วัฒนธรรมองค์กร BDI (BDI Technology)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วัฒนธรรมองค์กร BDI (BDI Technology) by Mind Map: วัฒนธรรมองค์กร BDI (BDI Technology)

1. สมรรถนะหลัก

1.1. 1.บอกเรื่องราวความเป็นมาขององค์กรได้

1.2. 2.รู้และเข้าใจโครงสร้างของการบริหารองค์กร

1.3. 3.เข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

1.4. 4.ปฏิบัติตนก่อนการเข้าปฏิบัติงานในองค์กร

2. ประวัติความเป็นมา

2.1. K

2.1.1. ผู้ก่อตั้ง

2.1.1.1. ประวัติของผู้ก่อตั้ง

2.1.1.1.1. (ครูพัชรีญากรณ์)

2.1.2. การจัดตั้งบริษัท

2.1.2.1. วันที่ตั้ง

2.1.2.2. ทุนในการจดทะเบียนเริ่มตั้น

2.1.2.3. สถานที่ก่อตั้งเริ่มแรก

2.1.2.4. บริษัทในเครือ

2.1.2.5. (ครูฝึกสุวรรณรัตน์  คงเกตุ)

2.1.3. โครงสร้างการบริหาร

2.1.3.1. (VDO)

2.1.4. การดำเนินธุรกิจ

2.1.4.1. BDI

2.1.4.2. BAE

2.1.4.3. (VDO)

2.2. S

2.2.1. เขียนเรียงความ ภาษาไทย เรื่อง องค์กรของฉัน

2.2.2. แนะนำองค์กร BDI เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

3. องค์ประกอบสำคัญของการเริ่มปฏิบัติงานในองค์กร

3.1. K

3.1.1. การเริ่มปฏิบัติงานใน bdi Group  ต้องเตรียมอย่างไรบ้าง

3.1.1.1. (ครูฝึกนำโชค อุนทรีจันทร์(BAE) )

3.1.1.1.1. ความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้

3.1.2. bdi be for me

3.1.2.1. (ครูฝึกปริญญา  ราษีบุษย์(ฺBAE))

3.1.2.2. ความเป็นเจ้าของ(Own)

3.1.2.3. เปิดใจ (Open)

3.1.2.4. เปลี่ยนแปลง(Change)

3.1.2.5. สามารถ(Can)

3.1.2.6. อยู่รอด(Survive)

3.1.2.7. มีความสุข(Happy)

3.1.3. กิจกรรม 5 ส. และความปลอดภัย

3.1.3.1. (ครูฝึกนำโชค อุนทรีจันทร์(BAE) )

3.1.3.1.1. ความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้

3.1.4. จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

3.1.4.1. จิตสำนึก 4

3.1.4.2. ความยินดี 3

3.2. s

3.2.1. Mind map หัวข้อจะเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนเข้าทำงานในบริษัท BDI หรือ BAE

3.2.1.1. งานกลุ่ม 4 คน

3.2.1.1.1. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

3.2.2. กิจกรรม 5 ส.

3.2.2.1. ครูและนักเรียนปฏิบัติร่วมกัน

3.2.2.1.1. ห้องปฏิบัติการ

3.2.2.1.2. ห้องพักครู

3.2.2.1.3. ห้องพระ

3.2.2.1.4. ห้องประชุม

3.2.2.1.5. ห้องเรียน

3.2.2.1.6. สนามกีฬา

4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

4.1. K

4.1.1. ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

4.1.1.1. ประเภทของธุรกิจ

4.1.1.2. องค์ประกอบ

4.1.1.3. วิวัฒนาการของธุรกิจยานยนต์

4.1.2. ผลิตภัณฑ์ bdi bae

4.1.2.1. พลาสติก

4.1.2.2. อลูมิเนียม

4.1.3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์

4.1.3.1. ผู้บริโภค

4.1.3.2. อุตสาหกรรมปลายน้ำ

4.1.3.2.1. ผู้ประกอบ

4.1.3.3. อุตสาหกรรมต้นน้ำ

4.1.3.3.1. ผู้ผลิตลำดับที่ 1

4.1.4. ชิ้นส่วนยานยนต์

4.1.4.1. รถจักรยานยนต์

4.1.4.2. เครื่องยนต์เรือ

4.1.4.3. เครื่องยนต์อเนกประสงค์

4.2. S

4.2.1. Presentation ธุรกิจ bdi bae

4.2.2. vdo สัมภาษณ์ พนักงาน

4.2.2.1. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

4.2.3. Project-based, STEM

4.2.3.1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

4.2.3.1.1. STEP 1 การเตรียมความพร้อม

4.2.3.1.2. STEP 2 การคิดและเลือกหัวข้อ

4.2.3.1.3. STEP 3 การเขียนเค้าโครง

4.2.3.1.4. STEP 4 การปฏิบัติโครงงาน

4.2.3.1.5. STEP 5 การนำเสนอโครงงาน

4.2.3.1.6. STEP 6 การประเมินผลโครงงาน