ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต by Mind Map: ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

1. ปญหาอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส

1.1. มีผูใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการกออาชญากรรมหลายรูปแบบ เชน

1.2. จาะระบบรักษาความปลอดภัย ใหสามารถเขาถึงระบบคอมพิวเตอร เพื่อกระทําการใดๆ กับ ระบบคอมพิวเตอร ซอฟตแวร หรือขอมูลในทางที่มิชอบตางๆ อาจทําใหเกิดความเสียหายในเชิงธุรกิจ การบิดเบือนขอเท็จจริง

1.2.1. ขโมยขอมูลสวนบุคคล โดยการใชชองทางการสื่อสารหรืออินเทอรเน็ต เชน การแชท การโทรศัพท ในการไดมาซึ่งขอมูลสวนตัวของบุคคล โดยการปลอมแปลงเปนผูดูแลระบบ หรือผูดูแลขอมูล เปนบุคคลใกลชิด หรือสรางสถานการณฉุกเฉินที่เสมือนจริง เพื่อหลอกลอใหเหยื่อเกิดความไววางใจ หรือ หลงเชื่อ และเปดเผยขอมูลสวนตัวโดยรูเทาไมถึงการณ

1.2.1.1. เผยแพรภาพอนาจาร การเผยแพรภาพอนาจารตางๆ โดยใชวิธีการที่หลากหลาย

2. ปัญหาการลอลวงในสังคม

2.1. จากการที่ผูใชงานอินเทอรเน็ตบางคน สรางตัวตนขึ้นมาใหมในการติดตอสนทนากับผูอื่น

2.1.1. โดยใหขอมูลที่เปนเท็จ เชน เพศ อายุ ภาพถาย และอาชีพ เพื่อลอลวงใหคูสนทนาสนใจตัวตนใหม และนัดพบเพื่อกระทําอันตรายตางๆ จนเกิดปญหารายแรงตอทรัพยสินหรือตอตนเอง

3. ปัญหาทางสุขภาพและสังคม

3.1. ผูใชงานอินเทอรเน็ตติดตอกันเปนเวลานานมากเกินไปอาจกอใหเกิดปญหาโรคติดอินเทอรเน็ต ซึ่ง เปนอาการทางจิตประเภทหนึ่ง มีอาการที่ตองสงสัย เชน มีความตองการใชอินเทอรเน็ตตอเนื่องเปน เวลานานมากขึ้นเรื่อยๆ รูสึกหงุดหงิด หดหู กระวนกระวายเมื่อใชอินเทอรเน็ตนอยลงหรือหยุดใช คิดวาเมื่อ ไดใชอินเทอรเน็ตแลวจะทําใหรูสึกดีขึ้น แตโดยความเปนจริงแลวการใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานานกอใหเกิด ผลเสียตอรางกาย เชน ปวดเมื่อยตามตัว ขอมือ และเมื่อยลาทางสายตา นอกจากนี้ยังทําใหความสัมพันธ กับบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือการพบปะผูคนในสังคมลดนอยลง