Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OKR 2019 by Mind Map: OKR 2019

1. ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໃຫ້ກັບລູກຄ້າກຸ້ມບຳນານ ໂດຍລົງພົວພັນກັບຫ້ອງການສະຫວັດດີການແຮງງານແຕ່ລະຕົວເມືອງໃນ 10 ຕົວເມືອງ ເພື່ອຂໍເຜິຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ໃຫ້ຮັບຮູ້ ໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 100 ທ່ານ

2. ຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າເງິນກູ້ ແລະ ເພີ່ມຍອດເຫຼືອເງິນກູ້

2.1. ພາກສ່ວນບໍລິການ - COO

2.1.1. ໃຫ້ມີລູກຄ້າໃໝ່ (ສະມາຊິກໃໝ່) ເພີ່ມຂຶ້ນ 810 ຄົນໃນໄຕມາດທີ 1

2.1.1.1. ພະແນກບໍລິການ

2.1.1.1.1. ເພີ່ມຈຳນວນລູກຄ້າໃໝ່ໃຫ້ໄດ້300ຄົນຕໍ່ໄຕຣມາດ

2.1.1.2. ໜ່ວຍສາລະວັນ

2.1.1.2.1. ເພີ່ມລູກຄ້າທະຫານ 75 ຄົນ ແລະ ລູກຄ້າບຳນານ 125 ຄົນໃນ ໄຕມາດ 01

2.1.1.3. ໜ່ວຍເຊກອງ

2.1.1.3.1. ຈຳນວນໂຮງຮຽນໃນເມືອງທ່າແຕງຕ້ອງລວບລວມໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນເມືອງດັກຈຶງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ໂຮງຮຽນ

2.1.1.4. ໜ່ວຍອັດຕະປື

2.1.1.4.1. ຈະ​ໃຫ້​ມີ​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ມາ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ60ຄົນ​ພາຍ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ

2.1.2. ດຶງລູກຄ້າທີ່ປິດບັນຊີໄປແລ້ວໃຫ້ກັບມາໃຊ້ບໍລິການອີກໃຫ້ໄດ້ 50 ຄົນຕໍ່ແຂວງພາຍໃນໄຕມາດ 1

2.1.2.1. ພະແນກບໍລິການ

2.1.2.1.1. ຫາລູກຄ້າຈາກທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ໄດ້ 60ຄົນ/ໄຕຣມາດ ແລະ ຈະຕ້ອງໂຄສະນາໃຫ້ໄດ້ 30 ໜ່ວຍໃນ 1 ໄຕຣມາດ

2.1.2.2. ໜ່ວຍສາລະວັນ

2.1.2.2.1. ຫ້ອງການສຶກສາ 3 ເມືອງ - 30 ຄົນ ແລະ ຫ້ອງການຕ່າງໆ 20 ຄົນ

2.1.2.3. ໜ່ວຍເຊກອງ

2.1.2.3.1. ໂທໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 16 ຄົນຕໍ່ເດືອນ/ ພະນັກງານສິນເຊື່ອຄົນໜຶ່ງ ແລະ ຈະຕ້ອງມີລູກຄ້າກັບມາໃຊ້ບໍລິການຈຳນວນ 50 ຄົນໃນໄຕມາດ 01

2.1.2.4. ໜ່ວຍອັດຕະປື

2.1.2.4.1. ​ດຶງ​ລູກ​ຄ້າ​ເກົ່າ​ໃຫ້​ກັບ​ມາ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ15ຄົນ​ພາຍ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ

2.1.3. ລະດົມລູກຄ້າເກົ່າທີ່ໃກ້ຈະຄົບກຳນົດພາຍໃນ 3-6 ເດືອນໃຫ້ມາຫັກບັນຊີຢືມໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 80% ຂອງຈຳນວນລູກຄ້າຈະຄົບສັນຍາ

2.1.3.1. ໜ່ວຍເຊກອງ

2.1.3.1.1. ໂທໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະ 17 ຄົນຕໍ່ເດືອນ ແລະ ຈະຕ້ອງມີລູກຄ້າມາອ່ວຍບັນຊີຢືມໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 120 ຄົນໃນໄຕມາດ 01

2.1.4. ພະແນກບໍລິການ

2.1.4.1. ເພີ່ມຈຳນວນການຮັບເອກະສານສຳນວນເງິນກູ້ໃຫ້ໄດ້ 25 ຊຸດຕໍ່ວັນ ຈະເລີ່ມຕົ້ນເດືອນທີ3/19

3. ຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເພີ່ມຍອດເຫຼືອເງິນຝາກມີກຳນົດ

