Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ESCENARIS FORMATIUS by Mind Map: ESCENARIS FORMATIUS
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ESCENARIS FORMATIUS

PAC 5 - Mapa conceptual col·laboratiu Grup: Coral·lí Jou, Maria Riau, Gemma Vallés,  Maria José Vivancos. Escenaris Formatius i Docència Basats en TIC. Consultora: Margarida Romero Master en e-TIC Desembre 2010

USOS DE LES TIC A LA PRÀCTICA DOCENT

TIC com instrument de mediació entre alumnes i contingut

relacions triangle interactiu: alumne-contingut

TIC com instrument de representació i comunicació de significats sobre tasques d'ensenyament o aprenentatge per part de professors i/o alumnes

relacions triangle interactiu: professor-alumne a través de presentació i representació de contingut

TIC i avaluació

relacions triangle interactiu: professor-alumne-contingut centrat en seguiment i regulació

TIC com instrument de configuració d'emtorns d'aprenentatge

relacions triangle interactiu: tot el triangle es recrea a través de les TIC

DISSENY PROJECTE EDUCATIU EN LÍNIA

DISSENY

marc teòric i metodològic

objectius

temps

activitats d'aprenentatge

potencialitats i limitacions de l'EVA

recursos tecnològics disponibles i les sevespotencialitats

analitzar el material didàctic o recurs d'aprenentatge des de diferents punts de vista, disciplinari, metodològic, tecnològic

edat i nivell educatiu dels alumnes

avaluació

DESENVOLUPAMENT

AVALUACIÓ

INICIAL

FORMATIVA

SUMATIVA

DISSENY PEDAGÒGIC

MODELS TEÒRICS

En el món de l'educació hi ha diversos paradigmes teòries que intenten explicar des d'una vessant científica com s' adquireix  el coneixement. Cadascuna de les teories presenta els seus trets diferenciadors que poden ser aplicables en entorns diferent, en moments del procés d'aprenentatge diferent i poden ser actualitzades amb l'ús de les noves tecnologies. Les TIC, des de qualsevol dels paradigmes teòrics relacionats, poden afegir valor a les experiències educatives. Aprendre a partir de les TIC constitueix un procés de construcció del coneixement en què l'alumne no reprodueix sinó que reelabora en funció de la seva estructura cognitiva (capacitats, coneixements que posseeix i expectatives). Perquè l'individu aprengui cal que els recursos tecnològics com el disseny instruccional de l'estructura lògica del contingut estigun al servei d'una planificació. I perquè l'aportació sigui significativa, cal fomentar i emmarcar els objectius i els continguts d'aprenentatatge. La manera com s'incloguin les TIC per part del docent determinarà el tipus d'activitat i l'enfocament pedagògic que es vol potenciar i és aquì on tots els paradigmes teòrics hi tenen cabuda.

CONSTRUCTIVISME, La construcció del coneixement, a destacar, Teoria del constructivisme social, Destaca la natrualesa social del coneixement i afirma que el coneixement és construït a través de les interaccions socials i en col·laboració amb els altres, Les TIC afavoreixen i faciliten la construcció social del coneixement: interacció i col·laboració entre diversos i dispersos agents participants en el procés d'ensenyament i aprenentatge, Aprenentatge significatiu (construcció, experimentació, interacció), es dóna quan, Un subjecte interactua amb l'objecte del coneixement, Un subjecte ineractua amb els altres, L'aprenentatge li resulta significatiu a l'individu, L'aprenentatge és col·laboratiu a través de les noves tecnologies, Rol actiu de l'estudiant. Docent com a guia. Interacció de caràcter col·laboratiu.

CONDUCTISME, L'enfortiment de les respostes, Aprenentatge com a adquisició de noves conductes o comportaments (estímul, resposta, reforços), Rol estudiant passiu que rep els coneixements del docent.

COGNITIVISME, El processament de la informació, Aprenentatge com a adquisició de coneixements, Es considera quins coneixements disposa l'alumne i s'incorpora allò nou a les seves estructures ja existents de coneixement. El docent és el responsable que l'alumne rebi la informació de manera òptima, organitzada i significativa.

CONECTIVISME, La construcció a partir de la connexió entre nodes o fonts d'informació, L'aprenentatge "és" la xarxa., L'estudiant s'interrelaciona amb nodes o fons d'informció i decideix què i com aprèn. Docent com referent important al qual l'alumne recórrer quan ho considera important. Interacció molt fluïda.

MODALITAT FORMATIVA

PRESENCIAL, contacte cara a cara habitual, instrucció a l'aula, centrat en classe magistral, sentit de comunitat menys fort que en modalitat semipresencial, menys connectivitat que en cursos semipresencials

BLENDED LEARNIG, es manté cert contacte cara a cara, instrucció a l'aula i online, centrat en l'aprenentatge de l'alumne, més connectivitat que en cursos tradicionals i a distància, fort sentiment de comunitat ja que es manté cert contacte cara a cara

VIRTUAL, pèrdua total del contacte cara a cara, instrucció exclusivament online, centrat en l'aprenentatge de l'alumne, menys connectivitat que en cursos semipresencials, sentit de comunitat fort si l'alumne és: independent, sopurt familiar, automotivat,organitzat, pensament crític.

DISSENY TECNO-PEDAGÒGIC

INTERACTIVITAT

tecnològica potencial, indicadors rellevant de les potencialitats dels recursos disponibles

tecnològica real, indicadors efectius de l'ús rellvant que professors i alumnes fan dels recursos dispponibles

pedagògica potencial, indicadors rellevants de les formes d'organització de l'activitat conjunta que professors-alumnes fan al voltant dels continguts previstes en el disseny i planificació

pedagògica real, indicadors rellevants sobre la manera com professors i alumnes s'organitzen en l'activitat conjunta al voltant dels continguts i tasques

TRIANGLE INTERACTIU

CONTINGUT, format, tipus, distribució

PROFESSOR, ajuda segons necessitats individuals alumnes, guia, tutor, coalumne, comunica altes expectatives

ALUMNE, rol actiu, facilitador aprenentatge col·lectiu, ajut companys a construir coneixement

COMPETÈNCIES

Coneixements, Pedagògic, Tecnològic, Tecnopedagògic

Habilitats, Del professor, Moderar, Guiar, Orientar, De l'alumne, Resoldre problemes, Ser creatiu, Autoaprenentatge, D'amdós, Crear i compartir coneixement, Emprar eines, Analitzar, Comunicar-se, Sintetitzar, Planificar

Actituds, Gestió de la informació, Ser analítics i crítics, cercar amb criteri, gestionar i respectar drets d'autor,tenir cura de la correcció formal, estructurar els continguts, Cura dels dispositius digitals, Fer còpia de seguretat dels contiguts, evitar difusió de programari malintencionat, Aprenentatge, Autoformar-se, tenir curiositat, formar-se durant tota la vida, Comunicació en xarxa, Ser oberts, emprar un to respectuós, estructurar les idees amb claretat

DISSENY TECNOLÒGIC

Eines TIC

eines de comunicació

Contingut d'aprenentatge

dipòsit de continguts

eines de cerca

instrument cognictiu

amplificadors de l'actuació docent

instruments de seguiment i control

instruments d'avaluació del procés

instruments d'avaluació del resultat

eines de col.laboració

CARACTERÍSTIQUES DELS ENTORNS SIMBÒLICS BASATS EN TIC I POTENCIALITATS PER L'APRENENTATGE

Formalisme

Interactivitat

Dinamisme

Multimèdia

Hipermèdia

Connectivitat