Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Školní vzdělávací program FYZIKA ŠESTILETÉ GYMNÁZIUM by Mind Map: Školní vzdělávací program FYZIKA ŠESTILETÉ GYMNÁZIUM
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Školní vzdělávací program FYZIKA ŠESTILETÉ GYMNÁZIUM

Obsahové vymezení

Vyučovací předmět fyzika vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. V rámci předmětu je v prvním a druhém ročníku realizována část obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda z RVPZV, od třetího do pátého ročníku je realizován obsah vzdělávacího oboru Člověk a příroda z RVPG. Fyzika integruje části vzdělávacích oborů chemie, biologie, zeměpisu, matematiky a IVT. Fyzika je obor, jehož hlavním cílem je rozvíjet logické myšlení žáků při řešení fyzikálních úloh a příkladů, které co nejvíce vycházejí z praxe. Fyzika se snaží přiblížit žákům podstatu dějů kolem nich, učí je pohlížet na hmotu z mnoha úhlů a tím jim umožňuje rozvíjet řadu kompetencí. Nedílnou součástí jsou pokusy (RVPZV) a praktická cvičení (RVPG), při nichž se rozvíjí kreativita, manuální dovednost, upevňují se znalosti a žáci se seznamují s metodami vyhodnocování výsledků činnosti. Do vyučovacího předmětu jsou začleněna tato průřezová témata: environmentální výchova problematika vztahu organismů a prostředí člověk a životní prostředí

Časové vymezení

1.ročník - 2 hodiny 2.ročník - 2 hodiny 3.ročník - 3 hodiny 4.ročník - 3 hodiny 5.ročník - 2 hodiny  

Organizační vymezení

Výuka probíhá 2 hodiny týdně s možností využití odborných učeben, které jsou vybaveny audiovizuální technikou (DVD přehrávač, dataprojektor, plátno, televize, video, počítače, notebook). Během prvního a druhého ročníku jsou navíc zařazena praktická cvičení – teoretická nebo laboratorní. Cvičení probíhají ve specializovaných laboratořích. Žáci jsou v laboratořích děleni na dvě skupiny. Na předmět navazuje možnost volitelného předmětu, který bude učivo dále prohlubovat a rozšiřovat. Žáci v druhém ročníku absolvují přírodovědný kurz.

Způsoby hodnocení

Získávání podkladů pro hodnocení žáka bude probíhat v souladu se školním řádem v jeho části f) Pravidla hodnocení, klasifikace, hodnocení chování a výchovná opatření.

Metody a formy práce

frontální výuka projektová výuka týmová a skupinová práce samostatná práce s textem a literaturou praktický nácvik práce s laboratorní technikou

Výchovně vzdělávací strategie

Kompetence k učení

Učitel Vede žáky k uvědomění, že poznávat přírodu je zajímavé a užitečné tím, že spojuje teorii s praxí, přináší řadu aktuálních poznatků z vědeckých časopisů a internetu, zavádí do výuky jevy z okolí žáků (domácnost, sport, podstata chování hmoty). Jasně formuluje projektovou činnost na fyzikální téma, čímž u žáků podněcuje plánování a organizování jejich učení a pracovní činnosti, rozvíjí tak u žáků schopnost vyhledávat a získávat data z různých informačních zdrojů, kreativitu, manuální dovednost, rétorické dovednosti. Vede žáky k hledání a rozvíjení účinných postupů v jejich učení a povzbuzuje proces vlastního učení a myšlení. Výběrem vhodných demonstračních pokusů vede žáky k uplatňování teoretických znalostí v praxi, k samostatnému pozorování, k experimentování, měření a porovnávání výsledků s ověřenou fyzikální skutečností. Tím u žáků rozvíjí kritické posuzování a vyvozování. Učí žáky operovat s obecně platnými termíny, znaky, symboly,věci do souvislostí a uplatněním mezipředmětových vztahů propojuje poznatky do širších celků (matematika, chemie, biologie, zeměpis). uvádí Jasně formuluje dlouhodobý úkol na fyzikální téma, čímž u žáků podněcuje plánování a organizování jejich učení i pracovní činnosti, rozvíjí tak u žáků schopnost vyhledávat a získávat data z různých informačních zdrojů. Zařazuje do vyučování takové metody, kterými vede žáky k odhalování podstaty fyzikálních jevů, rozvíjí tak využívání různých strategií učení, vede žáky k hledání a rozvíjení účinných postupů v jejich učení a povzbuzuje proces vlastního učení a myšlení. Výběrem vhodných laboratorních cvičení a demonstračních pokusůke zpracování, vyhodnocování a porovnávání výsledků s ověřenou fyzikální skutečností. Tím u žáků rozvíjí kritické hodnocení pokroku při dosahování cílů jejich učení a práce, žáci tak čerpají poučení pro další práci z vlastních chyb a úspěchů. vede žáky k uplatňování teoretických znalostí v praxi, k samostatnému pozorování, k experimentování a měření, dále pak formou diskuse vede žáky ke kritickému hodnocení informací a ověřování z různých hledisek.