3.1. ພາກສ່ວນບໍລິການ - COO

3.1.1. ມີ 01 ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໃນໄຕມາດ 1 (ຫຼຸດວົງເງິນຝາກມີກຳນົດຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເລີ່ມຕົ້ນ 1,000,000 ກີບ/ບັນຊີ)

3.1.1.1. ໜ່ວຍເຊກອງ

3.1.1.1.1. ລວບລວມຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນໜວ່ຍ ຢ່າງຕຳ່ໃຫ້ໄດ້ 100ຄົນຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 28/2/19

3.1.2. ຫາລູກຄ້າເງິນຝາກໃຫ້ໄດ້ 100 ຄົນຕໍ່ແຂວງພາຍໃນ 03 ເດືອນ

3.1.2.1. ໜ່ວຍສາລະວັນ

3.1.2.1.1. ຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າມາເປີດບັນຊີນຳໃຫ້ໄດ້ເດືອນລະ 25 ບັນຊີໃນທ້າຍເດືອນ

3.1.2.2. ໜ່ວຍເຊກອງ

3.1.2.2.1. ເກັບກຳລາຍຊື່ ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງລູກຄ້າຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ເພື່ອໂທຕິດຕາມ. ເດືອນມັງກອນໃຫ້ໄດ້ 30ຄົນ, ເດືອນກຸມພາໃຫ້ໄດ້ 30 ຄົນ, ເດືອນມິນາໃຫ້ໄດ້ 40ຄົນ

3.1.2.2.2. ລູກຄ້າມາເປີດບັນຊີ - ຜົນໄດ້ຮັບຈະສາມາດເປີດໄດ້ເດືອນລະ 20 ບັນຊີ

4. ສ້າງລະບົບການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ໜ້າປະທັບໃຈ

4.1. ພາກສ່ວນບໍລິການ - COO

4.1.1. ສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອມາເປັນຂໍ້ມູນໃນການປັບປຸງ ຫຼື ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 100 ຄົນ

4.1.1.1. ພະແນກບໍລິການ

4.1.1.1.1. ດຳເນີນການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖານທີ່. ອີງຕາມແບບຟອມສອບຖາມຂອງພະແນກການຕະຫຼາດໃຫ້ໄດ້ 200 ຄົນ ຕໍ່ 1 ໄຕຮມາດ

4.1.1.1.2. ສ້າງບົດແນະນຳການໃຫ້ບໍລິການທີ່ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນທົ່ວລະບົບ ສຳເລັດໃນໄຕຣມາດ 1

4.1.1.2. ໜ່ວຍສາລະວັນ

4.1.1.2.1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ ແລະ ຄຳເຫັນຂອງພະນັກງານເພື່ອນຳມາສະເໜີທາງພະແນກການຕະຫຼາດເພື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 50 ຄົນ/ເດືອນ

4.1.2. ສ້າງຂັ້ນຕອນການເຮັດໜ່ວຍບໍລິການເຄື່ອນທີ່ ໃຫ້ສຳເລັດໃນເດືອນມີນາ ປີ 2018 ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້ານອກສະຖານທີ່ (ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນການບໍລິການໃນໄດມາດຖັດໄປ)

5. ແກ້ໄຂໜີ້ທວງຍາກ ແລະ ໜີ້ສູນ

5.1. ພາກສ່ວນບໍລິການ - COO

5.1.1. ແກ້ໄຂໜີ້ຄ້າງເກີນ 90 ວັນໃຫ້ໄດ້ 50% ຂອງຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ຄ້າງໃນແຕ່ລະເດືອນ

5.1.1.1. ພະແນກບໍລິການ

5.1.1.1.1. ແກ້ໄຂໜີ້ທີ່ຍັງຄ້າງນຳໜ່ວຍທີ່ ຫຼື ການເງິນເອົາເງິນໄປໃຊ້ກ່ອນ ໃຫ້ລົດລົງ 90% ຂອງຈຳນວນໜ່ວຍທີ່ຍັງຄ້າງໃນເດືອນກ່ອນ

5.1.1.2. ໜ່ວຍເຊກອງ

5.1.1.2.1. ແກ້ໄຂໜີ້ຄ້າງເກີນ 90 ວັນໃຫ້ໄດ້ 5ຄົນໃນແຕ່ລະເດືອນ

5.1.2. ສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ລ້າງໜີ້ສູນເກີນ 0.1% ທຽບກັບສຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ ໃນທ້າຍໄຕມາດ 2 ແລະ ໄຕມາດ 4

