Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Mechanika kapalin a plynů 3R by Mind Map: Mechanika kapalin a plynů 3R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Mechanika kapalin a plynů 3R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Vlastnosti tekutin

Kapaliny, Ideální, Reálné

Plyny, Ideální, Reálné

Tlak vyvolaný plošnou silou

Tlak

Pascalův zákon

Praxe

Tlak vyvolaný objemovou silou

Hydrostatický tlak a h.síla

Atmosférický tlak a a.síla

Archimedův zákon

Zákon a význam

Chování těles v tekutině, Klesá, Stoupá, Plove

Proudění kapalin

Rovnice

Bernoulliho

Spojitosti toku

Odporové síly

Laminární proudění

Turbulentní proudění

výstupy

RVP

Využívá Newtonovy pohybové zákony a zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh.

ŠVP

    Vyjmenuje charakteristické vlastnosti kapalin a plynů, definuje ideální kapalinu a plyn. Definuje a vypočítá hydrostatický tlak, hydr. tlaková sílu. Vysloví a užívá při výpočtech Pascalův zákon. Dokáže vyslovit a užít při výpočtech Archimédův zákon pro kapaliny i pro plyny, vysvětlí jej. Dokáže aplikovat teorie proudění v praxi, aplikuje na konkrétních příkladech Bernoulliho rovnici a rovnici spojitosti toku.    

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy