Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Vlastnosti světla a optická zobrazení 2R by Mind Map: Vlastnosti světla a optická zobrazení 2R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Vlastnosti světla a optická zobrazení 2R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Vlastnosti světla

Základní terminologie

Šíření a rychlost světla v prostředí

Zákony odrazu a lomu

Index lomu

Úplný odraz

Optické spektrum a barva světla

Optická zobrazení

Zobrazení odrazem, Rovinné zrcadlo, Kulové zrcadlo

Zobrazení lomem, Tenká čočka, Oko, Optické přístroje

Zorný úhel

výstupy

RVP

  Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem. Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh. Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici nebo od kolmice a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami.  

ŠVP

  Dokáže nakreslit odražený a lomený paprsek a popíše chod paprsku rozhraním dvou prostředí Aplikuje úplný odraz v praxi Ukáže chod význačných paprsků Popíše vlastnosti obrazu v praktických situacích Zkonstruuje obraz Určí ohniskovou vzdálenost dutého zrcadla Ví, jak závisí optická mohutnost na indexu lomu a zakřivení čočky Popíše oko jako optickou soustavu a zná vady oka Zná podstatu optických přístrojů Graficky znázorní výklad rozkladu světla Vysvětlí pojem barva, bílé světlo a rozklad světla Pochopí princip vzniku duhy Zná princip přímočarého šíření světla. Pochopí vztah pro výpočet indexu lomu a vypočítá rychlost světla v optických prostředích.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy