อุปกรณ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ by Mind Map: อุปกรณ์

1. ตวง

1.1. Cylinder

1.2. Dropper

1.3. Pipet

2. ชั่ง

2.1. Triple-beam balance

2.2. ดิจิตอล

2.3. Double beam balance

3. ให้ความร้อน

3.1. Hot plate

3.2. wire gauze

3.3. Casserole

3.4. Water bath

4. บด,ผสม

4.1. Mortar & pestle

4.2. Spatula

5. กรอง

5.1. Funnel

5.2. Stand & Clamp

5.3. funnel clamp

5.4. Filter paper

6. คนสาร

6.1. Stirring rod

6.2. Berker