METODOLOGIA PROGRAMACIÓ VERTICAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
METODOLOGIA PROGRAMACIÓ VERTICAL by Mind Map: METODOLOGIA PROGRAMACIÓ VERTICAL

1. Dictats

1.1. Origen

1.1.1. Fragments llibre lectura

1.1.1.1. 2 eso c

1.1.1.2. 2 eso grup D

1.1.2. l’Almanac del Cordill, amb l’objectiu de donar a conèixer la tradició i la cultura catalana

1.1.2.1. 3 eso grup D

1.2. Llargada

1.2.1. 100 paraules com a màxim

1.2.1.1. 3 eso grup D

1.2.2. 10-15 linees

1.2.2.1. català

1.3. Periodicitat

1.3.1. Setmanal

1.3.1.1. 1 eso

1.3.1.1.1. castellà especific

1.3.2. 2 per setmana

1.3.2.1. 2 eso c

1.3.2.2. 2 eso grup D

1.3.3. 2 o 3 per setmana

1.3.3.1. 2 eso a i b

1.3.3.2. 3 eso

1.3.3.3. 4 eso

1.3.4. mínim 1 per setmana mitjana de curs 2 setmanals

1.4. Com llegir-lo

1.4.1. Alumne el fa a la pissarra

1.4.1.1. 2n a 4t eso

1.4.2. Quantes vegades

1.4.2.1. 1a lectura

1.4.2.1.1. dictat

1.4.3. projectat

1.4.3.1. 1r eso

1.5. Com corregir-lo

1.5.1. Intercanvi papers entre els alumnes

1.5.1.1. 2n a 4t eso

1.5.1.2. posar nom corrector

1.5.1.2.1. 2 eso c

1.5.1.2.2. 2 eso grup D

1.5.2. Corregir text de la pissarra

1.5.2.1. 1r a 4t eso

1.5.3. no dictar signes puntuació

1.5.3.1. tots menys grup d

1.6. Com millorar

1.6.1. Entre 1 i 9 faltes

1.6.1.1. Copiar 5 vegades cada paraula

1.6.1.1.1. 1 eso

1.6.2. Entre 1 i 10 faltes

1.6.2.1. Copiar 5 vegades cada paraula

1.6.2.1.1. 2n a 4t eso

1.6.3. 9 o més faltes

1.6.3.1. Copiar dues vegades el dictat sencer

1.6.3.1.1. 1 eso

1.6.4. 10 faltes o més

1.6.4.1. Copiar 1 vegada el dictat sencer

1.6.4.1.1. 2n a 4t eso

1.7. Valoració del professor/a

1.7.1. Prendre nota nº errors

1.7.1.1. 1 eso

1.7.2. Comprovar si nº errors s'incrementa o disminueix

1.7.2.1. 1 eso

1.7.3. 0,5p per falta. Als exàmens, el dictat té un valor de 1,5 o 2p sobre 10 i cada falta resta 0,15

1.7.3.1. 2 eso c

1.7.3.2. 2 eso grup D

1.7.4. Als exàmens, el dictat té un valor de 1,5 ó 2p sobre 10 i cada falta resta 0,10 i cada accent 0,05.

1.7.4.1. 3 eso grup D

1.7.5. A cada examen 2 punts corresponen al dictat. A part, els dictats que fan els alumnes a la pissarra els compto un 10% de la nota global. Cada mes recullo un dictat i els compto aproximadament un 5% de la nota global. Es resta un punt per falta els dictats i 0,2 als exàmens.

1.7.5.1. 2n eso a , b, 3r eso , 4t eso

1.8. Activitats d'ampliació

1.8.1. exercicis de lèxic que requereixen fer servir el diccionari

1.8.1.1. 1 eso

1.8.2. expressió escrita : continuar la història o ampliar, variar, aspectes d´ella.

1.8.2.1. 1 eso

2. Tipologia textual

2.1. Llargada

2.1.1. Entre 15 i 20 línies

2.1.1.1. 1 eso

2.2. Textos Narratius

2.2.1. De por, aventures etc.

2.2.1.1. 1 eso

2.2.1.1.1. 1 eso

2.3. Textos Dialogats i Cartes

2.3.1. De vacances, aconteixements socials apareguts en els mitjans de comunicació, celebracions, etc.

2.3.1.1. 1 eso

2.4. Textos Descriptius

2.4.1. 1 eso

2.4.2. teoria + exercicis llibre

2.4.2.1. 2 eso c

2.4.2.2. 2 eso grup D

2.5. Textos Expositius

2.5.1. teoria + exercicis llibre

2.5.1.1. 2 eso c

2.5.1.2. 2 eso grup D

2.6. Textos Argumentatius

2.6.1. teoria + exercicis llibre + escollir 1 tema de 3 possibles i elaborar un text recollit pel professor i que serà nota de procediments

