Лінгвокультурологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Лінгвокультурологія by Mind Map: Лінгвокультурологія

1. Загальна інформація про курс

1.1. Робоча програма

1.2. Друковані та інтернет джерела

1.2.1. Основна література

1.2.1.1. 1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учебное пособие. – М.: Флинта, 2010. – 288 с.

1.2.1.2. 2. Кононенко В. Мова у контексті культури : монографія. – К. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 390 с.

1.2.1.3. 3. Кононенко В. І. Українська лінгвокультурологія: навч. посібн. – К.: Вища школа, 2008. – 328 с.

1.2.1.4. 4. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація: навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 288 с.

1.2.1.5. 5. Маслова В. А. Лингвокультурология. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.

1.2.1.6. 6. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля – К., 2008. – 712 с.

1.2.1.7. 7. Українська лінгвокультурологія: навч. посібн. для студентів зі спец. «Укр. мова і література» / кол. авт.: О. І. Пота-пенко, Я. О. Потапенко, Л. П. Кожуховська, Т. В. Чубань, та ін..; за заг. ред. О. І. Потапенка. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2014. – 350 с.

1.2.2. Додаткова література

1.2.3. Лексикографічні джерела

1.2.4. Інтернет-джерела

2. Тематичний план

2.1. Модуль 1

2.1.1. Лекція

2.1.1.1. Лекція 1. Частина 1. Лінгвокультурологія як галузь мовознавства

2.1.1.2. Лекція 1. Частина 2. Теорія картини світу

2.1.2. Семінарське заняття

2.1.3. Три самостійні роботи

2.2. Модуль 2

2.2.1. Лекція

2.2.1.1. Лекція 2. Частина 1. Категоризація і концептуалізація дійсності. Лінгвокультурні концепти

2.2.1.2. Лекція 2. Частина 2. Метафора, символ і стереотип у національній лінгвокультурі

2.2.2. Семінарське заняття

2.2.3. Три самостійні роботи

2.3. Контроль

2.3.1. Дві модульні контрольні роботи

2.3.2. Залік

3. Учасники

3.1. Автор курсу - доц. кафедри укріїнської мови І.Г.Саєвич

3.2. Студенти 5 курсу ОКР "магістр" спеціальності "Українська мова і література". Заочна форма навчання