มาตรตัวสะกด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตรตัวสะกด by Mind Map: มาตรตัวสะกด

1. แม่ กน

1.1. น ญ ณ ร ล ฬ

2. แม่เกย

3. แม่ เกอว

4. แม่ กง

5. แม่ กม

6. แม่ กด

6.1. ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส

7. แม่ กบ

7.1. บ ป ภ พ ฟ

8. แม่ กก

8.1. ก ข ค ฆ

9. เป็นตัวสะกด ไม่ได้

9.1. ผี ฝาก ฃ ฅ เฌอ เอม ให้ ฉัน ฮะ