โปรแกรมที่ไมพึงประสงค

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โปรแกรมที่ไมพึงประสงค by Mind Map: โปรแกรมที่ไมพึงประสงค

1. ไวรัส (virus)

1.1. เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เขียนขึ้นเพื่อสรางความรําคาญใหกับผูใชงานและอาจ  รายแรงถึงขั้นทําลายระบบคอมพิวเตอรใหเสียหายทั้งระบบ

1.2. แพรกระจายตัวเองจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ไดโดยผานสื่อบันทึกขอมูล

1.2.1. แผนบันทึกขอมูล

1.2.2. แฟลชไดรฟ

1.2.3. ผานเครือขายคอมพิวเตอร

2. เวิรม (worm) หรือหนอนคอมพิวเตอร์

2.1. เปนโปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเองแลว  สงไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ ไดทันที

2.2. อาศัยการเจาะผานชองโหวของเครือขายคอมพิวเตอร หรือ อินเทอรเน็ตที่ไมมีการปองกันที่ดีพอ

2.3. สามารถเขาไปกีดขวางการทํางานของระบบปฏิบัติการของเครื่อง คอมพิวเตอรใหชาลง หรือหยุดทํางาน

3. มาโทรจัน (Trojan horse)

3.1. เปนโปรแกรมแปลกปลอมที่ผานเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยการแอบ แฝงตัวเองวาเปนโปรแกรมอื่น

3.2. การหลอกใหผูใชเขาใจวาเปนโปแกรมเกม

3.3. โปรแกรมสกรีนเซฟเวอร ที่ใหผูใชดาวนโหลดฟรีจากอินเทอรเน็ต

4. สปายแวร (spyware)

4.1. เปนโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาใหคอยติดตาม บันทึกขอมูลสวนบุคคล  รายงานขอมูลการใชงานของผูใชแตละคนบนอินเทอรเน็ต

4.2. ทําการเปลี่ยนการตั้งคาของโปรแกรม เบราวเซอรใหม ซึ่งกอใหเกิดความรําคาญ

4.3. ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของระบบคอมพิวเตอรชาลง

4.3.1. คียล็อกเกอร (key-logger) เปนสปายแวรประเภทหนึ่งที่ทําหนาที่บันทึกขอมูลการกดแปนคียบอรดของ ผูใช ขอมูลที่จัดเก็บจะถูกสงผานอินเทอรเน็ต เพื่อใชกออาชญากรรมในรูปแบบตางๆ ได

5. แอดแวร (adware)

5.1. เปนโปรแกรมแอบแฝงที่เมื่อโปรแกรมไดรับการดาวนโหลดหรือมีการติดตั้งใน เครื่องคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว

5.2. จะแสดงหนาตางปอปอัพ (pop-up) ที่มีการโฆษณาสินคาออกมาเปน ระยะๆ โดยอัตโนมัติ

6. สแปม (spam)

6.1. เปนการใชระบบสงอีเมลในการสงขอความที่ไมพึงประสงค ใหกับผูใชจํานวนมาก

6.1.1. การสงขอความโฆษณาขายสินคา

6.1.2. บริการ

6.1.3. ทองเที่ยว

6.1.4. ชักชวนประกอบอาชีพที่มีรายได สูงผานระบบอีเมลที่เรียกวา เมลขยะ

6.1.5. นอกจากนี้อาจมีการสงผานสื่ออื่น

6.1.5.1. การสงสารทันที โทรศัพทเคลื่อนที่ เกมออนไลน โปรแกรมคนหา บล็อก หรือวิกิ ซึ่งสงผลใหเกิดการ  รบกวนการใชสื่อเหลานั้น