občan proces