มาตรตัวสะกด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตรตัวสะกด by Mind Map: มาตรตัวสะกด

1. แม่เกย

2. แม่ เกอว

3. แม่ กง

4. แม่ กม

5. เป็นตัวสะกด ไม่ได้

5.1. ผี ฝาก ฃ ฅ เฌอ เอม ให้ ฉัน ฮะ

6. แม่ กน

6.1. น ญ ณ ร ล ฬ

7. แม่ กด

7.1. ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส

8. แม่ กบ

8.1. บ ป ภ พ ฟ

9. แม่ กก

9.1. ก ข ค ฆ