Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Interview by Mind Map: Interview

1. Etiske retningslinjer

1.1. Gennemsigtighed/oplysning

1.2. Fortrolighed, informeret samtykke eller kontinuerlig dialogvinkel og konsekvenser

1.3. Regelefterlevelse eller kvalificeret personlig vurdering

1.4. Intersubjektiv kontrol

1.5. Hvordan forbedre individets, gruppers eller samfundets vilkår

1.6. Forudsige retslige problemer

2. Interview som håndværk

2.1. Eksplorative undersøgelser som taktik til at følge uventede spor

2.2. Overskride dikotomien mellem metodefrihed og metodefiksering ift udvikling af interviewet

2.3. baseret på den kvalificerede interviewers rolle, kvalifikationer og skøn

2.4. Interview som kunstart, idet intervieweren/kunstneren med sin følsomhed og kreativitet er det primære redskab

3. Interviewerens rolle

3.1. Etisk forskningsadfærd: Sensitivitet til at identificere et etisk spørgsmål og ansvarlighed/forpligtigelse til at handle korrekt hertil

3.2. Forholdet til interviewspersoner

3.3. Intervieweren selv er det vigtigste redskab til indhentning af viden.

3.4. Interviewerens integritet, ærlighed, retfærdighed, viden og erfaring.

3.5. Interviewerens videnskabelige overordnede ansvar og uafhængighed

3.6. Være bevidst om egen bias

4. Interviewforskningens syv stadier

4.1. Teamtisering

4.1.1. Begrebsafklaring og teoretisk analyse af undersøgelsen tema/temaer

4.1.2. Hvad, hvorfor og hvordan

4.1.3. Indhold og formål

4.2. Design

4.2.1. Planlægning og forberedelse af metodiske procedurer

4.2.2. Interviewtyper, antal interviewpersoner og ressourcer (tid og økonomi)

4.3. Interview

4.3.1. Gennemførelse

4.3.2. Interviewguide

4.3.3. Gennemtænkt vinkel på den søgte viden

4.3.4. Interviewsituationens mellemmenneskelige forhold

4.4. Transskribering

4.4.1. Forberedelse til analyse

4.4.2. Fra mundtlig tale til skreven tekst

4.5. Analyse

4.5.1. Kategorisering

4.5.2. Kvalitativ fortolkning

4.6. Verificering

4.6.1. Reliabilitet og validitet

4.6.2. Generaliserbarhed

4.7. Rapportering

4.7.1. Kommunikation af resultater

4.7.2. Læseligt produkt

4.7.3. Evt publicering

5. Interviewerens kvalifikationer og validitet

5.1. psykoanalytisk interview kræver års uddannelse og års egen psykterapeutisk terapi

5.2. Fortrolighed med filosofisk analyse

5.3. Forståelse af den rationelle tænkning i vestlig kultur

5.4. Kritisk perspektiv på samfundet

5.5. Uddannelse i formel analyse af hverdagssprog

5.6. Ekspertise i flere forskningsmetoder

5.7. Bevidsthed om den etiske dimension i humanvidenskab

5.8. Æstetisk følsomhed

5.9. Resultatet beror på viden, sensitivitet og empati

5.10. Fortrolighed med undersøgelsens tema og kontekst