อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. อุปกรณ์ใช้ตวง

1.1. cylinder

1.1.1. ตวงสารปริมาณน้อย

1.1.2. ใช้สำหรับตวงของเหลว

1.2. Dropper

1.2.1. ใชสําหรับตวงของเหลวปริมาณนอยๆโดยการนับหยดและ  calibrate

1.3. Erlenmeyer flask

1.3.1. ใช้สำหรับเตรียมสารละลายที่ต้องการความเข้มข้นแน่นอน

2. เครื่องชั่ง

2.1. เครื่องชั่งดิจิตอล

2.2. เครื่องชั่งยา 2 แขน

2.3. Triple beam balance

3. อุปกรณสําหรับใหความรอน

3.1. Hot plate

3.1.1. ให้ความร้อนแก่สาร

3.2. Wire gauze

3.2.1. รองรับภาชนะที่ใส่าร ช่วยให้การกระจายความร้อน

4. อุปกรณ์ช่วยบดผสมสาร

4.1. Mortar&pestle

4.1.1. บดผสมสารที่เป็นของแข็ง

4.2. slap&spatular

4.2.1. บดผสมสารกึ่งแข็งกึ่งเหลว

5. อุปกรณ์รองรับสาร

5.1. Beaker

5.1.1. รองรับสารที่เป็นของเหลว

5.2. watch glass

5.2.1. รองรับสารที่เป็นของเหลว หรือสารกัดกร่อน

5.3. กระดาษไข

5.3.1. รองรับสารที่เป็นของกึ่งแข็งกึ่งเหลว

6. อุปกรณ์ช่วย อื่นๆ

6.1. Stirring rod

6.1.1. แท่งแก้วคนสาร

6.1.2. ทำให้สารเข้ากันได้ดี

6.2. กระดาษกรอง

6.2.1. ตัวกลางใช้กรองสารละลาย

6.2.2. แยกของแข็งออกจากของเหลว

6.3. Funnel

6.3.1. ใช้รองรับกระดาษกรอง เพื่อกรองสาร