Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt hành chính của quản lý thị trường

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt hành chính của quản lý thị trường by Mind Map: Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt hành chính của quản lý thị trường

1. I. Quy định chung

1.1. 2. Đối tượng áp dụng

1.2. 3. Nguyên tắc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính

2. II. Đối tượng, nội dung, hình thức, căn cứ, thẩm quyền kiểm tra và tổ kiểm tra

2.1. 4. Đối tượng và nội dung kiểm tra

2.2. 5. Hình thức và căn cứ kiểm tra

2.3. 6. Thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra

2.4. 7. Tổ kiểm tra

2.5. 8. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan QLTT có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra

2.6. 9. Trách nhiệm của công chức QLTT của Tổ kiểm tra và những người tham gia giúp việc Tổ kiểm tra

3. III. Xây dựng, phê duyệt, ban hành kế hoạch kiểm tra

3.1. 10. Xây dựng kế hoạch kiêm tra

3.2. 11. Xây dựng, phê duyệt hoặc ban hành kế hoạch kiểm tra của QLTT

3.3. 12. Xây dựng, phê duyệt hoặc ban hành kế hoạch kiểm tra của Chi cục QLTT

3.4. 13. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch kiểm tra của đội QLTT

4. IV. Tiếp nhận, xử lý thông tin và xây dựng phương án kiểm tra đột xuất

4.1. 14. Thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật để kiểm tra đột xuất

4.2. 1. Phạm vi áp dụng

4.3. 15. Tiếp nhận và xử lý thông tin

4.4. 16. Trường hợp kiểm tra ngay

4.5. 17. Tổ chức thẩm tra, xác minh thông tin

4.6. 18. Xử lý kết quả thẩm tra, xác minh thông tin

4.7. 19. Phương án kiểm tra

4.8. 20. Bảo mật thông tin

5. V. Trình tự, thủ tục kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính

5.1. 21. Ban hành quyết định kiểm tra

5.2. 22. Thực hiện quyết định kiểm tra

5.3. 23. Xử lý nội dung kiểm tra phát sinh trong quá trình kiểm tra

5.4. 24. Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính

5.5. 25.Xử lý kết quả kiểm tra

5.6. 26. Thẩm tra, xác minh, thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ kiểm tra

5.7. 27. Xử phạt vi phạm hành chính

5.8. 28. Thủ tục chuyển giao vụ việc vi phạm hành chính cho cơ quan có thẩm quyền của ngành khác

5.9. 29. Thủ tục chuyển giao vụ việc vi phạm hành chính trong nội bộ cơ quan QLTT

5.10. 30. Thủ tục trình vụ việc vi phạm hành chính

5.11. 31. Thủ tục tiếp nhận, thụ lý vụ việc vi phạm hành chính do cơ quan nhà nước khác chuyển giao cho cơ quan QLTT

5.12. 32. Quản lý, lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính

6. VI. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

6.1. 33. Quy định chung về áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính

6.2. 34. Ban hành quyết định khám người theo thủ tục hành chính và khám nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính

6.3. 35. Phương án tổ chức khám

6.4. 36. Trình tự, thủ tục thực hiện quyết định khám và xử lý kết quả khám

7. VII. Điều khoản thi hành

7.1. 37. Trách nhiệm thực hiện

7.2. 38. Hiệu lực thi hành