Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Vlastnosti světla a optická zobrazení 2R by Mind Map: Vlastnosti světla a optická zobrazení 2R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Vlastnosti světla a optická zobrazení 2R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Vlastnosti světla

Optická zobrazení

výstupy

RVP

  Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem. Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh. Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici nebo od kolmice a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami.  

ŠVP

  Dokáže nakreslit odražený a lomený paprsek a popíše chod paprsku rozhraním dvou prostředí Aplikuje úplný odraz v praxi Ukáže chod význačných paprsků Popíše vlastnosti obrazu v praktických situacích Zkonstruuje obraz Určí ohniskovou vzdálenost dutého zrcadla Ví, jak závisí optická mohutnost na indexu lomu a zakřivení čočky Popíše oko jako optickou soustavu a zná vady oka Zná podstatu optických přístrojů Graficky znázorní výklad rozkladu světla Vysvětlí pojem barva, bílé světlo a rozklad světla Pochopí princip vzniku duhy Zná princip přímočarého šíření světla. Pochopí vztah pro výpočet indexu lomu a vypočítá rychlost světla v optických prostředích.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy