อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัช

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัช by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัช

1. เครื่องชั่ง

1.1. เครื่องชั่ง Ohaus triple beam

1.2. เครื่องชั่งดิจิตอล (digital scale

2. อุปกรณ์ตวง

2.1. cylinder

2.2. Beaker

3. อุปกรณ์ที่ใช้กรอง

3.1. Funnel

3.2. Stand & Clamp

4. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับความร้อน

4.1. hot plate

4.2. microwave

5. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบดผสม

5.1. mortar and pestle

6. อุปกรณ์อื่นๆ

6.1. กรรไกร

6.2. ปากกา

6.3. ดินสอ

6.4. ปากกาเมจิก

6.5. กระดาษธรรมดา/กระดาษไข