สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี by Mind Map: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1. พระราชประวัติ

1.1. พระราชสมภพ

1.1.1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม สัปตศก) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

1.2. ด้านการศึกษา

1.2.1. ระดับอนุบาล:โรงเรียนจิตรลดา ในเขตพระราชฐาน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

1.2.2. ระดับประถมศึกษา: โรงเรียนจิตรลดา ในเขตพระราชฐาน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

1.2.3. ระดับมัธยมศึกษา:โรงเรียนจิตรลดา ในแผนกศิลปะ

1.2.4. ระดับอนุปริญญา:คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.2.5. ระดับมหาบัณฑิต:มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันทั้งสองแห่ง ทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้น ทรงสำเร็จการศึกษา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี - สันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา

1.3. สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

1.4. ารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. พระราชนิพนธ์

2.1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดการอ่านหนังสือ และการเขียน ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ประกอบกับพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์ และภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เป็นเหตุให้ทรงเริ่มงานพระราชนิพนธ์ ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรองมากมาย งานพระราชนิพนธ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์ ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ งานพระราชนิพนธ์บทกวี และงานพระราชนิพนธ์แปล เป็นต้น

2.2. หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.3. รื่องเล่าเช้านี้ แนะนำหนังสือ 'ความรักใดจะไม่ปวดร้าว' (31 มี.ค.59)

2.4. นารีนครา พระราชนิพนธ์แปลในพระเทพฯ

3. โครงการพระราชดำริ

3.1. โครงการในประเทศไทย

3.1.1. การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

3.1.1.1. การพัฒนาการศึกษาสำหรับชาวไทยภูเขา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

3.1.1.1.1. การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน การควบคุมโรคหนอนพยาธิ การควบคุมโรคมาลาเรีย การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

3.1.1.2. การเสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพ

3.1.1.2.1. การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน การปรับปรุงห้องสมุดและสื่อการสอน การฝึกอาชีพ

3.1.1.3. การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น :

3.1.1.3.1. ทุนการศึกษาพระราชทาน การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

3.1.1.4. การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาครู โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

3.1.2. การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

3.1.2.1. การศึกษาเพื่อการพัฒนา

3.1.2.1.1. อุทยานธรรมชาติวิทยาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

3.1.2.2. การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

3.1.2.2.1. การพัฒนาลุ่มน้ำแม่ลอบ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาวในจังหวัดอุบลราชธานี การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและบุรีรัมย์ การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา การพัฒนาพื้นที่ ๓ หมู่บ้านในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านองหลุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

3.1.3. การส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

3.1.3.1. การพัฒนากลุ่มอาชีพ ร้านภูฟ้า

3.1.4. การพระราชทานความช่วยเหลือพิเศษ

3.1.4.1. การพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ การพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินถล่ม หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร หน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน แว่นตาพระราชทาน

3.1.5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1.5.1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชนบท เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ต้องขังในทัณฑสถาน สื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ เครือข่ายกาญจนาภิเษก เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SCHOOLNET)

3.1.6. การพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.1.6.1. การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท การพัฒนาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนวิทยาศาสตร์

3.1.7. การพัฒนาการศึกษาในชุมชนเมือง

3.1.7.1. การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน – ศูนย์เด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลคุณากร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

3.1.8. การศึกษาพิเศษเพื่อผู้พิการ

3.1.8.1. ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย รร. พระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนเศรษฐเสถียร กรุงเทพ ฯ โรงเรียนโสตศึกษา กรุงเทพ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

3.1.9. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

3.1.9.1. พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวัง (หญิง) โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวัง (ชาย) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดท่าสุทธาวาส จังหวัดอ่างทอง ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม

3.1.10. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด

3.1.10.1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศูนย์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ห้องสมุดดนตรี "ทูลกระหม่อมสิรินธร" หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ห้องสมุดพร้อมปัญญา ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

3.1.11. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

3.1.12. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

3.1.13. โครงการปลูก ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน

3.1.14. โครงการทำนาในที่ว่างเปล่าและโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

3.2. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

3.2.1. วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา

3.2.2. ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3.2.2.1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเจ้าแขวง การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์-สาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ๗ แห่ง โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗) แขวงกำแพงนครเวียงจันทน์ เมืองโพนโฮง

3.2.3. ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหภาพพม่าในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

3.2.4. ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

3.2.5. ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

3.2.5.1. ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาชาวจีนและชาวทิเบต

3.2.6. ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและมองโกเลีย

3.2.6.1. การสนับสนุนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรัฐบาลมองโกเลีย ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาชาวมองโกเลีย

3.2.7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

3.2.8. ทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับนักเรียนไทยศึกษาต่อในต่างประเทศ

3.2.9. ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

3.2.9.1. โครงการอาหารในโรงเรียน โดยโครงการอาหารโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ โครงการการศึกษาเพื่อทุกคน โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ โครงการการศึกษาหลังประถมศึกษาสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น โดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อผู้ลี้ภัย สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

4. พระราชกรณียกิจ

4.1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงใฝ่พระทัยในการทรงงานต่างๆสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมาโดยตลอดนับแต่เมื่อทรงเจริญพระชนมายุเป็นต้นมา ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายประการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาทิ ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยเพื่อช่วยเหลือทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่บาดเจ็บพิการจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนในชนบทห่างไกล รวมทั้งทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบทด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติกิจการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์เป็นเอนกประการ กอปรกับพระราชจริยาวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมแก่เหล่าพสกนิกรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯขึ้นเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชภารกิจสำคัญหลายประการ อาทิ ทรงเป็นราชเลขานุการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงเป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิสายใจไทย และทรงเป็นประธานมูลนิธิ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” ซึ่งอุปการะการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่รวมถึงโครงการพระราชดำริที่ทรงริเริ่มเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยอีกจำนวนมากมาย

4.2. พระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4.3. พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5. จัดทำโดย

5.1. นายเมธาวิกร สืบก่ำ เลขที่ 9 นางสาวกมชนก จันทร์จารุพงศ์ เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

5.2. แหล่งอ้างอิง

5.2.1. http://www.sac.or.th/exhibition/princess/biography/activities/

5.2.2. http://www.photoontour.com/SpecialPhotos_HTML/data_king_family/Prathep_01.htm

5.2.3. http://www.sirindhorn.net/HRH-writings.php

5.2.4. http://www.nanmeebooks.com/book_group.php?bgrp_id=1