ESCENARIS FORMATIUS

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ESCENARIS FORMATIUS by Mind Map: ESCENARIS FORMATIUS

1. USOS DE LES TIC A LA PRÀCTICA DOCENT

1.1. TIC com instrument de mediació entre alumnes i contingut

1.1.1. relacions triangle interactiu: alumne-contingut

1.2. TIC com instrument de representació i comunicació de significats sobre tasques d'ensenyament o aprenentatge per part de professors i/o alumnes

1.2.1. relacions triangle interactiu: professor-alumne a través de presentació i representació de contingut

1.3. TIC i avaluació

1.3.1. relacions triangle interactiu: professor-alumne-contingut centrat en seguiment i regulació

1.4. TIC com instrument de configuració d'emtorns d'aprenentatge

1.4.1. relacions triangle interactiu: tot el triangle es recrea a través de les TIC

2. DISSENY TECNO-PEDAGÒGIC

2.1. INTERACTIVITAT

2.1.1. tecnològica potencial

2.1.1.1. indicadors rellevant de les potencialitats dels recursos disponibles

2.1.2. tecnològica real

2.1.2.1. indicadors efectius de l'ús rellvant que professors i alumnes fan dels recursos dispponibles

2.1.3. pedagògica potencial

2.1.3.1. indicadors rellevants de les formes d'organització de l'activitat conjunta que professors-alumnes fan al voltant dels continguts previstes en el disseny i planificació

2.1.4. pedagògica real

2.1.4.1. indicadors rellevants sobre la manera com professors i alumnes s'organitzen en l'activitat conjunta al voltant dels continguts i tasques

2.2. TRIANGLE INTERACTIU

2.2.1. CONTINGUT

2.2.1.1. format

2.2.1.2. tipus

2.2.1.3. distribució

2.2.2. PROFESSOR

2.2.2.1. ajuda segons necessitats individuals alumnes

2.2.2.2. guia, tutor

2.2.2.3. coalumne

2.2.2.4. comunica altes expectatives

2.2.3. ALUMNE

2.2.3.1. rol actiu

2.2.3.2. facilitador aprenentatge col·lectiu

2.2.3.3. ajut companys a construir coneixement

2.3. COMPETÈNCIES

2.3.1. Coneixements

2.3.1.1. Pedagògic

2.3.1.2. Tecnològic

2.3.1.3. Tecnopedagògic

2.3.2. Habilitats

2.3.2.1. Del professor

2.3.2.1.1. Moderar

2.3.2.1.2. Guiar

2.3.2.1.3. Orientar

2.3.2.2. De l'alumne

2.3.2.2.1. Resoldre problemes

2.3.2.2.2. Ser creatiu

2.3.2.2.3. Autoaprenentatge

2.3.2.3. D'amdós

2.3.2.3.1. Crear i compartir coneixement

2.3.2.3.2. Emprar eines

2.3.2.3.3. Analitzar

2.3.2.3.4. Comunicar-se

2.3.2.3.5. Sintetitzar

2.3.2.3.6. Planificar

2.3.3. Actituds

2.3.3.1. Gestió de la informació

2.3.3.1.1. Ser analítics i crítics, cercar amb criteri, gestionar i respectar drets d'autor,tenir cura de la correcció formal, estructurar els continguts

