เครือขายคอมพิวเตอร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครือขายคอมพิวเตอร by Mind Map: เครือขายคอมพิวเตอร

1. รูปร่าง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. เครือขายแบบบัส

1.1.1. แบบบัส

1.2. เครือขายแบบวงแหวน

1.2.1. แบบวงแหวน

1.3. เครือขายแบบดาว

1.3.1. แบบดาว

1.4. เครือขายแบบเมช

1.4.1. แบบเมซ

2. ประเภทของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. PAN

2.1.1. เป็นเครือข่ายที่ใช้ส่วน บุคคล

2.2. LAN

2.2.1. เครือข่ายที่ใช้ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

2.3. MAN

2.3.1. เปนเครือขายที่ ใชเชื่อมโยงแลนที่อยูหางไกลออกไป

2.4. WAN

2.4.1. ใช้ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นที่อยูไกลจากกันมาก

3. ลักษณะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1. client-server network

3.1.1. จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องให้บริการต่างๆ เช่น บริการเว็บ และบริการฐานข้อมูล การให้บริการขึ้นอยู่กับการร้องขอบริการจากเครื่องรับบริการ

3.2. Peer-to-Peer Network : P2P network

3.2.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน การใช้งานสวนใหญ่มักใช้ในการแบ่งปันข้อมูล เช่น เพลง ภาพยนตร์ โปรแกรม และเกม

4. วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

4.1. .