Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

METODOLOGIA PROGRAMACIÓ VERTICAL by Mind Map: METODOLOGIA PROGRAMACIÓ VERTICAL
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

METODOLOGIA PROGRAMACIÓ VERTICAL

Dictats

Origen

Llargada

Periodicitat

Com llegir-lo

Com corregir-lo

Com millorar

Valoració del professor/a

Activitats d'ampliació

Tipologia textual

Llargada

Textos Narratius

Textos Dialogats i Cartes

Textos Descriptius

Textos Expositius

Textos Argumentatius

Noticia

Article d'opinió

Crònica

Entrevista

Explicació de les tipologies textuals del llibre i aplicació dels exercicis proposats.

Cada mes els passo un text i han de fer la comprensió lectora. Cada text correspon a una tipologia de text treballat. Aquesta nota correspon aproximadament a un 10% dels exànens.

Lectures

1r llibre pauta lectura, 2n aula,3r casa

On es fan

periodicitat

Com es fan

Valoració del professor/a

Avaluació

Procediments

30%, nota de procediments: aplicació dels conceptes, dictats, activitats diàries, activitats de les lectures, activitats d’aula virtual, redactats. 40%, nota de conceptes: definicions, lèxic, domini dels continguts teòrics. 30%, nota d’actitud: realització de les feines, participació a classe, presentació de les feines i de la llibreta, aprofitament del temps de classe i dedicació a l’estudi.

50%, nota de procediments. 30%, nota de conceptes. 20%, nota d’actitud.