Kompetence k řešení problému

Učitel Zařazuje do výuky samostatnou práci či praktická cvičení, vede tak žáky k rozpoznání problému, objasnění jeho podstaty, k diskusi nad možnostmi řešení - vytváření hypotéz. Při řešení fyzikálních úloh vede žáky k využívání znalostí a schopností z jiných předmětů (M, Bi, Ch, Z), čímž je žák otevřený k využití různých postupů při řešení problému, nahlíží na problém z různých stran. Fyzikální příklady užívá přednostně, u fyzikálních úloh dbá na matematické znalosti odpovídající ročníku, během prvních dvou let se nesnaží o přílišnou matematizaci, spíše pracuje s abstrakcí. Diskusí během výuky vede žáky k verifikaci výsledků, čímž žák zvažuje klady a zápory jednotlivých variant řešení a posuzuje rizika a důsledky svého jednání. Používáním specifických výrazových prostředků vede žáka ke zjednodušování fyzikálních problémů, což umožňuje rozvoj analytického a kritického myšlení s prvky tvořivosti.

Kompetence komunikativní

Učitel Dbá na používání přesné terminologie při komentování vlastních úvah a prací, čímž vede žáky k porozumění odbornému jazyku, k porozumění symbolickému a grafickému vyjádření informací různého typu. Podněcuje žáky k vysvětlování postupů při řešení fyzikálních problémů, čímž zjišťuje, zda žák rozumí sdělením různého typu, zda interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje. Zařazuje do výuky možnost prezentace projektové činnosti na fyzikální téma, dále pak prezentaci referátu na fyzikální téma, čímž žáky podněcuje k jasnému vyjadřování, které je srozumitelné a přiměřené tomu, komu, co a jak chce žák sdělit. Zařazuje do výuky možnost prezentace dlouhodobého úkolu na fyzikální téma, čímž žáky podněcuje k jasnému vyjadřování, které je srozumitelné a přiměřené tomu, komu, co a jak chce žák sdělit. Vyžaduje, mimo jiné, digitální zpracování dlouhodobého úkolu, žáky tak vede k využívání různých typů textů, obrazových materiálů, moderních informačních technologií a jiných komunikačních prostředků.

Kompetence sociální a personální

Učitel Využívá skupinovou práci při řešení problémových úloh a laboratorních cvičení, čímž žáky vede k udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii. Vede žáky k dodržování stanovených pravidel, především pak laboratorního řádu, zápisu úloh a protokolů z měření, rozvíjí tak u žáků odhadování důsledků svého jednání a chování v nejrůznějších situacích, žák své jednání a chování podle toho koriguje. Při řešení skupinového úkolu směřuje žáky k respektování zájmů skupin, pochopení pravidel a významu práce ve skupině, čímž se rozvíjí aktivní spolupráce při stanovování a dosahování společných cílů. Vyhodnocováním plněných úkolů podporuje u žáků jejich sebedůvěru a rozvoj, což napomáhá sebereflexi.

Kompetence občanská

Učitel Vhodnou formou (aktuality, referáty) podněcuje žáky ke sledování aktuálního dění ve vědě a technice tak, aby lépe chápali potřebu využití vědeckých poznatků k prospěchu jedince i celé společnosti a vede je k ochraně životního prostředí, čímž žák uvažuje o chodu společnosti a civilizace z hlediska udržitelnosti života, respektuje různorodost názorů, postojů a schopností ostatních lidí. Zařazuje práci ve skupinách, čímž jsou žáci vedeni k respektování zájmů skupin, pochopení pravidel a významu práce ve skupině, rozvíjí se tak vztahy mezi zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž žák patří, a zájmy veřejnými.

Kompetence k podnikavosti, kompetence pracovní

Učitel Učitel důsledným hodnocením přípravy, průběhu a zpracování zadaných úkolů vede žáky k získávání návyků systematické a pečlivé práce a ke schopnosti nabyté dovednosti užívat v dalších činnostech. Důsledným dodržováním pravidel a bezpečnosti práce při frontálních pokusech vede žáky k pochopení bezpečného experimentování s vhodně volenými nástroji a pomůckami. Díky příkladům z praxe upozorňuje na nebezpečí při práci s přístroji v domácnosti či průmyslu (zvláště v oblasti elektromagnetických a světelných dějů).

Obsah učiva

Nižší gymnázium

Vyšší gymnázium

Odkazy

RVP

VÚP

GNJ