2.6.1.1. 2 eso c

2.6.1.2. 2 eso grup D

2.6.2. Aprofitant les lectures

2.6.2.1. 3 eso grup D

2.7. Noticia

2.7.1. Aprofitant les lectures

2.7.1.1. 3 eso grup D

2.8. Article d'opinió

2.8.1. Aprofitant les lectures

2.8.1.1. 3 eso grup D

2.9. Crònica

2.9.1. Aprofitant les lectures

2.9.1.1. 3 eso grup D

2.10. Entrevista

2.10.1. Aprofitant les lectures

2.10.1.1. 3 eso grup D

2.11. Explicació de les tipologies textuals del llibre i aplicació dels exercicis proposats.

2.11.1. 2n eso a , b, 3r eso , 4t eso

2.12. Cada mes els passo un text i han de fer la comprensió lectora. Cada text correspon a una tipologia de text treballat. Aquesta nota correspon aproximadament a un 10% dels exànens.

2.12.1. 2n eso a , b, 3r eso , 4t eso

3. Lectures

3.1. 1r llibre pauta lectura, 2n aula,3r casa

3.2. On es fan

3.2.1. A l'aula

3.2.1.1. 1 eso

3.2.1.1.1. castellà

3.2.2. A casa + lectura de resums a l'aula

3.2.2.1. 2 eso c

3.2.3. A casa + lectura de resums a l'aula + lectura a l'aula

3.2.3.1. 2 eso grup D

3.2.4. A casa

3.2.4.1. 1r, 2 eso a, b, 3 eso , 4t eso

3.3. periodicitat

3.3.1. 1 hora a la setmana

3.3.1.1. 1 eso

3.3.1.2. 2 eso grup D

3.3.2. 30 minuts setmanals

3.3.2.1. 2 eso c

3.3.3. 5 i 6 sessions per llibre

3.4. Com es fan

3.4.1. Fraccionades per capitols

3.4.1.1. 1 eso

3.4.2. Pautem una sèrie d’entregues dels resums dels capítols. Depenent de la quantitat de capítols i de si són curts o llargs es fan més o menys entregues.

3.4.2.1. 2 eso c

3.4.2.2. 2 eso grup D

3.4.2.3. 3 eso grup D

3.4.3. Alexandra. No fer resums. Respondre a 60 preguntes i entregar un dossier amb les respostes.

3.4.3.1. 2 eso grup D

3.4.4. A cada sessió es realitza una dinàmica diferent potenciant la participació i l’expressió oral. 1a Es llegeix el primer capítol i es parla de què pot tractar el llibre. 2a El concurs: Per grups es treballen diferents preguntes que després realitzaran als altres grups. 3a Joc del rol: Se’ls hi assigna un personatge del llibre i han de respondre a preguntes que els hi fan els companys. 4a La notícia: Cada grup ha de confeccionar una notícia i explicar-la a la resta de companys com si fossin locutors de ràdio o televisió. 5a Interpretació: Realitzen el paper de diferents personatges i improvisen un diàleg a partir dels continguts dels diferents capítols. 6a Fem de periodistes: Per grups treballen com si fossin periodistes i realitzen la crònica de determinats fets combinant la informació i l’opinió personal.

3.4.4.1. 3 eso grup D

3.4.5. es comenten a l’aula: argument, personatges, tècniques narratives, lectures de fragments…

3.4.5.1. 2n eso a , b, 3r eso , 4t eso

3.5. Valoració del professor/a

3.5.1. Treball individual sobre l´argument, els personatges, intenció...i altres aspectes literaris

3.5.1.1. 1 eso

3.5.2. Control de comprovació de la lectura

3.5.2.1. 1r a 4t eso

3.5.3. nota dels resums

3.5.3.1. 2 eso c

3.5.3.2. 2 eso grup D

3.5.3.3. 3 eso grup D

3.5.4. Recull i valoració de feines demanades que demostrin la lectura dels capítols pautats. Demostració oral del seguiment de la lectura. Les lectures corresponen a un 30% de la nota global.

3.5.4.1. 2n eso a , b, 3r eso , 4t eso

4. Avaluació

4.1. Procediments

4.1.1. Valoració

4.1.1.1. 40 % del total

4.1.2. Què inclouen

4.1.2.1. Dictats

4.1.2.2. Tipologia textual

4.1.2.3. Lectures

4.2. 30%, nota de procediments: aplicació dels conceptes, dictats, activitats diàries, activitats de les lectures, activitats d’aula virtual, redactats. 40%, nota de conceptes: definicions, lèxic, domini dels continguts teòrics. 30%, nota d’actitud: realització de les feines, participació a classe, presentació de les feines i de la llibreta, aprofitament del temps de classe i dedicació a l’estudi.

4.2.1. 1 eso

4.3. 50%, nota de procediments. 30%, nota de conceptes. 20%, nota d’actitud.

4.3.1. 2 eso