อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. Dropper

1.1. Dropper

1.2. ใชสําหรับตวงของเหลวปริมาณนอยๆโดยการนับหยดและ calibrate ดวยกระบอก

2. Mortar and Pestle

2.1. Mortar and Pestle

2.2. ใชสําหรับบดผสม หรือปนผสมสําหรับทํายาน้ําแขวนละออง การเลือก mortar จะตองเลือกใหถูกตองกับวัตถุประสงคที่จะใช เนื่องจากวัสดุที่ใชทํานี้ตางกันจะทําใหผิวในของ mortar มีความเรียบ แตกตางกับ การบดผสมผงยาที่มีสีและกลิ่นควรใช mortar ที่ผิวในของ mortar จะตองมีความฝดมาก ควรเลือก ชนิด Wedgwood

3. Stirring rod

3.1. แท่งแก้วคน (stirring rod) ใช้สำหรับคนสารละลายให้ สารละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน

3.2. Stirring rod

4. Funnel

4.1. Funnel

4.2. กรวยกรองแก้ว (glass funnel) ใช้ในการถ่ายเทสารเคมีจากภาชนะที่มีขนาดใหญ่ ลงในภาชนะที่มีขนาดเล็ก โดยการค่อยๆ เทสารละลายจากบีกเกอร์ที่มีกรดไฮโดรคลอริกอยู่ ผ่านกรวยกรองแก้ว ลงในบิวเรตต์ หรือใช้สำหรับกรอง แยกสารที่เป็นของแข็งที่ไม่ละลายออกจากสารละลายโดยใช้กระดาษกรองวางภายในกรวยกรอง ค่อยๆ รินสารผสมผ่านกรวยกรองที่มีกระดาษกรองอยู่ ซึงของแข็งจะติดอยู่บนกระดาษกรอง ส่วนสารละลายจะผ่านกระดาษกรองออกมา

5. Tripple Beam balance

5.1. Tripple Beam balance เป็นเครื่องชั่งชนิด Mechanical balance อีกชนิดหนึ่งที่มีราคาถูกและใช้ง่าย แต่มีความไวน้อย เครื่องชั่งชนิดนี้มีแขนข้างขวาอยู่ 3 แขน และในแต่ละแขนจะมีขีดบอกน้ำหนักไว้เช่น 0-1.0 กรัม 0-10 กรัม 0-100 กรัม และยังมีตุ้มน้ำหนักสำหรับเลื่อนไปมาได้อีกด้วย แขนทั้ง 3 นี้ติดกับเข็มชี้อันเดียวกัน

5.2. Tripple Beam balance

6. Beaker

6.1. เพื่อบรรจุสารเคมีเพื่อให้ความร้อน ผสมสาร หรือทำปฏิกิริยากัน มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกก้นแบน ปากแบะออกเล็กน้อยและมีจะงอยเพื่อช่วยในการเทสาร

6.2. Beaker