Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ESCENARIS FORMATIUS by Mind Map: ESCENARIS FORMATIUS
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ESCENARIS FORMATIUS

PAC 5 - Mapa conceptual col·laboratiu Grup: Coral·lí Jou, Maria Riau, Gemma Vallés,  Maria José Vivancos. Escenaris Formatius i Docència Basats en TIC. Consultora: Margarida Romero Master en e-TIC Desembre 2010

USOS DE LES TIC A LA PRÀCTICA DOCENT

TIC com instrument de mediació entre alumnes i contingut

TIC com instrument de representació i comunicació de significats sobre tasques d'ensenyament o aprenentatge per part de professors i/o alumnes

TIC i avaluació

TIC com instrument de configuració d'emtorns d'aprenentatge

DISSENY PROJECTE EDUCATIU EN LÍNIA

DISSENY

DESENVOLUPAMENT

AVALUACIÓ

DISSENY PEDAGÒGIC

MODELS TEÒRICS

En el món de l'educació hi ha diversos paradigmes teòries que intenten explicar des d'una vessant científica com s' adquireix  el coneixement. Cadascuna de les teories presenta els seus trets diferenciadors que poden ser aplicables en entorns diferent, en moments del procés d'aprenentatge diferent i poden ser actualitzades amb l'ús de les noves tecnologies. Les TIC, des de qualsevol dels paradigmes teòrics relacionats, poden afegir valor a les experiències educatives. Aprendre a partir de les TIC constitueix un procés de construcció del coneixement en què l'alumne no reprodueix sinó que reelabora en funció de la seva estructura cognitiva (capacitats, coneixements que posseeix i expectatives). Perquè l'individu aprengui cal que els recursos tecnològics com el disseny instruccional de l'estructura lògica del contingut estigun al servei d'una planificació. I perquè l'aportació sigui significativa, cal fomentar i emmarcar els objectius i els continguts d'aprenentatatge. La manera com s'incloguin les TIC per part del docent determinarà el tipus d'activitat i l'enfocament pedagògic que es vol potenciar i és aquì on tots els paradigmes teòrics hi tenen cabuda.

MODALITAT FORMATIVA

DISSENY TECNO-PEDAGÒGIC

INTERACTIVITAT

TRIANGLE INTERACTIU

COMPETÈNCIES

DISSENY TECNOLÒGIC

Eines TIC

CARACTERÍSTIQUES DELS ENTORNS SIMBÒLICS BASATS EN TIC I POTENCIALITATS PER L'APRENENTATGE

Formalisme

Interactivitat

Dinamisme

Multimèdia

Hipermèdia

Connectivitat