Školní vzdělávací program FYZIKA ŠESTILETÉ GYMNÁZIUM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Školní vzdělávací program FYZIKA ŠESTILETÉ GYMNÁZIUM by Mind Map: Školní vzdělávací program FYZIKA ŠESTILETÉ GYMNÁZIUM

1. Obsahové vymezení

2. Časové vymezení

3. Organizační vymezení

4. Způsoby hodnocení

5. Metody a formy práce

6. Výchovně vzdělávací strategie

6.1. Kompetence k učení

6.2. Kompetence k řešení problému

6.3. Kompetence komunikativní

6.4. Kompetence sociální a personální

6.5. Kompetence občanská

6.6. Kompetence k podnikavosti, kompetence pracovní

7. Obsah učiva

7.1. Nižší gymnázium

7.1.1. 1.ročník

7.1.1.1. Metrologie

7.1.1.2. Mechanická práce a energie

7.1.1.3. Kinetická teorie látek a termodynamika

7.1.1.4. Elektrický náboj

7.1.2. 2.ročník

7.1.2.1. Elektrický proud v látkách

7.1.2.2. Magnetické pole

7.1.2.3. Střídavý proud

7.1.2.4. Vlastnosti světla a optická zobrazení

7.1.2.5. Jaderná fyzika

7.1.2.6. Mechanické kmitání a vlnění

7.2. Vyšší gymnázium

7.2.1. 3.ročník

7.2.1.1. Metrologie

7.2.1.2. Kinematika

7.2.1.3. Dynamika

7.2.1.4. Mechanická práce a energie

7.2.1.5. Gravitační pole

7.2.1.6. Mechanika tuhého tělesa

7.2.1.7. Mechanika kapalin a plynů

7.2.1.8. Kmitání mechanického oscilátoru a mechanické vlnění

7.2.2. 4.ročník

7.2.2.1. Kinetická teorie látek

7.2.2.2. Termodynamika

7.2.2.3. Vlastnosti látek

7.2.2.4. Elektrický náboj a elektrické pole

7.2.2.5. Elektrický proud v látkách

7.2.3. 5.ročník

7.2.3.1. Magnetické pole a střídavý proud

7.2.3.2. Elektromagnetické záření a optika

7.2.3.3. Optická zobrazování

7.2.3.4. Vlnové vlastnosti světla

7.2.3.5. Speciální teorie relativity

7.2.3.6. Fyzika elektronového obalu

7.2.3.7. Jaderná fyzika

8. Odkazy

8.1. RVP

8.2. VÚP

8.3. GNJ