ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก สิ่งมีชีวิต และมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก สิ่งมีชีวิต และมนุษย์ by Mind Map: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก สิ่งมีชีวิต และมนุษย์

1. โลกและสิ่งมีชีวิต

1.1. แนวคิดเกี่ยวกับกำเนิดโลก

1.1.1. จักรวาล -> กาแล็กซี่ ->  ระบบสุริยะ -> ดาวเคราะห์

1.1.2. Big bang พลังงานชนกันแล้วระเบิดออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งกลับไปเป็นพลังงานเหมือนดิม แต่พลังงานอีกส่วนเป็นสสาร และทำให้เกิดเอกภพ เมื่อเวลาผ่านไป สสารโน่มถ่วงเข้าหากันจนเกิดเป็นกาแล็กซี่ และระบบดาว ซึ่งโลกก็คือดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

1.2. แนวคิดเกี่ยวกับกำเนิดสิ่งมีชีวิต

1.2.1. Aristotle => สิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต (ตายหนอนขึ้น)

1.2.2. Jean Baptiste   => เสื้อ + ข้าวสาร = หนู (สนับสนุน Aristotle )

1.2.3. Francesco redi   => แย้งทฤษฎีของ Aristotle  เนื้อปิด (ไม่มีหนอน) / เนื้อเปิด (มีหนอนเพราะแมลงวัน)

1.2.4. Anton Van   => มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในอสุจิ

1.2.5. Louis Paster (ล้มล้าง) => สิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบในปัจจุบันเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่เกิดก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว

1.3. แนงทางศึกษาจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต

1.3.1. 1. การตรวจสอบทางธรณีวิทยา - ซากดึกดำบรรพ์ (ซากแบคทีเรียแก่ที่สุด)

1.3.2. 2. การทดลองในห้องปฎิบัติการ - ตอนที่โลกไม่มีชั้นโอโซน สารประกอบอินทรีย์ (ชิ้นเนื้อที่มีชีวิต) เกิดจาก ไอน้ำ + แก้สพิษ + ประกายไฟ (ฝนตกแล้วเกิดฟ้าแลบ/ฟ้าผ่า)

1.4. ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต

1.4.1. ลักษณะที่สำคัญที่สุด = การสืบพันธุ์

1.4.2. หน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต = เซลล์ -> เนื้อเยื่อ -> อวัยวะ -> ระบบ -> ร่างกาย

1.4.3. คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก (ได้จากการกิน / อาหารที่กิน )

1.4.4. 1. มีระบบโครงสร้างที่แน่นอนเฉพาะเจาะจง 2. มีกระบวนการเจริญเติบโต มีอายุขัย และขนาดจำกัด 3. มีความต้องการสารอาหารและพลังงาน 4. มีระบบทางพันธุกรรมและการสืบพันธุ์ 5. มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง 6. มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การปรับตัวให้เข้ากัน 7. สิ่งแวดล้อมและการผ่าเหล่า

2. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

2.1. ความหมายของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

2.1.1. เปลี่ยนแปลงที่ละน้อย เป็นเวลานาน ต่างจากเดิมมาก

2.2. ทฤษฎีสนับสนุนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

2.2.1. 1. Lamarck's Theory => การใช้และไม่ได้ใช้อวัยวะ 2. Malthus's Theory => เรขาคณิต ( จำนวนอาหารและความจำเป็น ) 3. ทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ  => Darwin's Theory 4. Weismann's Therory => เซลล์สืบพันธุ์ (ลูกเหมือนพ่อแม่) 5. De Vries Therory => การผ่าเหล่า (กลายพันธุ์) 6. ทฤษฎีสมัยใหม่ (เกรเกอ เมนเดล / เดอฟรีส / ดาร์วิน

2.3. หลักฐานสนับสนุนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

2.3.1. 1. หลักฐานทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ (สัตว์เดิม ตัวเดิม แต่ต่างที่ช่วงเวลา ) 2. หลักฐานทางสัญฐานวิทยา - โครงสร้างอวัยวะภายในของสัตว์มาเปนียบเทียบ (สัตว์บางชนิด ดูการเรียงตัวของอวัยวะภายใน โครงกระดูกเรียงตัวคล้ายกันคือพี่น้อง) 3. หลักฐานจากคัพภะวิทยา - ตัวอ่อน (เอ็มบริโอ) 4.หลักฐานทางสรีรวิทยา - ผลผลิตของเซลล์ เช่น ฮอโมน 5. หลักฐานทางภูมิศาสตร์ - ที่อยู่บนพื้นที่เดียวกัน จะมีรูปร่างคล้ายคลึงกัน 6. หลักฐานจากการเลี้ยง - มนุษย์สามารถเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์จนมีพันธุ์ ดังนั้นในธรรมชาติที่จะเกิดวิวัฒนาการได้เอง 7.หลักฐานทางพันธุกรรม - DNA

3. วิวัฒนาการมนุษย์

3.1. สมมติฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการมนุษย์

3.1.1. ปากปลากลม (กระดูกสันหลังตัวแรก)

3.1.2. มนุษย์ คือ ไพรเมทมี 2 กลุ่ม

3.1.2.1. 1.โพรซิเมียน (ไม่คล้ายมนุษย์)

3.1.2.1.1. ลิงลม/นางอาย/กระแต/ลิงทารเซีย

3.1.2.2. 2. แอนโทรพอยด์ (คล้ายมนุษย์)

3.1.2.2.1. 2.1 ลิงมีหาง

3.1.2.2.2. 2.2 ลิงไม่มีหาง

3.1.3. วิวัฒนาการของมนุษย์จากซากดึกดำบรรพ์

3.1.3.1. โปรคอนเซา แอฟริกานัส

3.1.3.1.1. ต้นตระกูลลิงไม่มีหางและมนุษย์

3.1.3.2. รามาพิเทคัส

3.1.3.2.1. ลิงไม่มีหางเดินตัวตรง

3.1.3.3. ออสตราโลพิเทคัส

3.1.3.3.1. พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้

3.1.3.3.2. คล้ายลิงที่กินพืช เดิน 2 เท้า คล้าย Ape

3.1.3.4. โฮโมฮาบิลิส

3.1.3.4.1. คล้าย Ape กินพืซ

3.1.3.4.2. อาศัยอยู่กับออสตราโลพิเทคัส

3.1.3.4.3. สร้างเครื่องมือได้

3.1.3.5. โฮโมอิเรกตัส

3.1.3.5.1. เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์โดยตรง

3.1.3.5.2. มนุษย์ชวา ที่อินเดีย

3.1.3.5.3. มนุษย์ปักกิ่ง

3.1.3.6. โฮโมซาเพียน นีแอนเดอทอลเลนซีส

3.1.3.6.1. มีการล่าสัตว์ รู้จักใช้ไฟ หนังสัตว์นุ่งห่ม มีวัฒนธรรมฝังศพ ศิลปะ

3.1.3.7. โฮโมซาเพียนส์ ซาเพียนส์

3.1.3.7.1. คล้ายมนุษย์ปัจจุบันมากที่สุด

3.1.3.7.2. มนุษย์โครแมนยัง

3.2. เผ่าพันธุ์และลักษณะสำคัญของมนุษย์ปัจจุบัน

3.2.1. 1. เผ่ามนุษย์

3.2.1.1. การผสมข้ามเผ่าพันธุ์ จากการอพยพ

3.2.1.2. 1.1 เผ่านิกรอย์ - ผิวดำ 100 % 1.2 เผ่าคอเคซอยด์ - ยุโรป 1.3 เผ่ามองโกลอย์ - เอเซีย (อินเดีย) 1.4 ออสเตรอยดฺ - ศรีลังกา ฟิลิปิน (ชาวเรือ)

3.2.2. 2.ลักษณะสำคัญของมนุษย์ปัจจุบัน

3.2.2.1. 2.1 มองมีขนาดใหญ่ มีความสลับซับซ้อน 2.2 หัวแม่มีสั้นและงอ พับเข้ามาที่อุ้งมือได้ ทำงานละเอียด 2.3 ยิตคัวตรงมาเคลื่อนที่ 2 ขา