5.1.2.1. ພະແນກບໍລິການ

5.1.2.1.1. ຕິດຕາມແກ້ໄຂປີດບັນຊີໃຫ້ໄດ້ 6 ຄົນພາຍໃນທ້າຍໄຕຣມາດທີ 1 ເປັນຢ່າງນ້ອຍ

5.1.2.1.2. ເກັບຄືນໜີ້ສູນທີ່ຍັງຄ້າງໃຫ້ໄດ້ 19.000.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ

5.1.2.2. ໜ່ວຍເຊກອງ

5.1.2.2.1. ເກັບກູ້ຄືນໜີ້ສູນໃຫ້ໄດ້ 2,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ

5.1.2.3. ໜ່ວຍອັດຕະປື

5.1.2.3.1. ເກັບ​ຄືນ​ໜີ້​ສູນ​ໃຫ້​ໄດ້​ 9,000,000 ກີບ​ ໃນ 1 ໄຕ​ມາດ

5.1.3. ພະແນກບໍລິການ

5.1.3.1. ສົ່ງໃບມອບສີດຕັດເງິນຜ່ານລະບົບໂອໂຕ້ເດວິດໃຫ້ໄດ້ 90% ຂອງລູກຄ້າ ATM ຂອງທະນາຄານການຄ້າເທົ່າກັບ 974 ຄົນໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍໄຕຣມາດ 1

5.2. ເກັບຄືນໜີ້ສູນໃຫ້ໄດ້ 15ລ້ານ/ເດືອນ

5.3. ສ້າງແຜນຄາດຄະເນໜີ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜີ້ສູນ ສຳເລັດພາຍໃນເດືອນມັງກອນ. ສຳລັບ ເດືອນ ມິຖຸນາ

6. ຝຶກທັກສະ ແລະ ແນະນຳກົນໄກການບໍລິຫານຜົນງານແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ບັນດາຄະນະພະແນກສຳເລັດໃນໄຕມາດ 01

7. ກຳນົດ KPI Inventory ສຳເລັດໄຕມາດ1

7.1. ສຳຫຼວດຕົວຊີ້ວັດຫຼັກຂອງແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານໃຫ້ສຳເລັດໃນເດືອນມັງກອນ

7.2. ສ້າງເຄື່ອງມືການເກັບກຳຕົວຊີ້ວັດ kpi ຫຼັກຂອງແຕ່ລະຕຳແໜ່ງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນເດືອນກຸມພາ

8. ສ້າງ Pulse survey ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານ

8.1. ສ້າງຄຳຖາມໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພຶ້ນຖານຂອງປີ 2019 ພາຍໃນເດືອນກຸມພາ

8.2. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານຕອບແບບສອບຖາມໃຫ້ໄດ້ 80% ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ

9. ກຳນົດຕົວຊີວັດມາດຕະຖານສຳລັບວັດປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານຂອງອົງກອນ

9.1. ກຳນົດນິຍາມ ຂອງຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບ ທັງ3 ຕົວ

9.2. ກຳນົດລາຍຈ່າຍຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນອອກໃຫ້ຊັດເຈນໃນບົດແນະນຳການນຳໃຊ້ເງິນແຮຮ່ວງບໍລິຫານ ສຳເລັດໃນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນມັງກອນ

9.3. ກຳນົດວີທີີການວັດແທກ ແລະ ວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂອງ 3 ຕົວຊີ້ວັດ

10. ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຫຼັກທາງດ້ານການເງິນ

11. ສ້າງແຜນຄາດຄະເນທາງການເງິນ ທັງ 3ແຜນ

11.1. ລວບລວມຂໍ້ມູນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ5ພາກສ່ວນ ໃຫ້ໄດ້ 4ພາກສ່ວນ ພາຍໃນ ເດືອນ ມັງກອນ

11.2. ສ້າງແບບຟອມຂອງແຜນຄາດຄະເນທາງການເງິນ ສຳເລັດ 2 ແຜນ (ງົບປະມານແລະກະແສເງິນສົດ)

11.3. ສ້າງແຜນຄາດຄະແນທາງການເງິນ ສຳເລັດ 2 ແຜນ( ກະແສເງິນສົດແຜນງົບປະມານ) ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນດືອນມັງກອນ

12. ການເຄື່ອນຍ້າຍລະບົບ Corebanking

12.1. ແຜນໃນການຮອງຮັບການເຄື່ອນຍ້າຍລະບົບ Corebanking ພາຍໃນເດືອນມັງກອນ

13. ຕິດຕາມ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອໂດຍໃຊ້ບົດບັນທຶກຄວາມສ່ຽງ

13.1. ສ້າງບົດບັນທຶກຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊື່ອໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນໄຕມາດ.