Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Kmitání mechanického oscilátoru a mechanické vlnění 3R by Mind Map: Kmitání mechanického oscilátoru 
a mechanické vlnění 3R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Kmitání mechanického oscilátoru a mechanické vlnění 3R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Mechanické kmitání

Kmitání oscilátoru

Perioda a frekvence

Časová základna

Rovnice mech.kmitání

Laboratorní práce

Mechanické vlnění

Postupné vlnění, Vznik, Druhy, Vlnová délka

Huygensův princip, Šíření vlnění

Interference vlnění, Interf. max, Interf. min

Stojaté vlnění

zvuk

výstupy

RVP

Žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o kmitání. Objasní vznik, šíření, odraz a interferenci mechanického vlnění.

ŠVP

Vysvětlí pojmy mechanický oscilátor, perioda a frekvence kmitání. Z časového diagramu určí okamžitou výchylku, periodu, počáteční fázi kmitavého pohybu. Zapíše rovnici postupné vlny. Ví, že okamžitá výchylka je funkcí dvou proměnných – času a souřadnice polohy. Objasní vznik stojatého vlnění. Popíše rozdíl mezi postupným a stojatým vlněním. Ví, které mechanické vlnění označujeme jako zvuk. Vysvětlí pojem hlasitost zvuku. Dokáže vymezit rozsah intenzity zvuku. Pochopí, jak může lidské ucho vnímat zvuk – práh slyšení a práh bolesti.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy