Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Jaderná fyzika 5R by Mind Map: Jaderná fyzika 5R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Jaderná fyzika 5R

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Rozdělení částic v jádře

Modely jádra

Radioaktivita

Zákon radioaktivní přeměny

Jaderné reakce a transmutace

Jaderná fůze

Jaderné štěpení

Radionuklidy

Elementární částice

Fyzikální interakce

výstupy

RVP

Posoudí jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické bilance. Využívá zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek.

ŠVP

Vyjmenuje typy radioaktivních přeměn. Používá symboliku zápisu jaderné reakce. Zná zákon zachování protonového a nukleonového čísla. Zná princip činnosti jaderných elektráren. Srovná energie získané při klasické chemické reakci a jaderné reakci. Ví, z čeho se skládá jádro. 0bjasní rozdíl mezi protonem a neutronem. Zná význam čísla nukleonového A, neutronového N, protonového Z. Objasňuje rozdíl mezi pojmy nuklid, izotop, prvek. Vypočítá vazebnou energii jádra. Zná závislost vazebné energie vztažené na jeden nukleon.