การสื่อสารขอมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสื่อสารขอมูล by Mind Map: การสื่อสารขอมูล

1. บทบาทของการสื่อสารขอมูลและเครือ                  ขายคอมพิวเตอร

1.1. 1) ความสะดวกในการแบงปนขอมูล

1.1.1. เชน การสงขอมูลผานเครือขายโทรศัพทระบบดีเอสแอล

1.2. 2) ความถูกตองของขอมูล

1.2.1. ระบบการสื่อสารจะมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่สง

1.3. 3) ความเร็วของการรับสงขอมูล

1.3.1. สัญญาณทางไฟฟาเดินทางดวยความเร็วใกลเคียงความเร็ว  แสง

1.4. 4) การประหยัดคาใชจายในการสื่อสารขอมูล

1.4.1. สามารถทําไดในราคาถูกกวาการสื่อสารแบบอื่น

1.5. 5) ความสะดวกในการแบงปนทรัพยากร

1.5.1. สามารถใชอุปกรณสารสนเทศรวมกันได  โดยไมตองเสียคาใชจายติดตั้งอุปกรณใหกับทุกเครื่อง

1.6. 6) ความสะดวกในการประสานงาน

1.6.1. ทํางานประสานกันผานระบบอินเทอรเน็ต

1.7. 7) ขยายบริการขององคกร

1.7.1. เครือขายคอมพิวเตอรทําใหองคกรสามารถกระจายที่ทําการไปตามจุด  ตางๆ ที่ตองการใหบริการ

1.8. 8) การสรางบริการรูปแบบใหมบนเครือขาย

1.8.1. ทําใหผูใชสามารถเขาใชบริการไดทุกที่ทุกเวลา

2. การสื่อสารขอมูล

2.1. 1) ขอมูล/ขาวสาร (data/message)

2.1.1. ขอมูลหรือสารสนเทศตางๆ ที่ตองการสงไปยังผูรับ  โดยขอมูล/ขาวสารอาจจะประกอบดวยขอความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง วีดิทัศน หรือสื่อประสม

2.2. 2) ผูสง (sender)

2.2.1. คนหรืออุปกรณที่ใชสําหรับสงขอมูล/ขาวสาร ซึ่งอาจเปนเครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท กลองวีดิทัศน

2.3. 3) ผูรับ (receiver)

2.3.1. คนหรืออุปกรณที่ใชสําหรับรับขอมูล/ขาวสารที่ทางผูสงขอมูลสงให  ซึ่งอาจเปนเครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท

2.4. 4) สื่อกลางในการสงขอมูล (transmission media)

2.4.1. สิ่งที่ทําหนาที่ในการรับสงขอมูล/  ขาวสารไปยังจุดหมายปลายทาง โดยสื่อกลางในการสงขอมูลจะมีทั้งแบบมีสาย

2.5. 5) โพรโทคอล (protocol)

2.5.1. กฎเกณฑ ระเบียบ หรือขอปฏิบัติตางๆ ที่กําหนดขึ้นมาเพื่อ  เปนขอตกลงในการสื่อสารขอมูลระหวางผูรับและผูสง

3. สัญญาณที่ใชในระบบการสื่อสาร

3.1. สัญญาณแอนะล็อก (analog signal)

3.2. สัญญาณ  ดิจิทัล (digital signal)

4. การถายโอนขอมูล

4.1. 1) การถายโอนขอมูลแบบขนาน

4.1.1. ทําไดโดยการสงขอมูลออกมาทีละหลายบิตพรอมกันจากอุปกรณ  สงไปยังอุปกรณรับ ผานสื่อกลางนําสัญญาณที่มีชองทางสงขอมูลหลายชองทาง

4.2. 2) การถายโอนขอมูลแบบอนุกรม

4.2.1. ขอมูลจะถูกสงออกมาทีละ  บิต ระหวางจุดสงและจุดรับ การถายโอนขอมูลแบบอนุกรมตองการสื่อกลางสําหรับการสื่อสารเพียงชอง  เดียวหรือเพียงคูสายเดียว