Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teorie práva by Mind Map: Teorie práva

1. Právní vědomí

1.1. de lege lata = co je

1.2. de lege ferenda = co by mělo být

1.3. individuální

1.4. skupinové

1.5. společenské

2. Právní kultury

3. Vztah státu a práva

4. Metodologické přístupy k právu

5. Filozofické přístupy k právu

6. Axiologické problémy práva

7. Působení práva ve společnosti

8. právní doměnky

8.1. vyvratitelné

8.2. nevyvratitelné

9. Interpretace práva

9.1. co se zjišťuje

9.1.1. význam normativního ustanovení

9.1.2. smysl a cílová zaměřenost

9.1.3. místo v systému práva

9.2. vadná interpretace

9.2.1. neúmyslně = dezinterpretace

9.2.2. úmyslně = falzifikace

9.3. právní logika

9.3.1. argumenty

9.3.1.1. argumentum a contrario = důkaz z opaku

9.3.1.2. argumentum per eliminationem = důkaz vyloučením

9.3.1.3. argumentum per analogiam = výklad podle podobností

9.3.1.4. argumentum a fortiori = důkaz síly

9.3.1.5. argumentum ad absurdum= dedukce do absurdních závěrů

9.3.1.6. argumentum a silentio legis = mlčení zákona

9.4. výklad

9.4.1. legální = právně závazný

9.4.2. teleologický - usiluje se o postižení smyslu

9.4.3. oficiální

9.4.3.1. interní normativní instrukce

9.4.3.2. individuální interní instrukce

10. Právo a moc

10.1. definice

10.2. faktory moci

10.3. typy moci

10.4. uplatnění v právu

10.5. autorita

11. Prameny práva

11.1. formální

11.1.1. normativní právní akt

11.1.1.1. právní norma

11.1.1.1.1. znaky

11.1.1.1.2. struktura

11.1.1.1.3. prvky

11.1.1.1.4. druhy působnosti

11.1.1.1.5. čas v pn

11.1.1.1.6. druhy

11.1.2. sudní precedens

11.1.3. normativní právní smlouva

11.1.4. právní obyčej

11.1.5. jiné

11.1.5.1. učené spisy (communis opinio doctrum)

11.1.5.2. obecné právní zásady

11.2. materiální

11.2.1. sociální poměry

11.2.2. třídní zájmy

11.2.3. duch národa

11.2.4. boží vůle

11.2.5. historické události

11.3. gnoseologické

12. Dělení práva

12.1. objektivní

12.2. subjektivní

12.2.1. absolutní

12.2.2. relativní

12.3. pozitivní

12.4. přitozené

13. Právní řád ČR

13.1. originální, původní

13.1.1. ústava

13.1.2. ústavní zákony

13.1.3. zákony

13.1.4. zákonná opatření

13.1.5. dekrety prezidenta republiky přijate 1940-1945

13.1.6. obecně závazné vyhlášky obcí a krajů v samostatné působnosti

13.2. derivativní, odvozené

13.2.1. nařízení vlády

13.2.2. rozhodnutí prezidenta republiky obecně normativní povahy - např. o amnestii

13.2.3. právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů

13.2.4. nařízení krajských a obecních rad v přenesené působnosti

13.3. mezinárodní smlouvy

14. Právní tvorba

14.1. zákonodárná iniciativa

14.1.1. poslanec

14.1.2. skupina poslanců

14.1.3. senát

14.1.4. vláda

14.1.5. zástupce vyššího územně správního celku

15. Subjekty práva

16. Realizace právních norem

16.1. Prosté dodržování povinností a výkon práv

16.2. Vytváření právních vztahů

16.2.1. Znaky právního vztahu

16.2.2. Předpoklady vzniku právního vztahu

16.2.3. Právní skutečnost

16.2.3.1. jednání

16.2.3.1.1. subjektivní = volní

16.2.3.1.2. objektivní = bez projevu vůle

16.2.4. Subjektivní práva a právní povinnosti

16.2.5. Prvky právního vztahu

16.2.5.1. subjekt

16.2.5.1.1. fyzické osoby

16.2.5.1.2. právnické osoby

16.2.5.1.3. stát

16.2.5.1.4. státní orgány

16.2.5.2. objekt

16.2.5.3. obsah

16.2.6. Druhy právních vztahů

16.2.6.1. veřejnoprávní

16.2.6.2. soukromoprávní

16.2.6.3. hmotněprávní

16.2.6.4. procesněprávní

16.2.6.5. synallagmatický = vzájemně podmíněný

16.3. Vytváření právních vztahů

16.4. Aplikace práva

16.4.1. soukromoprávní - občanské soudní řízení, obchodní

16.4.2. veřejnoprávní - trestní nebo správní řízení

16.5. Právní odpovědnost

16.5.1. druhy chování

16.5.1.1. chování v souladu s právní normou

16.5.1.2. chování mimo zákon - co není zakázáno, je dovoleno

16.5.1.3. chování proti zákonu

16.5.2. prvky

16.5.2.1. prvek nepříznivých právních důsledků

16.5.2.2. prvek státního donucení

16.5.3. funkce

16.5.3.1. reparační, kompenzační

16.5.3.2. satisfakční

16.5.3.3. represivní

16.5.3.4. preventivní

16.5.4. dělení podle skutečnosti

16.5.4.1. subjektivní odpovědnost

16.5.4.1.1. sankce

16.5.4.2. objektivní odpovědnost

16.6. Hodnocení chování subjektů

16.6.1. chování v souladu s pn

16.6.2. chování a jednání v rozporu s pn

16.7. Interní normativní instrukce