Структура соціальної роботияк практичної діяльності».

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура соціальної роботияк практичної діяльності». by Mind Map: Структура соціальної роботияк практичної діяльності».

1. Сутність соціальної роботи.

1.1. Практична професійна діяльність із надання допомоги та підтримки людей, які опинились у скрутній ситуації

2. Мета і завдання соціальної роботи

2.1. Мета

2.1.1. Сприяння соціальним змінам, розвитку, соціальній єдності та незалежності людей Залучення окремих фізичних осіб, груп та суспільних структур до вирішення проблем осіб і сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах Покращення якості життя та добробуту людей на засадах принципів соціальної справедливості Дотримання прав людини, колективної відповідальності та поваги

2.2. Завдання

2.2.1. Підвищення здатності клієнтів до розвитку, самостійного вирішення власних проблем Підвищення ефективності існуючих систем, що надають необхідні послуги та ресурси клієнтам Підтримка, створення та розвиток різних форм самоорганізації клієнтів Розвиток та вдосконалення соціальної політики

3. Складові основ соціальної роботи ( принципи ,процес, функції)

3.1. Функції

3.1.1. Соціальна опіка і піклування

3.1.2. Соціальне забезпечення

3.1.3. Соціальне страхування

3.2. Принципи

3.2.1. 1. Загальнофілософські принципи, які лежать в основі усіх наук про суспільство, людину і механізми їх взаємодії: принципи детермінізму, відображення, розвитку.

3.2.2. 2. Загальні принципи соціальних (суспільних) наук, принципи історизму, соціальної обумовленості, соціальної значимості, гносеологічного підходу, єдності свідомості та діяльності; соціально-політичні, організаційні, психолого-педагогічні тощо.

3.2.3. 3. Соціально-політичні принципи виявляють вимоги, що зумовлені залежністю змісту І спрямованості соціальної роботи від соціальної політики держави. Ця залежність визначає концептуальні підходи до вибору пріоритетів у соціальному захисті населення, до поєднання індивідуальних і загальних інтересів в соціальній роботі. До основних принципів цієї групи належать: єдність державного підходу у поєднанні з регіональними особливостями соціальної роботи, демократизм п змісту і методів, врахування конкретних умов життєдіяльності особистості чи соціальної групи при виборі змісту, форм і методів соціальної роботи з ними, законність і справедливість діяльності соціального працівника.

3.2.4. 4. Організаційні принципи — соціально-технологічна компетентність кадрів, принципи контролю і перевірки виконання, функціональної визначеності, єдності прав і обов´язків, повноважень і відповідальності.

3.2.5. 5. Психолого-педагогічні принципи виявляють вимоги до добору засобів психолого-педагогічного впливу на клієнтів соціальних служб, необхідність врахування індивідуальних характеристик при здійсненні будь-яких технологічних процесів. До основних принципів цієї групи належать: комплексний аналіз оцінювання умов життєдіяльності клієнтів і вибору форм роботи з ними; індивідуальний підхід; цілеспрямованість і адресність соціальної роботи.

3.2.6. 6. Специфічні принципи соціальної роботи визначають основні правила роботи у сфері надання соціальних послуг населенню: принципи гуманізму, справедливості, альтруїзму, комунікативності, варіативності соціальної допомоги, гармонізації суспільних групових і особистісних інтересів тощо.

4. Напрями соціальонї роботи

4.1. Соціальний захист

4.2. Соціальна допомога

4.3. Соціальні послуги

5. Об"єкти та зміст соціальної роботи

5.1. Об'єкти

5.1.1. Люди стан здоров'я, якхй не дозволяє самостійно вирішувати життєві проблеми;

5.1.2. індивіди, сім'ї, групи і спільноти, які перебувають у скрутній життєвій ситуації.

5.1.3. соціально незахищені групи,

5.1.4. маргінальні групи і люди з відхиленнями у поведінці

5.2. Зміст соціальної роботи

5.2.1. Соціальна опіка і піклування

5.2.2. Соціальне забезпечення

5.2.3. Соціальне страхування

6. Інформаційно-комунікаційні технології в соціальній роботі та ін.

6.1. Організація, збирання, систематизація і зберігання соціальних даних

6.2. Формування баз соціальних даних

6.3. Прогнозування і проектування соціальних процесів

6.4. Автоматизація управлінської діяльності

6.5. Надання інформаційних соціальних послуг

6.6. Соціальна адаптація та реабілітація засобами ІКТ