สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ by Mind Map: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

1. ผลงาน

1.1. ด้านสาธารณสุข

1.1.1. ทรงรับภาระในการจัดการโรงเรียนแพทย์ต่อจาก พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์

1.1.2. ทรงมีพระดำริริเริ่มให้มีโอสถศาลา สำหรับรับหน้าที่ผลิตยาแจกจ่ายให้ราษฎรในตำบลห่างไกล ซึ่ง ปัจจุบันคือ สถานีอนามัย

1.1.3. ทรงจัดตั้งปาสตุรสภา สถานที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในปัจจุบันโอนไปอยู่ในสังกัดของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1.2. ด้านศิลปวัฒนธรรม

1.2.1. ทรงริเริ่มและวางรากฐานการดำเนินงานของกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ

1.2.2. ทรงพระนิพนธ์หนังสือ ตำราต่าง ๆ ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

1.3. ด้านมหาดไทย

1.3.1. ทรงจัดการบังคับบัญชางานภายในกระทรวง ให้มีรูปแบบเป็นระบบราชการชัดเจนขึ้น มีลำดับขั้นการบังคับบัญชา มีการแบ่งงานและเลือกสรร ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการ โดยการจัดสอบคัดเลือก

1.3.2. ทรงรวมหัวเมืองต่าง ๆ จัดเข้าเป็น "มณฑล" และมี "ข้าหลวงเทศาภิบาล" เป็นผู้บังคับบัญชา อยู่ในอำนาจของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ใน พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ออก "พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่" บังคับใช้ทั่วพระราชอาณาจักร

1.3.3. ทรงริเริ่มจัดตั้ง "การสุขาภิบาลหัวเมือง" ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘

1.4. ด้านการศึกษา

1.4.1. ทรงดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนพระตำหนัก สวนกุหลาบที่เปลี่ยนมาจากโรงเรียนทหารมหาดเล็ก

1.4.2. ในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธรรมการ ได้ทรงจัดวางระเบียบการบริหารราชการของกรมและโรงเรียน

1.4.3. ทรงขยายการศึกษาโดยอาศัย "วัด" ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ และอบรมศีลธรรม โดยทรงจัดตั้งวัดมหรรณพาราม เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรก

1.4.4. ทรงริเริ่มจัดให้มีการตรวจสอบตำราเรียนและออกประกาศรับรอง และทรงกำหนด ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตำราเรียนขึ้นใหม่ คือ ตำราแบบเรียนเร็ว

1.4.5. ทรงจัดตั้ง "โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน" เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลาต่อมา)

1.4.6. ทรงปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของหอพระสมุดวชิรญาณ

2. ทรงเริ่มเรียนหนังสือไทยชั้นต้น                                        จากสำนักคุณแสงและคุณปาน ราชนิกุล ในพระบรมมหาราชวัง

3. ประวัติ

4. พระราชโอรสองค์ที่ ๕๗                        ในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

5. ประสูติในพระบรมมหาราชวัง                 เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๐๕

6. ทรงศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลวง                                       ซึ่งมีมิสเตอร์ ฟรานซิส ยอร์ช แพตเตอร์สัน เป็นพระอาจารย์

7. พ.ศ. 2418                                                   เมื่อมีพระชนม์ได้ 13 พรรษา ได้ผนวชเป็นสามเณร ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

8. พ.ศ. 2420 ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก

9. สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 ที่วังวรดิศ รวมพระชันษาได้ 81 ปี

10. ได้รับการยกย่องเป็น               "พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย"