อุปกรณ์ที่ใช้ในเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ที่ใช้ในเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ที่ใช้ในเทคนิคเภสัชกรรม

1. อุปกรณสําหรับใชตวงของเหลว

1.1. Dropper

1.2. Cylinder

1.3. Pipette

2. อุปกรณสําหรับใชชั่งของเหลว

2.1. กระดาษชั่งสาร

2.2. เครื่องชั่ง Triple beam balance

2.3. เครื่องชั่งดิจิตอล

3. อุปกรณสําหรับใชบดผสม

3.1. Mortar and Pestle

3.2. Slab and spatula

4. อุปกรณสําหรับใชกรองของเหลว

4.1. Glass funnel

4.2. Supporting Funnel

4.3. Filter Paper

5. อุปกรณสําหรับคีบจับอุปกรณ์

5.1. Crucible Tong

6. อุปกรณ์สำหรับให้ความร้อน

6.1. Hot plate

6.2. Water Bath