การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) by Mind Map: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)

1. เมธอด

1.1. แบ่งได่ 4 ลักษณะ

1.1.1. Accessibility ลักษณะตัวแปร

1.1.1.1. Defualt

1.1.1.1.1. ใช้ได้เฉพาะ Folder เดียวกัน

1.1.1.2. Public

1.1.1.2.1. เรียกได้หมดจากบนโลกนี้

1.1.1.3. Private

1.1.1.3.1. เรียกได้เฉพาะในคลาส

1.1.1.4. Protect

1.1.1.4.1. เรียกได้เฉพาะคลาสแม่

1.1.2. modifier

1.1.2.1. Static

1.1.2.1.1. จองพื้นที่ไว้ที่เดียวในแรมจะใช้ก็ต้องเรียกใช้โดยตรงหรือObjectก็ได้แล้วแต่

1.1.2.2. Non-Static

1.1.2.2.1. จองพื้นที่แยกในแต่ละส่วนค่าในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันเรียกใช้ได้โดยการใช้ Object เรียกเท่านั้น

1.1.3. Void,Return

1.1.4. รับค่าพารามิเตอรไม่รับค่าพารามิเตอร์

1.2. Constructor Method

1.2.1. ลักษณะ

1.2.1.1. เมธอดชื่อเดียวกับคลาส

1.2.2. การเรียกใช้

1.2.2.1. 1. เพื่อสร้าง Object Class1 c1=new Class1();

1.2.2.2. 2.เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้น

1.3. ประเภทของเมธอด 4 ปรเภท

1.3.1. Life cycle(Main,oncrate)

1.3.2. ธรรมดามี Body

1.3.3. abstract มีแต่ชื่อ

1.3.4. constructor ชื่อเดียวกับคลาส

2. Class เป็นที่เก็บ

2.1. ตัวแปร

2.1.1. Accessibility ลักษณะตัวแปร

2.1.1.1. Defualt

2.1.1.1.1. ใช้ได้เฉพาะ Folder เดียวกัน

2.1.1.2. Public

2.1.1.2.1. เรียกได้หมดจากบนโลกนี้

2.1.1.3. Private

2.1.1.3.1. เรียกได้เฉพาะในคลาส

2.1.1.4. Protect

2.1.1.4.1. เรียกได้เฉพาะคลาสแม่

2.1.2. modifier

2.1.2.1. Static

2.1.2.1.1. จองพื้นที่ไว้ที่เดียวในแรมจะใช้ก็ต้องเรียกใช้โดยตรงหรือObjectก็ได้แล้วแต่

2.1.2.2. Non-Static

2.1.2.2.1. จองพื้นที่แยกในแต่ละส่วนค่าในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันเรียกใช้ได้โดยการใช้ Object เรียกเท่านั้น

2.1.3. Data Type ประเภทของตัวแปร

2.1.3.1. Int,Float,Double,String

2.1.4. Assign Value การกำหนดค่า

2.1.4.1. เช่น Public static int a=2;

2.2. ตำแหน่งของตัวแปร

2.2.1. Local

2.2.2. Field

2.2.3. Field in Type

2.2.4. Parameter

2.3. มี 4 ลักษณะ

2.3.1. 1.มี main,oncreate

2.3.1.1. มี Main คลาสไหนจะทำงานคลาสนั้น

2.3.2. 2.ไม่มี main

2.3.2.1. ไม่มี Main คลาสนั้นจะไม่ทำงาน

2.3.3. 3.Abstract

2.3.3.1. มี Abstract Method และ Method ธรรมดา

2.3.4. 4.Interface

2.3.4.1. มีแต่ Abstract อย่างเดียว

3. Concepts (OOP)

3.1. Encalsolution การปกป้อง

3.1.1. Defualt

3.1.2. Public

3.1.3. Private

3.1.4. Protected

3.2. Inheritance

3.2.1. Extend

3.2.1.1. ใช้กับคลาส Abstact,ธรรมดา

3.2.2. Imprement

3.2.2.1. ใช้กับคลาส Abstact เท่านั้น

3.3. Polymorphism

3.3.1. Overload

3.3.1.1. ชื่อเหมือนกันมีการรับค่า Parameter ไม่เหมือนกัน

3.3.2. Overriding

3.3.2.1. เป็นการ Imprement มาทุกอย่างเหมือนกันไปใส่คำสั่งเอาเอง