2.3.3.2. Cura dels dispositius digitals

2.3.3.2.1. Fer còpia de seguretat dels contiguts, evitar difusió de programari malintencionat

2.3.3.3. Aprenentatge

2.3.3.3.1. Autoformar-se, tenir curiositat, formar-se durant tota la vida

2.3.3.4. Comunicació en xarxa

2.3.3.4.1. Ser oberts, emprar un to respectuós, estructurar les idees amb claretat

3. DISSENY TECNOLÒGIC

3.1. Eines TIC

3.1.1. eines de comunicació

3.1.2. Contingut d'aprenentatge

3.1.3. dipòsit de continguts

3.1.4. eines de cerca

3.1.5. instrument cognictiu

3.1.6. amplificadors de l'actuació docent

3.1.7. instruments de seguiment i control

3.1.8. instruments d'avaluació del procés

3.1.9. instruments d'avaluació del resultat

3.1.10. eines de col.laboració

4. DISSENY PROJECTE EDUCATIU EN LÍNIA

4.1. DISSENY

4.1.1. marc teòric i metodològic

4.1.2. objectius

4.1.3. temps

4.1.4. activitats d'aprenentatge

4.1.5. potencialitats i limitacions de l'EVA

4.1.6. recursos tecnològics disponibles i les sevespotencialitats

4.1.7. analitzar el material didàctic o recurs d'aprenentatge des de diferents punts de vista

4.1.7.1. disciplinari

4.1.7.2. metodològic

4.1.7.3. tecnològic

4.1.8. edat i nivell educatiu dels alumnes

4.1.9. avaluació

4.2. DESENVOLUPAMENT

4.3. AVALUACIÓ

4.3.1. INICIAL

4.3.2. FORMATIVA

4.3.3. SUMATIVA

5. DISSENY PEDAGÒGIC

5.1. MODELS TEÒRICS

5.1.1. CONSTRUCTIVISME

5.1.1.1. La construcció del coneixement

5.1.1.1.1. a destacar

5.1.1.2. Aprenentatge significatiu (construcció, experimentació, interacció)

5.1.1.2.1. es dóna quan

5.1.1.3. Rol actiu de l'estudiant. Docent com a guia. Interacció de caràcter col·laboratiu.

5.1.2. CONDUCTISME

5.1.2.1. L'enfortiment de les respostes

5.1.2.2. Aprenentatge com a adquisició de noves conductes o comportaments (estímul, resposta, reforços)

5.1.2.3. Rol estudiant passiu que rep els coneixements del docent.

5.1.3. COGNITIVISME

5.1.3.1. El processament de la informació

5.1.3.2. Aprenentatge com a adquisició de coneixements

5.1.3.3. Es considera quins coneixements disposa l'alumne i s'incorpora allò nou a les seves estructures ja existents de coneixement. El docent és el responsable que l'alumne rebi la informació de manera òptima, organitzada i significativa.

5.1.4. CONECTIVISME

5.1.4.1. La construcció a partir de la connexió entre nodes o fonts d'informació

5.1.4.2. L'aprenentatge "és" la xarxa.

5.1.4.3. L'estudiant s'interrelaciona amb nodes o fons d'informció i decideix què i com aprèn. Docent com referent important al qual l'alumne recórrer quan ho considera important. Interacció molt fluïda.

5.2. MODALITAT FORMATIVA

5.2.1. PRESENCIAL

5.2.1.1. contacte cara a cara habitual

5.2.1.2. instrucció a l'aula

5.2.1.3. centrat en classe magistral

5.2.1.4. sentit de comunitat menys fort que en modalitat semipresencial

5.2.1.5. menys connectivitat que en cursos semipresencials

5.2.2. BLENDED LEARNIG

5.2.2.1. es manté cert contacte cara a cara

5.2.2.2. instrucció a l'aula i online

5.2.2.3. centrat en l'aprenentatge de l'alumne

5.2.2.4. més connectivitat que en cursos tradicionals i a distància

5.2.2.5. fort sentiment de comunitat ja que es manté cert contacte cara a cara

5.2.3. VIRTUAL

5.2.3.1. pèrdua total del contacte cara a cara

5.2.3.2. instrucció exclusivament online

5.2.3.3. centrat en l'aprenentatge de l'alumne

5.2.3.4. menys connectivitat que en cursos semipresencials

5.2.3.5. sentit de comunitat fort si l'alumne és: independent, sopurt familiar, automotivat,organitzat, pensament crític.

6. CARACTERÍSTIQUES DELS ENTORNS SIMBÒLICS BASATS EN TIC I POTENCIALITATS PER L'APRENENTATGE

6.1. Formalisme

6.2. Interactivitat

6.3. Dinamisme

6.4. Multimèdia

6.5. Hipermèdia

6.6. Connectivitat