Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Teorie práva by Mind Map: Teorie práva
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Teorie práva

Interpretace práva

co se zjišťuje

význam normativního ustanovení

smysl a cílová zaměřenost

místo v systému práva

vadná interpretace

neúmyslně = dezinterpretace

úmyslně = falzifikace

právní logika

argumenty, argumentum a contrario = důkaz z opaku, argumentum per eliminationem = důkaz vyloučením, argumentum per analogiam = výklad podle podobností, argumentum a fortiori = důkaz síly, argumentum ad absurdum= dedukce do absurdních závěrů, argumentum a silentio legis = mlčení zákona

výklad

legální = právně závazný

teleologický - usiluje se o postižení smyslu

oficiální, interní normativní instrukce, individuální interní instrukce

Právo a moc

definice

faktory moci

typy moci

uplatnění v právu

autorita

Prameny práva

formální

normativní právní akt, právní norma, znaky, formální, pravomoc = musí být vydána pravomocným státním orgánem, forma - musí být publikována ve Sbírce aby byla platná, materiální, normativnost, všeobecná závaznost, obecnost, všeobecná - každý je povinen, zvláštní - vztahuje se na urč. subjekty, jedinečná - na jeden subjekt, státní vynutitelnost, struktura, hypotéza, relativně konkrétní x relativně abstraktní, kumulativní x alternativní, dispozice, sankce, občanskoprávní, trestněprávní, soukromprávní, veřejnoprávní, prvky, subjekt, objekt, obsah, druhy působnosti, věcná, osobní, prostorová, celorepubliková, lokální, časová, čas v pn, schválení, rozeslání, publikace = okamžik platnosti, účinnost, legisvakační lhůta, obecná = 15 dní, speciální = délka mezi rozesláním a účinností, retroaktivita, pravá, nepravá, zánik pn, vnitřní důvod = uplynutí doby na jakou byla stanovena, vnější důvod, výslovné zrušení = derogace, derogační klauzule, generální, taxativní, generální s demonstrativním výčtem, zrušení mlčky, abrogace = zušení celého pa, druhy, dle prvků struktury, nepodmíněné imperfektní, nepodmíněné perfektní, podmíněné imperfektní, podmíněné perfektní, podle způsobu vymezení pravidla chování, přikazující, zakazující, opravňující, doporučující, teleologické, podle stupně závaznosti, kogentní, dispozitivní, podle obecnosti, obecné, speciální, podle použité legislativní techniky, taxativní, demonstrativní, blanketové, odkazující, podle právní síly, absolutně chápané, nejvyšší, vyšší, nížší, relativně chápané, primární - zákonné, sekundární - podzákoné, odvozené, podle ostatních kritérií, materiální, procesní, definiční, operativní, deklarované, zmocňující, kolizní: přibližování různých právních řádů, teleologické - cíl, ale ne jak ho dosáhnout

sudní precedens

normativní právní smlouva

právní obyčej

jiné, učené spisy (communis opinio doctrum), obecné právní zásady

materiální

sociální poměry

třídní zájmy

duch národa

boží vůle

historické události

gnoseologické

Dělení práva

objektivní

subjektivní

absolutní

relativní

pozitivní

přitozené

Právní vědomí

de lege lata = co je

de lege ferenda = co by mělo být

individuální

skupinové

společenské

Právní kultury

Právní řád ČR

originální, původní

ústava

ústavní zákony

zákony

zákonná opatření

dekrety prezidenta republiky přijate 1940-1945

obecně závazné vyhlášky obcí a krajů v samostatné působnosti

derivativní, odvozené

nařízení vlády

rozhodnutí prezidenta republiky obecně normativní povahy - např. o amnestii

právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů

nařízení krajských a obecních rad v přenesené působnosti

mezinárodní smlouvy

Právní tvorba

zákonodárná iniciativa

poslanec

skupina poslanců

senát

vláda

zástupce vyššího územně správního celku

Subjekty práva

Realizace právních norem

Prosté dodržování povinností a výkon práv

Vytváření právních vztahů

Znaky právního vztahu

Předpoklady vzniku právního vztahu

Právní skutečnost, jednání, subjektivní = volní, právní jednání, Individuální právní akty, dělení, konstitutivní, deklaratorní, části, záhlaví, výrok, odůvodnění, poučení o opravných prostředcích, příklad, rozsudek, trestní příkaz, platební rozkaz, uplatnění opravného prostředku, devolutivní = přesun na vyšší právní instanci, suspenzivní = odklad závaznosti, soustavy opravného řízení, apelace, kasace, revize, vykonatelnost = okamžik, kdy lze přistoupit k donucení, ke splnění povinnstí uložených v aktu, Právní úkony, znaky, projev vůle, zaměření projevu vůle, uznání projevu vůle právním řádem, nastoupení následků, které jednající projevem vůle zamášlel vyvolat, náležitosti, obecné - subjekt musí mít právní subjektivitu, náležitosti vůle, skutečnost vůle, vážnost, prostá omylu, svobodná, náležitosti projevu vůle, srozumitelnost, určitost, forma, shoda mezi vůlí a projevem, protiprávní jednání, úmyslné jednání, přímý úmysl, nepřímý úmysl, nedbalostní jednání, objektivní = bez projevu vůle, právní události, protiprávní stavy

Subjektivní práva a právní povinnosti

Prvky právního vztahu, subjekt, fyzické osoby, způsobilost k právům a povinnostem = pasivní stránka, způsobilost k právnímu jednání = aktivní stránka, způsobilost k protiprávnímu jednání (deliktní), právnické osoby, stát, státní orgány, objekt, obsah

Druhy právních vztahů, veřejnoprávní, soukromoprávní, hmotněprávní, procesněprávní, synallagmatický = vzájemně podmíněný

Vytváření právních vztahů

Aplikace práva

soukromoprávní - občanské soudní řízení, obchodní

veřejnoprávní - trestní nebo správní řízení

Právní odpovědnost

druhy chování, chování v souladu s právní normou, chování mimo zákon - co není zakázáno, je dovoleno, chování proti zákonu

prvky, prvek nepříznivých právních důsledků, prvek státního donucení

funkce, reparační, kompenzační, satisfakční, represivní, preventivní

dělení podle skutečnosti, subjektivní odpovědnost, sankce, soukromé právo, restituce, náhrada, veřejné právo, trestní, přestupkové, objektivní odpovědnost

Hodnocení chování subjektů

chování v souladu s pn

chování a jednání v rozporu s pn

Interní normativní instrukce

Vztah státu a práva

Metodologické přístupy k právu

Filozofické přístupy k právu

Axiologické problémy práva

Působení práva ve společnosti

právní doměnky

vyvratitelné

nevyvratitelné