ประวัติ น.ส. กมลวรรณ เนียมหมื่นไวย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติ น.ส. กมลวรรณ เนียมหมื่นไวย by Mind Map: ประวัติ น.ส. กมลวรรณ เนียมหมื่นไวย

1. ที่อยู่อาศัย

1.1. 172 หมู่ 6 ตำบล หนองกระทุ่ม อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา

2. การศึกษา

2.1. พ.ศ. 2545 : อนุบาล 1 โรงเรียนบ้านต่างตา

2.2. พ.ศ. 2546-2548 : อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 1    โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

2.3. พ.ศ. 2549-2559 : ประถมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

3. ข้อมูลส่วนตัว

3.1. ชื่อ : นางสาว กมลวรรณ เนียมหมื่นไวย

3.2. ชื่อเล่น : แป้ง

3.3. อายุ 16-17 ปี

3.4. เกิดวันศุกร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 ปีเถาะ

3.5. สูง 160 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัม

3.6. สถานภาพ : โสด

4. กิจกรรมยามว่าง

4.1. เล่นคอมพิวเตอร์

4.2. ฟังเพลง

4.3. ดูหนัง

4.4. ทำอาหาร

4.5. เล่นโทรศัพท์

5. สมาชิกในบ้าน

5.1. มีสมาชิก 4 คน

5.2. นาย สมพงษ์ เนียมหมื่นไวย

5.3. นาง จำปา เนียมหมื่นไวย

5.4. นาย ณัฐวุฒิ เนียมหมื่นไวย

5.5. และดิฉัน