อุปกรณ์ในวิชารูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ในวิชารูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น by Mind Map: อุปกรณ์ในวิชารูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น

1. อุปกรณ์สำหรับการชั่ง

1.1. beaker

1.2. stirring rod

1.3. dispensing spoon

2. อุปกรณ์สำหรับการตวง

2.1. cylinder

2.2. pipet

3. อุปกรณ์สำหรับให้ความร้อน

3.1. wire gauze

3.2. water bath

3.3. caserole

3.4. hot plate

4. อุปกรณ์สำหรับการบด

4.1. mortar and pestle

5. อุปกรณ์สำหรับรองรับสาร

5.1. กระดาษธรรมดา

5.2. กระดาษไข

5.3. watch glass

6. อุปกรณ์ในการปาดผสม

6.1. slab and spatula