อุปกรณ์ที่ใช้ทางเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ที่ใช้ทางเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ที่ใช้ทางเภสัชกรรม

1. ตวง

1.1. dropper

1.2. cylinder

2. ชั่ง

2.1. triple beam balance

2.2. electronic balance

3. กรอง

3.1. funnel

3.2. watch glass

4. ให้ความร้อน

4.1. hot plate

4.2. casserole

4.3. water bath

5. บดผสม

5.1. spatula

5.2. mortar pestle

6. คนสาร

6.1. stirring rod

6.2. beaker