Esforços de materials i assaigs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Esforços de materials i assaigs by Mind Map: Esforços de materials i assaigs

1. Acer

1.1. Assaigs

1.1.1. No destructius

1.1.1.1. -Microscòpic i rugositat superficial                 -Ultrasons                                                         -Líquids penetrants                                         -Partícules magnètiques

1.1.2. Destructius

1.1.2.1. -Tracció amb proveta normalitzada                   -Resiliència                                                        -Compressió amb proveta normalitzada         -Flexió                                                               -Torsió                                                              -Plegat                                                             -Fatiga                                                               -Duresa (mitjatçant duròmetres)

2. Esforç

2.1. Un esforç és una força sota la qual està sotmes un objecte

3. Vidre laminat

3.1. Assaigs

3.1.1. -Fragmentació                                                 -Compressió                                                   -Flexió                                                           -Impacte pendular

4. Alumini

4.1. Assaigs

4.1.1. -Permeabilitat de l'aire                                       -Estanqueitat de l'aigua                                     -Resistència a la càrrega del vent

5. Acer inoxidable

5.1. Assaigs

5.1.1. -Resistència per corrossió                                 -Resistència la oxidació                                     (Ambdues a temperatura elevada)

6. Polimetilmetacrilat

6.1. -Impacte pendular                                             -Instrumentats                                                   -Relaxació d'esforços