Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Elektrický náboj 1R by Mind Map: Elektrický náboj 1R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Elektrický náboj 1R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Elektrické pole

Elektrický náboj, Zachování, Měření

Popis pole

Látky v elektrickém poli

Kovy

Elektrický proud, Jev, Veličina, Měření

Elektrické napětí, Veličina, Měření, Zdroje

Elektrický obvod

Rezistory a el. odpor

El. energie

Ohmův zákon

výstupy

RVP

Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností. Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí. Využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů. Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje schéma reálného obvodu.  

ŠVP

Dokáže popsat náboje subatomárních částic. Zná způsoby detekce a měření náboje. Vysvětlí vliv prostředí na velikost elektrické síly, popíše elektrické pole. Vysvětlí jev elektrostatické indukce a polarizaci dielektrika. Popíše podmínky vzniku elektrického proudu, aplikuje souvislost elektrického proudu se subatomárními částicemi. Dokáže měřit základní el. veličiny a sestavit el. obvod. Pochopí souvislost mezi zdrojem elektrického napětí, napětím, elektrickým proudem. Správně popíše rezistor, spotřebič. Rozumí aplikaci práce, výkonu a příkonu na elektrické pole.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy