Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

METODOLOGIA PROGRAMACIÓ VERTICAL by Mind Map: METODOLOGIA PROGRAMACIÓ
VERTICAL
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

METODOLOGIA PROGRAMACIÓ VERTICAL

Dictats

Origen

Fragments llibre lectura, 2 eso c, 2 eso grup D

l’Almanac del Cordill, amb l’objectiu de donar a conèixer la tradició i la cultura catalana, 3 eso grup D

Llargada

100 paraules com a màxim, 3 eso grup D

10-15 linees, català

Periodicitat

Setmanal, 1 eso, castellà especific

2 per setmana, 2 eso c, 2 eso grup D

2 o 3 per setmana, 2 eso a i b, 3 eso, 4 eso

mínim 1 per setmana mitjana de curs 2 setmanals

Com llegir-lo

Alumne el fa a la pissarra, 2n a 4t eso

Quantes vegades, 1a lectura, dictat, 2a lectura, 2 eso, 3 eso, 4 eso, 1r eso

projectat, 1r eso

Com corregir-lo

Intercanvi papers entre els alumnes, 2n a 4t eso, posar nom corrector, 2 eso c, 2 eso grup D

Corregir text de la pissarra, 1r a 4t eso

no dictar signes puntuació, tots menys grup d

Com millorar

Entre 1 i 9 faltes, Copiar 5 vegades cada paraula, 1 eso

Entre 1 i 10 faltes, Copiar 5 vegades cada paraula, 2n a 4t eso

9 o més faltes, Copiar dues vegades el dictat sencer, 1 eso

10 faltes o més, Copiar 1 vegada el dictat sencer, 2n a 4t eso

Valoració del professor/a

Prendre nota nº errors, 1 eso

Comprovar si nº errors s'incrementa o disminueix, 1 eso

0,5p per falta. Als exàmens, el dictat té un valor de 1,5 o 2p sobre 10 i cada falta resta 0,15, 2 eso c, 2 eso grup D

Als exàmens, el dictat té un valor de 1,5 ó 2p sobre 10 i cada falta resta 0,10 i cada accent 0,05., 3 eso grup D

A cada examen 2 punts corresponen al dictat. A part, els dictats que fan els alumnes a la pissarra els compto un 10% de la nota global. Cada mes recullo un dictat i els compto aproximadament un 5% de la nota global. Es resta un punt per falta els dictats i 0,2 als exàmens., 2n eso a , b, 3r eso , 4t eso

Activitats d'ampliació

exercicis de lèxic que requereixen fer servir el diccionari, 1 eso

expressió escrita : continuar la història o ampliar, variar, aspectes d´ella., 1 eso

Tipologia textual

Llargada

Entre 15 i 20 línies, 1 eso

Textos Narratius

De por, aventures etc., 1 eso, 1 eso

Textos Dialogats i Cartes

De vacances, aconteixements socials apareguts en els mitjans de comunicació, celebracions, etc., 1 eso

Textos Descriptius

1 eso

teoria + exercicis llibre, 2 eso c, 2 eso grup D

Textos Expositius

teoria + exercicis llibre, 2 eso c, 2 eso grup D

Textos Argumentatius

teoria + exercicis llibre + escollir 1 tema de 3 possibles i elaborar un text recollit pel professor i que serà nota de procediments, 2 eso c, 2 eso grup D

Aprofitant les lectures, 3 eso grup D

Noticia

Aprofitant les lectures, 3 eso grup D

Article d'opinió

Aprofitant les lectures, 3 eso grup D

Crònica

Aprofitant les lectures, 3 eso grup D

Entrevista

Aprofitant les lectures, 3 eso grup D

Explicació de les tipologies textuals del llibre i aplicació dels exercicis proposats.

2n eso a , b, 3r eso , 4t eso

Cada mes els passo un text i han de fer la comprensió lectora. Cada text correspon a una tipologia de text treballat. Aquesta nota correspon aproximadament a un 10% dels exànens.

2n eso a , b, 3r eso , 4t eso

Lectures

1r llibre pauta lectura, 2n aula,3r casa

On es fan

A l'aula, 1 eso, castellà

A casa + lectura de resums a l'aula, 2 eso c

A casa + lectura de resums a l'aula + lectura a l'aula, 2 eso grup D

A casa, 1r, 2 eso a, b, 3 eso , 4t eso

periodicitat

1 hora a la setmana, 1 eso, 2 eso grup D

30 minuts setmanals, 2 eso c

5 i 6 sessions per llibre

Com es fan

Fraccionades per capitols, 1 eso

Pautem una sèrie d’entregues dels resums dels capítols. Depenent de la quantitat de capítols i de si són curts o llargs es fan més o menys entregues., 2 eso c, 2 eso grup D, 3 eso grup D

Alexandra. No fer resums. Respondre a 60 preguntes i entregar un dossier amb les respostes., 2 eso grup D

A cada sessió es realitza una dinàmica diferent potenciant la participació i l’expressió oral. 1a Es llegeix el primer capítol i es parla de què pot tractar el llibre. 2a El concurs: Per grups es treballen diferents preguntes que després realitzaran als altres grups. 3a Joc del rol: Se’ls hi assigna un personatge del llibre i han de respondre a preguntes que els hi fan els companys. 4a La notícia: Cada grup ha de confeccionar una notícia i explicar-la a la resta de companys com si fossin locutors de ràdio o televisió. 5a Interpretació: Realitzen el paper de diferents personatges i improvisen un diàleg a partir dels continguts dels diferents capítols. 6a Fem de periodistes: Per grups treballen com si fossin periodistes i realitzen la crònica de determinats fets combinant la informació i l’opinió personal., 3 eso grup D

es comenten a l’aula: argument, personatges, tècniques narratives, lectures de fragments…, 2n eso a , b, 3r eso , 4t eso

Valoració del professor/a

Treball individual sobre l´argument, els personatges, intenció...i altres aspectes literaris, 1 eso

Control de comprovació de la lectura, 1r a 4t eso

nota dels resums, 2 eso c, 2 eso grup D, 3 eso grup D

Recull i valoració de feines demanades que demostrin la lectura dels capítols pautats. Demostració oral del seguiment de la lectura. Les lectures corresponen a un 30% de la nota global., 2n eso a , b, 3r eso , 4t eso

Avaluació

Procediments

Valoració, 40 % del total

Què inclouen, Dictats, Tipologia textual, Lectures

30%, nota de procediments: aplicació dels conceptes, dictats, activitats diàries, activitats de les lectures, activitats d’aula virtual, redactats. 40%, nota de conceptes: definicions, lèxic, domini dels continguts teòrics. 30%, nota d’actitud: realització de les feines, participació a classe, presentació de les feines i de la llibreta, aprofitament del temps de classe i dedicació a l’estudi.

1 eso

50%, nota de procediments. 30%, nota de conceptes. 20%, nota d’actitud.

2 eso