Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teorie práva by Mind Map: Teorie práva

1. Interpretace práva

1.1. co se zjišťuje

1.1.1. význam normativního ustanovení

1.1.2. smysl a cílová zaměřenost

1.1.3. místo v systému práva

1.2. vadná interpretace

1.2.1. neúmyslně = dezinterpretace

1.2.2. úmyslně = falzifikace

1.3. právní logika

1.3.1. argumenty

1.3.1.1. argumentum a contrario = důkaz z opaku

1.3.1.2. argumentum per eliminationem = důkaz vyloučením

1.3.1.3. argumentum per analogiam = výklad podle podobností

1.3.1.4. argumentum a fortiori = důkaz síly

1.3.1.5. argumentum ad absurdum= dedukce do absurdních závěrů

1.3.1.6. argumentum a silentio legis = mlčení zákona

1.4. výklad

1.4.1. legální = právně závazný

1.4.2. teleologický - usiluje se o postižení smyslu

1.4.3. oficiální

1.4.3.1. interní normativní instrukce

1.4.3.2. individuální interní instrukce

2. Právo a moc

2.1. definice

2.2. faktory moci

2.3. typy moci

2.4. uplatnění v právu

2.5. autorita

3. Prameny práva

3.1. formální

3.1.1. normativní právní akt

3.1.1.1. právní norma

3.1.1.1.1. znaky

3.1.1.1.2. struktura

3.1.1.1.3. prvky

3.1.1.1.4. druhy působnosti

3.1.1.1.5. čas v pn

3.1.1.1.6. druhy

3.1.2. sudní precedens

3.1.3. normativní právní smlouva

3.1.4. právní obyčej

3.1.5. jiné

3.1.5.1. učené spisy (communis opinio doctrum)

3.1.5.2. obecné právní zásady

3.2. materiální

3.2.1. sociální poměry

3.2.2. třídní zájmy

3.2.3. duch národa

3.2.4. boží vůle

3.2.5. historické události

3.3. gnoseologické

4. Dělení práva

4.1. objektivní

4.2. subjektivní

4.2.1. absolutní

4.2.2. relativní

4.3. pozitivní

4.4. přitozené

5. Právní vědomí

5.1. de lege lata = co je

5.2. de lege ferenda = co by mělo být

5.3. individuální

5.4. skupinové

5.5. společenské

6. Právní kultury

7. Právní řád ČR

7.1. originální, původní

7.1.1. ústava

7.1.2. ústavní zákony

7.1.3. zákony

7.1.4. zákonná opatření

7.1.5. dekrety prezidenta republiky přijate 1940-1945

7.1.6. obecně závazné vyhlášky obcí a krajů v samostatné působnosti

7.2. derivativní, odvozené

7.2.1. nařízení vlády

7.2.2. rozhodnutí prezidenta republiky obecně normativní povahy - např. o amnestii

7.2.3. právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů

7.2.4. nařízení krajských a obecních rad v přenesené působnosti

7.3. mezinárodní smlouvy

8. Právní tvorba

8.1. zákonodárná iniciativa

8.1.1. poslanec

8.1.2. skupina poslanců

8.1.3. senát

8.1.4. vláda

8.1.5. zástupce vyššího územně správního celku

9. Subjekty práva

10. Realizace právních norem

10.1. Prosté dodržování povinností a výkon práv

10.2. Vytváření právních vztahů

10.2.1. Znaky právního vztahu

10.2.2. Předpoklady vzniku právního vztahu

10.2.3. Právní skutečnost

10.2.3.1. jednání

10.2.3.1.1. subjektivní = volní

10.2.3.1.2. objektivní = bez projevu vůle

10.2.4. Subjektivní práva a právní povinnosti

10.2.5. Prvky právního vztahu

10.2.5.1. subjekt

10.2.5.1.1. fyzické osoby

10.2.5.1.2. právnické osoby

10.2.5.1.3. stát

10.2.5.1.4. státní orgány

10.2.5.2. objekt

10.2.5.3. obsah

10.2.6. Druhy právních vztahů

10.2.6.1. veřejnoprávní

10.2.6.2. soukromoprávní

10.2.6.3. hmotněprávní

10.2.6.4. procesněprávní

10.2.6.5. synallagmatický = vzájemně podmíněný

10.3. Vytváření právních vztahů

10.4. Aplikace práva

10.4.1. soukromoprávní - občanské soudní řízení, obchodní

10.4.2. veřejnoprávní - trestní nebo správní řízení

10.5. Právní odpovědnost

10.5.1. druhy chování

10.5.1.1. chování v souladu s právní normou

10.5.1.2. chování mimo zákon - co není zakázáno, je dovoleno

10.5.1.3. chování proti zákonu

10.5.2. prvky

10.5.2.1. prvek nepříznivých právních důsledků

10.5.2.2. prvek státního donucení

10.5.3. funkce

10.5.3.1. reparační, kompenzační

10.5.3.2. satisfakční

10.5.3.3. represivní

10.5.3.4. preventivní

10.5.4. dělení podle skutečnosti

10.5.4.1. subjektivní odpovědnost

10.5.4.1.1. sankce

10.5.4.2. objektivní odpovědnost

10.6. Hodnocení chování subjektů

10.6.1. chování v souladu s pn

10.6.2. chování a jednání v rozporu s pn

10.7. Interní normativní instrukce

11. Vztah státu a práva

12. Metodologické přístupy k právu

13. Filozofické přístupy k právu

14. Axiologické problémy práva

15. Působení práva ve společnosti

16. právní doměnky

16.1. vyvratitelné

16.2. nevyvratitelné